Olen seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na kes­kus­te­lua hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ta­lou­des­ta ja keik­ka­lää­kä­rei­den pos­ket­to­mis­ta hin­nois­ta. Mie­leen on mon­ta ker­taa tul­lut Wall Street -elo­ku­van an­ta­go­nis­tin Gor­don Gek­kon sa­nat ”Greed is Good – ah­neus on hy­väs­tä”.

Poh­jat­to­maan ah­neu­teen voi käy­dä it­se tu­tus­tu­mas­sa täl­lä het­kel­lä elo­ku­va­te­at­te­reis­sa, jois­sa pyö­rii oh­jaa­ja Mar­tin Scor­se­sen to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va elo­ku­va Kil­lers of the Flo­wer Moon. Kar­mai­se­vas­sa to­si­ta­ri­nas­sa val­koi­set mur­ha­si­vat öl­jyl­lä ri­kas­tu­nei­ta Osa­ge-in­ti­aa­ne­ja saa­dak­seen hal­tuun­sa sekä öl­jyn et­tä mil­joo­nat.

Keik­ka­lää­kä­rei­tä vä­lit­tä­vät yri­tyk­set kes­kit­tä­vät ah­neu­ten­sa tois­ten ah­din­koon, täs­sä ta­pauk­ses­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den, jot­ka pai­ni­vat koko ajan pa­he­ne­van hen­ki­lös­tö­pu­lan kans­sa. Kan­sa­lai­sia on pak­ko hoi­taa, mut­ta jos hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ei ole lää­kä­rei­tä, nii­tä pi­tää hank­kia vuok­ra­y­ri­tyk­sil­tä. Kos­ka val­lal­la on myy­jän mark­ki­nat, hin­nat voi­vat nous­ta täh­ti­tie­teel­li­sik­si.

Niin sa­no­tus­sa Hip­pok­ra­teen va­las­sa ei pu­hu­ta mi­tään ah­neu­des­ta. Lä­him­mäs ah­neut­ta teks­ti pää­see koh­das­sa ”tu­len tor­ju­maan kai­ken, mikä voi ol­la va­hin­gok­si ja vää­ryy­dek­si”. Tä­män voi tul­ki­ta mel­ko väl­jäs­ti, sil­lä vaik­ka ah­neus on sel­ke­äs­ti va­hin­gok­si sote-jär­jes­tel­mäl­le, sitä on vai­kea koh­den­taa vuok­ra­lää­kä­rei­den öky­palk­ki­oi­ta koh­taan, sil­lä mat­kal­la on mon­ta muu­ta­kin muut­tu­jaa.

Jul­ki­suu­des­sa on vä­läy­tel­ty hin­ta­kat­toa vuok­ra­työ­voi­man ja os­to­pal­ve­lui­den koh­dal­la. Lää­kä­ri­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Jan­ne Aal­to­nen torp­pa­si hin­ta­ka­ton, sil­lä se oli­si hä­nen mie­les­tään eri­koi­nen rat­kai­su mark­ki­na­ta­lou­des­sa toi­mi­val­le sys­tee­mil­le. Mark­ki­na­ta­lou­del­la Aal­to­nen tar­koit­ti val­lit­se­vaa ta­lous­jär­jes­tel­mää.

Eri­koi­sek­si kom­men­tin te­kee se to­si­a­sia, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den yh­tey­des­sä toi­mi­vat myös pe­las­tus­lai­tok­set, jot­ka ei­vät toi­mi mark­ki­na­ta­lou­den mu­kai­ses­ti, ei­kä se oli­si mah­dol­lis­ta­kaan, sil­lä tu­li­pa­lon tai suu­ron­net­to­muu­den koh­dal­la ei ole ai­kaa läh­teä kil­pai­lut­ta­maan pal­ve­lun tuot­ta­jaa.

Ih­mis­ten ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mi­seen liit­tyy asi­oi­ta, jot­ka ovat la­ki­sää­tei­siä eli ne on hoi­det­ta­va, vaik­ka se tu­li­si mak­sa­maan mal­tai­ta. Vuok­ra­lää­kä­ri­fir­mat tie­tä­vät tä­män hy­vin ja sik­si he voi­vat pyy­tää vaik­ka kuun tai­vaal­ta, jot­ta tar­vit­ta­va hoi­to pys­ty­tään var­mis­ta­maan lain mää­rit­te­le­mis­sä puit­teis­sa. Toi­sin sa­no­en he pi­tä­vät täl­lä het­kel­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta ot­tees­saan ta­val­la, jota voi­si tul­ki­ta jopa ki­ris­tyk­sek­si. Mi­tä­hän it­se Hip­pok­ra­tes oli­si asi­as­ta tuu­man­nut?

Jaak­ko Jänt­ti

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een va­ra­val­tuu­tet­tu (vas.)