Sa­ta­kun­ta­lais­ten Fin­da Oy:n pie­no­mis­ta­jien on hyvä ol­la tark­ka­na. Yh­tiö ei ha­lu­ai­si mak­saa osin­koa ja al­le vii­den osak­keen omis­ta­jil­ta se vei­si osak­keet­kin.

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö muis­tut­ti jo vuon­na 2014 ve­nä­läi­ses­tä sa­nan­las­kus­ta: ”ka­sak­ka ot­taa sen, mikä on huo­nos­ti kiin­ni”. Puhe kiin­nit­ti ai­ka­naan huo­mi­o­ta ja sen vies­ti oli tar­koi­tet­tu niin suo­ma­lai­sil­le kuin Ve­nä­jäl­le­kin. Omas­ta omai­suu­des­taan on syy­tä pi­tää kiin­ni, jot­tei joku muu vie sitä. Nii­nis­tön ka­sak­ka­ver­taus tuli mie­leen, kun on seu­ran­nut mo­nil­le sa­ta­kun­ta­lai­sil­le tu­tun yh­ti­ön, Fin­da Oy:n, vii­mei­siä seik­kai­lu­ja.

Fin­da on sa­ta­kun­ta­lai­nen kan­sa­no­sa­ke, kos­ka yh­ti­ön juu­ret ulot­tu­vat niin Sa­ta­kun­nan Pu­he­li­meen kuin Län­nen Pu­he­li­meen­kin. Nii­den edel­tä­ji­nä taa­sen oli mo­nia pai­kal­li­sia pu­he­li­nyh­ti­öi­tä ku­ten Rau­man Seu­dun Pu­he­lin, Po­rin Pu­he­lin, Kan­kaan­pään Pu­he­lin ja Huit­tis­ten Pu­he­lin. Fin­dan suu­ria sa­ta­kun­ta­lai­sia omis­ta­jia ovat Po­rin kau­pun­ki, Län­si-Suo­men Osuus­pank­ki ja Rau­man kau­pun­ki. Vuon­na 2018 Fin­das­sa käy­tiin val­ta­tais­te­lu, jon­ka myö­tä sa­ta­kun­ta­lai­nen omis­tus hä­vi­si Ri­val-ra­has­to­yh­ti­öil­le.

Fin­das­sa ar­vo­kas­ta oli ni­me­no­maan te­le­o­pe­raat­to­ri DNA, jon­ka maa­kun­tien pu­he­li­nyh­ti­öt ai­ka­naan pe­rus­ti­vat. Fin­da oli te­le­o­pe­raat­to­ri DNA:n suu­rin omis­ta­ja ja DNA:n myö­tä FIn­da al­koi kiin­nos­taa val­taa­jia. DNA teki hy­vää tu­los­ta, siel­tä oli­vat pe­räi­sin Fin­dan osin­got. Uu­det pää­o­mis­ta­jat lait­toi­vat DNA:n li­hoik­si myy­mäl­lä sen nor­ja­lai­sil­le vuon­na 2019. Fin­dan osuus kau­pas­ta oli lä­hes 800 mil­joo­naa eu­roa.

Fin­da on ol­lut pie­no­mis­ta­jil­le hyvä osin­gon­mak­sa­ja. Tä­hän on ol­lut pe­rus­teet: Fin­dan va­ral­li­suus on kas­va­nut sa­ta­kun­ta­lais­ten pu­he­li­nyh­ti­öi­den ai­ka­naan ke­rää­män pää­o­man poh­jal­ta. Nyt tuu­li on kui­ten­kin kään­ty­nyt. Vii­me vuon­na yh­tiö esit­ti 2,0 eu­ron osin­koa. Pie­no­mis­ta­jat on­nis­tui­vat kui­ten­kin saa­maan tah­ton­sa vä­hem­mis­tö­o­sin­gos­ta läpi ja osin­ko nou­si 4,5 eu­roon osak­keel­ta.

En­si vii­kol­la on edes­sä vie­lä isom­pi sou­vi. Yh­tiö on nyt esit­tä­mäs­sä, et­tä osin­koa ei ja­e­ta ol­len­kaan. Pie­no­sak­kaat ovat vaa­ti­mas­sa nyt­kin vä­hem­mis­tö­o­sin­koa. Yh­tiö ai­koo myös yh­dis­tää osak­kei­taan, niin et­tä ku­ta­kin yh­ti­ön ny­kyis­tä viit­tä osa­ket­ta vas­tai­si jat­kos­sa yk­si osa­ke. Ne, joil­la on al­le vii­si osa­ket­ta, me­net­täi­si­vät kaik­ki osak­keen­sa. Ka­sak­ka ot­taa sen, mikä on huo­nos­ti kiin­ni.

Sa­ta­kun­nan Vii­kon kus­tan­nu­syh­tiö on Fin­da Oy:n pie­no­sa­kas.