Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Jos lis­ta­taan kau­den 2022–2023 Lii­gan run­ko­sar­jan par­hai­ten me­nes­ty­nyt­tä jouk­ku­et­ta, nou­see Po­rin Äs­sät ylit­se mui­den. Sar­jan poh­jil­ta kah­dek­san­nek­si, ylei­sö­mää­rään lä­hes kol­min­ker­tai­nen li­säys ja kym­me­nen nuo­ren pe­laa­jan si­sää­na­jo Lii­gaan, puo­let heis­tä va­ki­o­mie­hik­si.

Ei ole yh­tään lii­oi­tel­tua sa­noa, et­tä kaik­ki se, mitä run­ko­sar­jan jäl­keen pu­do­tus­pe­leis­sä ta­pah­tuu, on po­ri­lais­jouk­ku­eel­le plus­saa – kaik­ki voi­tet­ta­va­na, ei mi­tään hä­vit­tä­vä­nä!

Äs­sät nou­si mo­nel­la ta­paa poh­jal­ta ylös. Vuo­si sit­ten seu­ran yl­lä lei­jui kon­kurs­sin uh­ka. Se saa­tiin hoi­det­tua yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­gin kans­sa. Nyt seu­ran ta­lous on va­kaal­la poh­jal­la.

Mo­net ta­voit­teet­kin näyt­tä­vät me­ne­vän maa­liin. Ke­hi­tys­joh­ta­ja Tom­mi Kert­tu­lan vi­si­ois­sa pe­laa­ja­bud­jet­ti nou­see as­teit­tain 2,5 mil­joo­naan, juo­ni­oi­rei­ta nos­te­taan edus­tuk­seen vuo­sit­tain ja po­ri­lais­taus­tai­sia pe­laa­jia läh­tee maa­il­man huip­pu­sar­joi­hin jouk­ku­eel­li­sen ver­ran vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na.

Vie­lä vii­me ke­vää­nä ta­voit­teil­le hy­mäh­det­tiin. Ny­ky­nä­ky­mien va­los­sa ne voi­vat hy­vin­kin to­teu­tua.

Ju­ni­o­ri­puo­lel­la Äs­sis­sä luo­te­taan laa­duk­kaa­seen työ­hön. Kol­mes­sa ylim­mäs­sä ikä­luo­kas­sa toi­mi­vat pää­toi­mi­set am­mat­ti­val­men­ta­jat. Se luo edel­ly­tyk­set nuor­ten ke­hi­tyk­sel­le ja sil­le, et­tä lah­jak­kuu­den ha­lu­a­vat tul­la Po­riin. Myös roh­keus nos­taa lii­ga­jouk­ku­ee­seen nuo­ria an­taa in­nos­ta­van nä­ky­män ju­ni­o­ri­puo­lel­le.

Ylei­sö­mää­rän nou­su run­ko­sar­jas­sa Po­ris­sa vii­me kau­des­ta oli Lii­gan pa­ras. Kat­so­jia oli kes­ki­mää­rin 4 288 ot­te­lua koh­den, kun vii­me kau­del­la jää­tiin 1 530:een. Kau­den ta­voi­te oli noin 3 000 kat­so­jan kes­ki­ar­vo. Eli sii­hen tuli lä­hes 1 300 kat­so­jan li­säys. Se­kin oli Lii­gas­sa eni­ten pro­sen­teis­sa las­kien.

Ylei­sö­mää­rä ker­too mo­nes­ta asi­as­ta. En­sin­nä­kin sii­tä, et­tä Äs­sät pe­la­si it­sen­sä po­ri­lai­sen kiek­ko­kan­san sy­dä­miin. Toi­nen suu­ri­ar­voi­nen asia on se, et­tä sar­jan kuu­den­nek­si suu­rin ylei­sö­mää­rä an­taa Äs­sil­le eväi­tä nos­taa pe­laa­ja­bud­jet­ti­aan ta­voi­tel­lul­le ta­sol­le. Ylei­sön in­nos­tus in­nos­taa myös yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Äs­sä-brän­di on­kin jäl­leen kir­kas, ja ta­kai­sin kai­vet­tu po­ri­lai­nen peli-iden­ti­teet­ti an­taa sil­le ur­hei­lul­li­sen ke­hyk­sen, joka tun­tuu kau­ka­los­sa ja joka tun­ne­taan ym­pä­ri Suo­men.