Nel­jäs lo­ka­kuu­ta 1957 ih­mis­kun­ta siir­tyi ava­ruu­sai­kaan Neu­vos­to­lii­ton am­pu­es­sa maa­ta kier­tä­väl­le ra­dal­le kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­sen te­ko­kuun. Sput­nik 1:n len­toa seu­rat­tiin hal­ti­oi­tu­nee­na ym­pä­ri maa­pal­loa. Suo­mes­sa sa­dat ih­mi­set me­ni­vät ulos näh­däk­seen sen kii­tä­vän yö­tai­vaal­la.

Sput­nik 1:n lau­kai­su käyn­nis­ti Yh­dys­val­to­jen ja Neu­vos­to­lii­ton vä­li­sen ava­ruus­kil­van. Mar­ras­kuus­sa 1957 ve­nä­läi­set am­pui­vat kier­to­ra­dal­le Lai­ka-koi­ran. Yh­dys­val­lat vas­ta­si Exp­lo­rer 1 -sa­tel­lii­til­la, joka lä­he­tet­tiin ava­ruu­teen tam­mi­kuus­sa 1958. Seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na Neu­vos­to­liit­to ja Yh­dys­val­lat syl­ki­vät tai­vaal­le pa­ri­kym­men­tä te­ko­kuu­ta. Vuon­na 1961 Juri Ga­ga­ri­nis­ta tuli en­sim­mäi­nen ih­mi­nen ava­ruu­des­sa. Ava­ruus­kil­pa hui­pen­tui 20. hei­nä­kuu­ta 1969 Neil Armst­ron­gin as­tu­es­sa kuun pin­nal­le. Ih­mi­ses­tä oli tul­lut ava­ruu­den val­ti­as.

Sput­nik 1:n jäl­keen maan kier­to­ra­dal­le on lä­he­tet­ty yli 9 000 sa­tel­liit­tia, jois­ta 5 000 len­tää edel­leen. Käy­täm­me nii­tä jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­säm­me. Nii­den avul­la tut­ki­taan muun mu­as­sa pin­ta­ve­den laa­tua, läm­pö­ti­laa, kas­vil­li­suut­ta ja ote­taan il­ma­ku­via. Tai­vaal­la vii­let­tää lu­kui­sia so­ti­las- ja va­koi­lu­sa­tel­liit­te­ja, sekä pai­kan­nuk­seen ja na­vi­goin­tiin käy­tet­tä­viä te­ko­kui­ta.

Vii­des­tä tu­han­nes­ta maa­ta kier­tä­väs­tä sa­tel­lii­tis­ta toi­mii pa­ri­sen tu­hat­ta. Lo­put ovat on­gel­ma­jä­tet­tä. Kook­kaim­pia kap­pa­lei­ta ovat kan­to­ra­ket­tien vai­heet, pie­nem­piä maa­li­hiuk­ka­set, ava­ruu­sa­lus­ten jät­tä­mät ros­kat ja tör­mäyk­sis­sä syn­ty­neet jään­teet. Ar­vi­oi­den mu­kaan kier­to­ra­dal­la on yli kym­me­nen sen­tin ko­koi­sia kap­pa­lei­ta noin 34 000 ja pie­nem­piä 130 mil­joo­naa kap­pa­let­ta. Ava­ruus­jä­te­on­gel­ma on luo­ki­tel­tu kriit­ti­sek­si ja täy­sin hal­lit­se­mat­to­mak­si.

Pelk­kä 35 000 ki­lo­met­riä tun­nis­sa mat­kaa­va maa­li­hiuk­ka­nen voi ai­heut­taa va­ka­vaa tu­hoa tör­mä­tes­sään. Sik­si käy­tös­tä pois­tet­tu­ja sa­tel­liit­te­ja on alet­tu pu­dot­ta­maan maa­han. Tyy­nes­sä val­ta­me­res­sä si­jait­see­kin ava­ruus­ro­mun hau­taus­maa, jos­sa ma­kaa yli 2 500 sa­tel­lii­tin jään­teet.

Min­ne iki­nä ih­mi­nen mat­kaa, se jät­tää jäl­keen­sä ros­ka­lä­jiä. Jopa ava­ruu­teen.

Art­tu Tuo­mi­nen

Po­ri­lai­nen kir­jai­li­ja ja ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri, joka am­men­taa luo­mis­vim­man­sa po­ri­lai­ses­ta hul­luu­des­ta, ran­ni­kon luon­nos­ta ja Sel­kä­me­ren aal­lois­ta.