Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat ker­to­neet nä­ky­väs­ti muu­tok­sis­ta ny­kyi­siin pal­ve­lui­hin. Suu­ri osa ny­kyi­sis­tä ter­veys­kes­kuk­sis­ta ai­o­taan lak­kaut­taa ja ikään­ty­nei­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don paik­ko­ja vä­hen­ne­tään. Pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­ta­po­ja muu­te­taan mm. ikään­ty­nei­den ko­ti­hoi­dos­sa. Pal­ve­lut lu­va­taan jär­jes­tää jat­kos­sa­kin kai­kil­le ja ta­sa­ver­tai­ses­ti.

Pal­ve­lu­jen su­pis­ta­mis­suun­ni­tel­mat ovat var­sin yk­si­tyis­koh­tai­sia, mut­ta suun­ni­tel­mat kor­vaa­vien pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ovat ylei­sen ta­son suun­ni­tel­mia ja ko­kei­lu­ja, joi­den toi­mi­vuu­des­ta ja käyt­töö­no­ton ai­ka­tau­lus­ta ei ole var­muut­ta. Muu­tok­set vai­kut­ta­vat eten­kin ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mi­seen.

Elä­ke­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­rin syys­ko­kouk­ses­sa Eu­ra­jo­el­la ol­tiin huo­les­tu­nei­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­lu­jen epä­sel­vis­tä nä­ky­mis­tä. Ter­veys­kes­kus­ten lak­kaut­ta­mi­nen hei­ken­tää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suut­ta koh­tuul­li­sel­la etäi­syy­del­lä ole­vien pal­ve­lu­jen saan­tiin. Omal­la au­tol­la liik­ku­mi­nen ei ole lä­hes­kään kai­kil­le mah­dol­lis­ta ja har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la ei ole juu­ri­kaan jul­ki­sia lii­ken­ne­pal­ve­lu­ja. Mah­dol­li­set uu­det liik­ku­vat pal­ve­lut tu­li­si ko­keil­la ja ot­taa toi­mi­vi­na käyt­töön en­nen kuin mi­tään ny­kyi­siä pal­ve­lu­ja pois­te­taan.

Jos ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don paik­ko­ja vä­hen­ne­tään, kor­vaa­vis­ta jär­jes­te­lyis­tä tu­li­si ol­la konk­reet­ti­set suun­ni­tel­mat, eten­kin kun ikään­ty­nei­den mää­rän tie­de­tään kas­va­van. Yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta py­ri­tään li­sää­mään, mut­ta suun­ni­tel­mat käy­tän­nön rat­kai­suik­si ei­vät ole kir­kas­tu­neet. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sääs­tö­toi­met uh­kaa­vat hei­ken­tää eri­tyi­ses­ti eni­ten pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vien ikään­ty­nei­den ase­maa.

Pää­o­sa elä­kei­käi­sis­tä on mel­ko hy­vä­kun­toi­sia ja pal­ve­lu­jen tar­ve on sa­tun­nais­ta. En­nal­ta­eh­käi­se­vän ter­vey­den­huol­lon mer­ki­tys ko­ros­tuu. Kun­tien ja jär­jes­tö­jen en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ eri muo­dois­saan on tär­ke­ää ikään­ty­nei­den hy­vin­voin­nin ja pal­ve­lu­jen riit­tä­vyy­den kan­nal­ta. Pal­ve­lu­ja ei voi kui­ten­kaan su­pis­taa no­pe­as­ti. Pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­ta­paa muu­tet­ta­es­sa pi­tää tie­tää se, et­tä uu­det pal­ve­lut toi­mi­vat myös käy­tän­nös­sä. Osa ikään­ty­nei­tä tar­vit­see päi­vit­täin hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ja.

Elä­ke­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­rin syys­ko­kouk­ses­sa ko­ros­tet­tiin, et­tä sote-pal­ve­lu­jen to­teu­tus­ta­paa ei tule muut­taa vain sääs­tö­syis­tä. Sääs­tö­jä tar­vi­taan, mut­ta läh­tö­koh­ta­na tu­lee ol­la se, et­tä pal­ve­lut vas­taa­vat mah­dol­li­sim­man hy­vin asi­ak­kai­den yk­si­löl­li­siin tar­pei­siin.

Elä­ke­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­ri

Hei­mo Han­hi­lah­ti, pu­heen­joh­ta­ja

Ul­la Pel­to-Piri, toi­min­nan­joh­ta­ja