Olem­me kaik­ki yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä elä­ke­läi­nen on eläk­keen­sä an­sain­nut. Al­le 23-vuo­ti­aa­na ker­ty­nees­tä palk­ka­tu­los­ta ei ole kui­ten­kaan ker­ty­nyt elä­ket­tä. On toki mon­ta ker­taa ky­syt­ty, et­tä mik­si ei ja mik­si sitä asi­aa ei ole jäl­keen­päin­kään kor­jat­tu.

Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki. Nyt meil­tä elä­ke­läi­sil­tä pe­ri­tään ve­roi­na noin 8 pro­sent­tia enem­män kuin pal­kan­saa­jil­ta. Tätä pe­rus­tel­laan sil­lä, et­tä pal­kan­saa­jat mak­sa­vat var­si­nai­sen ve­ron li­säk­si työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sua ja työ­e­lä­ke­mak­sua. Työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sul­la pal­kan­saa­ja saa kui­ten­kin työt­tö­myys­tur­vaa, jota elä­ke­läi­nen ei tar­vit­se vaik­ka yli­mää­räi­se­nä ve­ro­na mak­saa­kin sa­man sum­man.

Ei­kä täs­sä­kään vie­lä kaik­ki. Elä­ke­läi­nen mak­saa yli­mää­räi­se­nä ve­ro­na sa­man noin 7-8 pro­sent­tia, jon­ka pal­kan­saa­ja mak­saa työ­e­lä­ke­mak­su­na. Elä­ke­läi­nen ei saa täl­lä­kään mak­sul­la mi­tään. Pal­kan­saa­ja sen si­jaan ker­ryt­tää sil­lä it­sel­leen elä­ket­tä. 2.000 eu­ron tu­los­ta mak­se­taan noin 7 pro­sent­tia työ­e­lä­ke­mak­sua. Työ­e­lä­ket­tä ker­tyy 1,5 pro­sent­tia eli vuo­des­sa ker­tyy elä­ket­tä niin, et­tä kuu­kau­sie­lä­ke nou­see 30 eu­rol­la.

Kym­me­nes­sä vuo­des­sa tämä te­kee yh­teen­sä 300 eu­roa li­sää elä­ket­tä joka kuu­kau­den 1. päi­vä­nä. Inf­laa­tio nos­taa vie­lä sum­maa hel­pos­ti kym­me­nil­lä pro­sen­teil­la. Elä­ke­läi­nen mak­saa yli­mää­räi­se­nä ve­ro­na koko ajan sa­man sum­man, ei­kä saa sil­lä siis yh­tään mi­tään. Lii­an vä­hän täs­tä­kin pu­hu­taan.

Ja vie­lä li­sää. Lei­kat­tu in­dek­si on pa­ri­na vii­me vuo­te­na suo­si­nut elä­ke­läi­siä pal­kan­saa­jiin ver­rat­tu­na. Sama in­dek­sin­ko­ro­tus ote­taan huo­mi­oon myös pal­kan­saa­jan tu­le­vas­sa eläk­kees­sä elä­ke­ker­ty­män muo­dos­sa.

Lei­ka­tun in­dek­sin vai­ku­tus on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä ol­lut elä­ke­läis­ten re­aa­li­tu­loa ja elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä pie­nen­tä­vä. Täs­tä­kin huo­li­mat­ta suo­ma­lai­set elä­ke­läi­set pää­sään­töi­ses­ti tyy­ty­vät koh­ta­loon­sa ja ovat tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä ja moni vie­lä aut­taa pie­nis­tä­kin tu­lois­taan jäl­ki­kas­vun­sa ar­kea. Elä­ke­läi­set ovat ai­na­kin ar­vos­tuk­sen an­sain­neet.

Ari Nordst­röm

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (sd), Pori