Po­ris­sa on saa­tu tot­tua sii­hen, et­tä asi­at ei­vät ole ai­na help­po­ja. Te­ol­li­sen mur­rok­sen li­säk­si on ol­lut tu­li­pa­lo­ja, jot­ka ovat vie­neet tuo­tan­to­lai­tok­sia ja työ­paik­ko­ja. Olem­me myös tot­tu­neet sel­vi­ä­mään omin voi­min il­man ra­ken­ne­tu­ki­mil­joo­nia. Po­rin len­to­lii­ken­ne, joka vas­ta nyt on pää­se­mäs­sä mo­nien mui­den maa­kun­ta­kent­tien kal­tai­ses­ti val­ti­on kil­pai­lu­tuk­seen, hoi­det­tiin pit­kään ko­ko­naan it­se. VR:n hoi­ta­ma ju­na­lii­ken­ne­kin tun­tuu jos­tain syys­tä ole­van han­ka­laa juu­ri täl­lä suun­nal­la.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä teh­ty kun­tien val­ti­o­no­suus­jär­jes­tel­män muu­tos on käy­tän­nös­sä lei­kan­nut Po­rin saa­mat val­ti­o­no­suu­det hy­vin pie­nek­si, käy­tän­nös­sä noin yh­tä kun­nal­lis­ve­rop­ro­sent­tia vas­taa­vak­si sum­mak­si. Em­me jou­du kui­ten­kaan mak­sa­maan, ku­ten joil­le­kin Sa­ta­kun­nan kun­nil­le on käy­nyt.

Po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä seu­dul­le on­kin ai­ka tur­ha odot­taa, el­lem­me ky­ke­ne aset­ta­maan sii­hen pyr­ki­viä ta­voit­tei­ta ja toi­mia. Näi­vet­ty­mi­sen pol­ku tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, et­tä asun­to­jen hin­nat edel­leen las­ke­vat, työ­mah­dol­li­suu­det vä­he­ne­vät ja suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä myös pal­ve­luis­ta lei­ka­taan to­den­nä­köi­ses­ti en­nem­min kuin myö­hem­min.

Maa­il­mal­la myl­ler­tää, ja haas­tei­ta on täl­lä het­kel­lä hy­vin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Val­ti­on­ta­lou­den suu­ret on­gel­mat tar­koit­ta­vat, et­tei ko­vin pal­jon ra­hal­li­sia apu­ja ole sil­tä suun­nal­ta odo­tet­ta­vis­sa. Em­me pää­se to­si­a­si­oi­ta kar­kuun ja pää­tök­sen­te­os­sa tu­lee va­lin­to­ja eteen.

Po­rin kas­vu­so­pi­mu­sai­hi­os­sa esil­le tuo­dut toi­met kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen ja te­ol­li­sen toi­min­nan kas­vuun ja kau­pun­gin in­ves­toin­tei­hin var­mas­ti vai­kut­tai­si­vat myön­tei­ses­ti Po­rin ta­lou­sa­lu­een ke­hi­tyk­seen. Suu­rin ky­sy­mys on, mi­ten tämä kaik­ki ra­hoi­tet­tai­siin. Kos­ka ai­na asi­oi­hin liit­tyy myös ris­ke­jä, on pää­tet­tä­vä ovat­ko ne hy­väk­syt­tä­väl­lä ta­sol­la.

Po­li­tii­kan te­ke­mi­nen on suu­rel­ta osin yh­teis­työ­tä, jos­sa on usein ha­et­ta­va komp­ro­mis­sia hy­vin­kin sit­ke­äs­ti, jot­ta pääs­tään eteen­päin. Se on de­mok­raat­ti­sen pää­tök­sen­te­on omi­nais­piir­re. Vaik­ka val­tuus­to­kau­si on jo kään­ty­mäs­sä lop­pua koh­ti, oli­si mah­dol­li­ses­ti teh­tä­vään so­pi­muk­seen saa­ta­va kir­jat­tua to­del­li­sia konk­reet­ti­sia asi­oi­ta.

Pari–kol­me vuot­ta sit­ten Pori päät­ti hank­kia Män­ty­luo­don te­lak­ka-alu­een yh­ti­ön­sä lu­kuun ja vuok­ra­ta sen edel­leen Ener­sen­sel­le. Nyt näyt­täi­si, et­tä alu­eel­la men­nään koh­ti pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta. Myös Rau­man te­lak­ka-alu­een ke­hi­tys ker­too, et­tä siel­lä teh­dyil­lä pää­tök­sil­lä on saa­tu luo­tua poh­jaa myön­tei­sel­le ke­hi­tyk­sel­le, joi­den­kin mu­kaan jopa pie­nel­le ih­meel­le.

Ar­to Nur­mi

Po­rin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 2. vpj (ps.)