Syk­syl­lä uu­ti­soi­tiin kii­na­lai­ses­ta hau­taus­toi­mis­tos­ta, joka te­kee kuol­leis­ta hen­ki­löis­tä di­gi­taa­li­sia jäl­jen­nök­siä. Vai­na­jan ään­tä, ku­via ja tie­to­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä teh­dään oh­jel­ma, jon­ka kans­sa omai­set voi­vat kes­kus­tel­la päi­vit­täin.

Vii­me ai­koi­na olen hu­vi­tel­lut kuun­te­le­mal­la ne­tis­tä Frank Si­nat­ran ja John­ny Cas­hin ver­si­oi­ta mo­der­neis­ta bii­seis­tä, ku­ten Bo­he­mi­an Rhap­so­dys­ta ja Bar­bie Gir­lis­tä. Ää­net siis ovat Cas­hin ja Si­nat­ran, mut­ta he ei­vät – tie­ten­kään – it­se lau­la. Vuo­den 2023 lo­pus­sa Hol­ly­woo­din kä­si­kir­joit­ta­jat ja näyt­te­li­jät lak­koi­li­vat, sil­lä he ovat huo­lis­saan te­ko­ä­lyn yleis­ty­mi­ses­tä elo­ku­va­tuo­tan­nois­sa. Jo nyt on mah­dol­lis­ta kor­va­ta näyt­te­li­jöi­tä di­gi­taa­li­sil­la ko­pi­oil­la.

Vii­mei­sin uu­ti­nen tuli se­kin Kii­nas­ta. Siel­lä on ke­hi­tet­ty te­ko­ä­ly­syyt­tä­jä, joka osaa tun­nis­taa ja nos­taa syyt­tei­tä eri ri­kok­sis­ta. Syyt­tä­jää on käy­tet­ty jo yli 17 000 oi­keus­ta­pauk­ses­sa.

Te­ko­ä­ly, joka op­pii ja omak­suu it­se­näi­ses­ti uut­ta tie­toa, luo val­ta­via mah­dol­li­suuk­sia tek­no­lo­gi­sel­le ke­hi­tyk­sel­le. Mil­loin­kaan his­to­ri­as­sa tek­niik­ka ei ole ke­hit­ty­nyt näin no­pe­as­ti. Par­hail­laan tie­de pyr­kii löy­tä­mään rat­kai­sua ”kuo­le­man on­gel­maan”. Tut­ki­joi­den mu­kaan en­nen pit­kää ikui­nen elä­mä tu­lee mah­dol­li­sek­si muok­kaa­mal­la ih­mi­sen gee­ne­jä, asen­ta­mal­la ke­hoon mik­ro­si­ru­ja ja na­no­par­tik­ke­lei­ta.

En­tä­pä sit­ten ih­mi­sen vii­saus? Se ei ke­hi­ty yh­tä eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti kuin tie­de, joka oli en­nen ih­mis­läh­töis­tä. Nyt tie­de, joka on kei­no­ä­ly­läh­töis­tä, ke­hit­tyy nyt niin val­ta­val­la no­peu­del­la, et­tei ih­mi­sen vii­saus pysy pe­räs­sä. Tör­määm­me jo nyt te­ko­ä­lyn mo­raa­li­siin ja eet­ti­siin on­gel­miin, sil­lä kei­no­ä­ly rat­kai­see pel­käs­tään on­gel­mia ei­kä vai­vau­du poh­ti­maan kek­sin­tö­jen etiik­kaa. Te­ko­ä­ly ei tar­vit­se un­ta ei­kä le­poa – ei­kä sil­lä ole omaa­tun­toa.

Sa­dat tut­ki­jat ym­pä­ri maa­il­maa vaa­ti­vat jo nyt te­ko­ä­lyn ra­joit­ta­mis­ta, sil­lä em­me osaa tun­nis­taa sen vaa­ro­ja. Op­pen­hei­me­ril­le ato­mi­pom­mi oli ma­te­maat­ti­nen ja tek­ni­nen on­gel­ma. Vas­ta kun pom­mi oli val­mis, ym­mär­ret­tiin, mi­ten se muut­ti pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti koko maa­il­man.

Art­tu Tuo­mi­nen

Po­ri­lai­nen kir­jai­li­ja ja ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri, joka am­men­taa luo­mis­vim­man­sa po­ri­lai­ses­ta hul­luu­des­ta, ran­ni­kon luon­nos­ta ja Sel­kä­me­ren aal­lois­ta.