Säh­kö­mak­su­jen ko­lah­ta­es­sa pos­ti­luu­kus­ta, nou­see vä­ki­sin esiin aja­tus kuka täs­sä maas­sa edes edus­taa kan­saa?

Ne, jot­ka asu­vat kau­ko­läm­mön pii­ris­sä ei­vät­kä omis­ta au­toa, ovat eh­kä­pä vält­ty­neet ener­gi­a­hin­to­jen pa­him­mal­ta ku­ri­muk­sel­ta, mut­ta asun­to­lai­no­jen ko­rot, nous­seet elin­tar­vik­kei­den ja ma­te­ri­aa­lien hin­nat saa­vut­ta­vat hei­dät­kin.

Voit­ta­jia Suo­mes­sa ei pian ole. Mo­nen vuo­den ajan kär­ki­po­lii­tik­ko­jen maa­li­na tun­tuu ole­van kor­kea EU-vir­ka. Siel­lä mak­se­taan kuu­kau­des­sa yli 20 tu­hat­ta ti­lil­le, jo­ten ar­jen on­gel­mat ovat his­to­ri­aa. Enää ei tar­vit­se lä­het­tää agent­te­ja kään­nyt­tä­mään val­ti­oi­den joh­ta­jia, vaan se teh­dään ka­me­roi­den lois­tees­sa.

Glo­baa­lit sää­ti­öt ja foo­ru­mit toi­mi­vat ky­ky­hau­tu­moi­na. Esi­merk­kei­nä näis­tä vaik­ka WEF, Yo­ung Glo­bal Le­a­ders ja Open So­cie­ty Ins­ti­tu­te. Nämä or­ga­ni­saa­ti­ot ei­vät ole po­liit­ti­ses­ti puo­lu­eet­to­mia, vaan mul­ti­mil­jo­nää­rit ku­ten Ge­or­ge So­ros ja Klaus Schwab ovat pe­rus­ta­neet tai ra­hoit­ta­vat näi­tä. Lob­bau­sy­ri­tys­ten kei­noin uu­det aja­tuk­set syö­te­tään po­lii­ti­koil­le jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa, jol­loin mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sen(sd.) ”Oma maa en­sin ajat­te­lu on va­hin­gol­lis­ta” kal­tai­set lau­sun­not käy­vät heil­le jär­keen.

Nyt jo elä­köi­ty­neen An­ge­la Mer­ke­lin kans­sa käy­tiin so­pi­mas­sa seu­raa­vat siir­rot, ja kul­ku koh­ti huip­pu­vir­kaa al­koi. Ja näin Suo­mi hil­jaa hau­da­taan Eu­roo­pan poh­joi­sek­si met­sä­re­ser­vaa­tik­si. San­nas­ta teh­dään ko­mis­saa­ri ja mies saa vel­kan­sa an­teek­si.

Eh­do­tan­kin, et­tä jat­kos­sa jo­kai­nen mi­nis­te­rin vi­ran ot­ta­va po­lii­tik­ko sai­si sank­ti­oa­jan, jon­ka si­säl­lä ei voi­si hy­pä­tä kor­ke­a­palk­kai­seen EU-vir­kaan. Näin saa­tai­siin po­lii­ti­kot ta­kai­sin edus­ta­maan kan­saa, ei it­se­ään.

Ee­rik Hei­ja­ri (kok.)

EM­BA, Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas

Eu­ra­jo­ki