Voit­to tuli Her­ran­kuk­ka­ron ka­la­torp­pa­ti­lan uu­del­la vil­li­ka­la ak­ti­vi­tee­til­la Mer­tem­me sa­lai­set her­kut – vil­li­ka­lo­jen mat­ka me­rel­tä lau­ta­sel­le.

– Olem­me yli 30 vuot­ta tar­jon­neet vie­rail­lem­me luon­nos­sa ja luon­nol­li­ses­ti kas­va­nut­ta ruo­kaa. Toi­mim­me van­hal­la ka­las­ta­ja­ti­lal­la, Suo­men kuu­lui­sim­man ka­las­tus­pi­tä­jän kai­na­los­sa, jo­ten pal­kin­to oli meil­le eri­tyi­sen mie­lui­sa ja hie­no ar­vos­tus pit­kä­ai­kai­ses­ta työs­täm­me ym­pä­ris­tö­vas­tuun ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pa­ris­sa, kiit­tää Suo­men mat­kai­lu­hen­ki­lök­si­kin pal­kit­tu Pent­ti-Os­ka­ri Kan­gas.

Kil­pai­lu­raa­ti pe­rus­te­li va­lin­taan­sa muun mu­as­sa sil­lä, et­tä vil­li­ka­lan käyt­tö on kes­tä­vää ja täs­sä ku­lu­tus­tot­tu­muk­sien muut­ta­mi­nen on eri­no­mai­nen ym­pä­ris­tö­te­ko.

– Vil­li­ka­lan hyö­dyn­tä­mi­nen oli­si koko Suo­mes­sa hyvä jut­tu. Täs­sä esi­merk­ki, kuin se käy­tän­nös­sä voi­daan teh­dä hy­vin ja asi­a­kas­ta kiin­nos­ta­vas­ti, raa­ti to­te­aa.

Her­ran­kuk­ka­ron ak­ti­vi­teet­ti pois­taa har­ha­luu­lot mer­tem­me sa­la­tuis­ta her­kuis­ta, jos­kus jopa ros­ka­ka­loik­si ti­tu­lee­ra­tuis­ta ka­lois­ta. Ka­la­torp­pa­ti­lan ka­lai­sän­nän val­ta­kun­nas­sa sa­vus­tu­suu­nien ja nuo­ti­oi­den ää­rel­lä tu­tus­tu­taan vil­li­ka­lan mat­kaan me­res­tä lau­ta­sel­le sekä lä­hi­ka­lan syö­mi­sen etui­hin.

Mat­ka al­kaa ka­lo­jen tun­nis­ta­mi­sel­la ja päät­tyy her­kul­li­seen mais­te­lu­me­nuun. Li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat mu­kaan­sa ar­vo­kas­ta tie­toa lä­hi­ka­lo­jen syö­mi­sen hyö­dyis­tä ve­sis­töil­lem­me sekä it­se ruo­kai­li­joil­le.

Ak­ti­vi­tee­tin ai­ka­na vil­li­ka­lat pe­ra­taan, kä­si­tel­lään ja val­mis­te­taan sa­vus­ta­mal­la, loi­mut­ta­mal­la ja hiil­los­ta­mal­la. Li­säk­si saa­daan vink­ke­jä ka­lan graa­vauk­seen. Ka­la­ti­lan­tees­ta riip­pu­en osal­lis­tu­jien veit­sien al­le tuo­daan lä­hi­ve­sien ka­lo­ja: lah­naa, sär­keä, nors­sia, suu­ta­ria sekä ah­ven­ta ja hau­kea eli ka­lo­ja, joi­ta tart­tuu kouk­kuun mök­ki­lai­tu­ril­ta.

It­se val­mis­te­tuis­ta ka­lois­ta teh­dään her­kul­li­set, joi­hin ak­ti­vi­teet­tiin osal­lis­tu­vat saa­vat va­paas­ti käyt­tää omaa si­säi­sen keit­ti­ö­mes­ta­rin luo­vaa mie­li­ku­vi­tus­taan.

Raa­ti piti ak­ti­vi­tee­tin oh­jel­maa mu­ka­van kuu­loi­se­na op­pia ka­lois­ta, ka­las­ta­mi­ses­ta ja ka­lan val­mis­ta­mi­ses­ta ruo­ak­si.

Val­ta­kun­nal­li­sen kil­pai­lun jär­jes­ti Ark­ti­set Aro­mit ja Suo­mus­sal­men kun­ta ta­voit­tee­naan saa­da uu­sia tuot­tei­ta, joi­den avul­la li­sä­tä kan­sain­vä­lis­tä kiin­nos­tus­ta ja nä­ky­vyyt­tä ko­ti­mai­sen luon­non tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta.