Rau­ma va­lit­tiin mu­kaan Vi­sit Fin­lan­din val­ta­kun­nal­li­seen vas­tuul­li­sen mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­työn pi­lot­ti­to­teu­tuk­seen. Mat­kai­lu­koh­teil­le suun­na­tun Sus­tai­nab­le Fin­land -ke­hit­tä­mis­po­lun avul­la mat­kai­lu­koh­teet toi­mi­vat sys­te­maat­ti­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mi­ses­sä.

Hil­jat­tain jär­jes­tet­ty pi­lot­ti­ha­ku tuot­ti 36 ha­ke­mus­ta ym­pä­ri Suo­men. Vi­sit Fin­lan­din kes­tä­vän mat­kai­lun raa­ti va­lit­si seit­se­män koh­det­ta, jot­ka ha­ke­muk­sis­saan osoit­ti­vat poik­keuk­sel­li­sen sel­väs­ti kes­tä­vän mat­kai­lun alu­eel­li­set ke­hit­tä­mis­tar­peet. Huo­mi­oon otet­tiin myös alu­eel­la ai­em­min teh­ty työ kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­sen mat­kai­lun sa­ral­la. Va­li­tuil­la koh­teil­la oli li­säk­si osoit­taa, et­tä alu­eel­la on kes­tä­vän mat­kai­lun toi­men­pi­tei­den edis­tä­mi­sek­si jul­ki­sen sek­to­rin tuki tai asi­aan pe­reh­ty­nyt yri­tys­ver­kos­to.

– Vas­tuul­li­nen mat­kai­lu ja sen edis­tä­mi­nen on ai­ka nos­taa esil­le myös Rau­mal­la. Maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teis­sa kult­tuu­ri­pe­rin­tö ja pai­kal­lis­ten tar­pei­den huo­mi­oi­mi­nen ovat erit­täin tär­kei­tä. Tä­män päi­vän tren­di mat­kai­lus­sa on ni­me­no­maan pai­kal­li­suus. Mat­kai­li­jat ha­lu­a­vat ko­kea pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria ja käyt­tää pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä tämä pi­lot­ti­työs­ken­te­ly an­taa rau­ma­lai­sil­le toi­mi­van mal­lin pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen kes­tä­väl­lä ta­val­la, mat­kai­lu­pääl­lik­kö Ire­ne Vil­la­nen ker­too.

Työn ta­voit­tee­na on myös vah­vis­taa Rau­man ima­goa vas­tuul­li­se­na mat­kai­lu­koh­tee­na.

Kes­tä­vä mat­kai­lu on mat­kai­lua, joka huo­mi­oi ta­lou­del­li­set, so­si­o­kult­tuu­ri­set ja ym­pä­ris­töl­li­set vai­ku­tuk­set mat­kai­li­joi­den, mat­kai­lu­y­ri­tys­ten ja -koh­tei­den, ym­pä­ris­tön ja pai­kal­lis­vä­es­tön nä­kö­kul­mas­ta nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Vas­tuul­li­nen mat­kai­lun yri­tys­toi­min­ta on kes­tä­vää ja kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, jos­sa huo­mi­oi­daan yri­tyk­sen suo­rat ja epä­suo­rat vai­ku­tuk­set ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan.

Mu­kaan va­li­tut alu­eet Rau­man li­säk­si ovat Itäi­sen La­pin alue, Jy­väs­ky­län seu­tu, Por­voo, pää­kau­pun­ki­seu­tu, Uts­jo­ki ja Kai­nuun Wild Tai­ga. Vi­sit Fin­land läh­tee tes­taa­maan va­lit­tu­jen pi­lot­ti­koh­tei­den kans­sa Sus­tai­nab­le Fin­land -oh­jel­maan ke­hi­tet­ty­jä työ­ka­lu­ja. Jo­kai­sen alu­een omiin ke­hi­tys­tar­pei­siin pu­reu­du­taan, mut­ta sa­mal­la tu­tus­tu­taan myös kes­tä­vän mat­kai­lun tar­jo­a­miin ja­ke­lu- ja vies­tin­tä­ka­na­viin.