Suo­ma­lai­sil­le luot­ta­mus on yk­si tär­keim­mis­tä yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ar­vois­ta. Vii­me ai­koi­na hy­vin­voin­ti­a­lu­e­po­li­tii­kas­sa on pu­het­ta riit­tä­nyt ta­lou­den so­peut­ta­mi­ses­ta ja hy­vin­kin ra­di­kaa­leis­ta sääs­tö­suun­ni­tel­mis­ta. Vii­mei­sim­mät pää­tök­set sääs­töis­tä teh­tiin vii­me tiis­tain alu­e­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa ja muun mu­as­sa Sii­kai­sis­sa ole­va van­hus­ten hoi­to­ko­ti lai­te­taan kiin­ni. Pe­rus­pal­ve­lu­ver­kon ja sitä myö­ten lä­hi­pal­ve­lui­den ala­sa­jo on to­den te­ol­la käyn­nis­ty­nyt.

Muu­ta­mat alu­e­val­tuu­te­tut ovat vii­me ai­koi­na käyt­tä­neet il­mai­sua, jos­sa pyy­de­tään luot­ta­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­toon ja et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den teh­tä­vä on luot­taa joh­ta­viin vi­ran­hal­ti­joi­hin. Täl­lai­set pu­heet ovat saa­neet it­se­ni miet­ti­mään, mitä po­lii­ti­kon luot­ta­mus to­si­a­si­as­sa on.

Po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ki­jä on it­se luot­ta­mus­hen­ki­lö, jon­ka man­daat­ti tu­lee ää­nes­tä­jil­tä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuu­tet­tu edus­taa omal­ta osal­taan sa­ta­kun­ta­lai­sia. Ää­nes­tä­jät osoit­ta­vat luot­ta­mus­ta ää­nes­tä­mäl­lä hen­ki­löä, jol­la us­koo ole­van par­haat ky­vyt edis­tää omaan elä­mään­vai­kut­ta­via asi­oi­ta. Alu­e­val­tuu­te­tut vii­me kä­des­sä vas­taa­vat sii­tä, mi­hin suun­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta ke­hi­te­tään. Alu­e­val­tuus­to va­lit­see myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­jan ja päät­tää hal­lin­to­sään­nös­tä, jol­la se de­le­goi val­taa muul­le hal­lin­nol­le.

Vir­ka­kun­nan teh­tä­vä on val­mis­tel­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pää­tök­siä var­ten laa­duk­kai­ta esi­tyk­siä, lait­taa pää­tök­set toi­meen ja huo­leh­tia osal­taan, et­tä kai­kes­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan la­kia. Myös puo­lu­eet­to­muus ja oi­keu­den­mu­kai­suus ovat ja­ka­mat­to­mia vir­ka­kun­nan ar­vo­ja. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­don tu­lee ol­la sen luot­ta­muk­sen ar­voi­sia, mitä luot­ta­mus­hen­ki­löt heil­le osoit­ta­vat.

Vaa­leis­sa rat­kais­taan se, on­ko alu­e­val­tuu­tet­tu ol­lut luot­ta­muk­sen ar­voi­nen. Ja ko­ko­nai­suu­des­sa mi­ta­taan kun­kin puo­lu­een luot­ta­mus. Kes­kus­ta on pi­tä­nyt sys­te­maat­ti­ses­ti kiin­ni täl­lä alu­e­val­tuus­to­kau­del­la lu­pauk­ses­ta, et­tä lä­hi­pal­ve­lut tur­va­taan. Sa­maa lu­pa­si­vat vaa­leis­sa muut­kin puo­lu­eet. To­tuus on kui­ten­kin se, et­tä Kes­kus­tan alu­e­hal­li­tus- ja alu­e­val­tuus­to­ryh­mät ko­ko­nai­suu­des­saan sekä lau­ta­kun­tien jä­se­net puo­lus­ta­vat täl­lä het­kel­lä lä­hi­pal­ve­lui­ta yk­sin. Lin­jaa on ko­e­tel­tu niin oi­ke­al­ta kuin va­sem­mal­ta.

Voi­daan­kin ky­syä mui­den puo­lu­ei­den edus­ta­jil­ta, olet­te­ko it­se ol­leet ää­nes­tä­jien luot­ta­muk­sen ar­voi­sia? Mitä te vas­taat­te sii­kais­lai­sil­le, joi­den omai­set jou­tu­vat pois omas­ta ko­ti­kun­nas­ta lä­hi­pal­ve­lui­den kar­si­mi­sen vuok­si? Kes­kus­ta ai­koo jat­kaa edel­leen in­hi­mil­li­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta teh­tä­vien pää­tök­sien vaa­ti­mis­ta koko maa­kun­nan alu­een pa­ras­ta aja­tel­len.

Jari Le­pis­tö

alu­e­val­tuu­tet­tu ja alu­e­val­tuus­to­ryh­män pj. (Kesk.)