Us­koon­tu­lo­ni ei ole syn­nyt­tä­nyt lä­hei­ses­sä su­ku­lai­ses­sa­ni po­si­ti­tii­vi­sia vi­bo­ja – päin­vas­toin – hän on il­moit­ta­nut sel­ke­ä­sa­nai­ses­ti ja ää­nek­kääs­ti vas­ta­lau­seen­sa.

Nyt hän ker­toi, mi­ten Ju­ma­la ei voi ol­la niin tyh­mä, et­tä tap­pai­si oman poi­kan­sa. Lä­hei­se­ni on lap­si­ra­kas ja hä­nen ym­mär­ryk­sen­sä yli meni se, et­tä joku tap­pai­si tar­koi­tuk­sel­la oman rak­kaan lap­sen­sa.

No, me­nee­hän se yli hil­seen, jos tot­ta pu­hu­taan. Raa­mat­tu pu­huu 1. Ko­rint­ti­lais­kir­jees­sä lu­vus­sa 1 asi­as­ta näin: Ju­ma­la kat­soi hy­väk­si ju­lis­taa hul­luut­ta ja näin pe­las­taa ne, jot­ka us­ko­vat. Juu­ta­lai­set vaa­ti­vat ih­me­te­ko­ja, ja kreik­ka­lai­set et­si­vät vii­saut­ta. Me sen si­jaan ju­lis­tam­me ris­tiin­nau­lit­tua Kris­tus­ta. Juu­ta­lai­set tor­ju­vat sen her­jauk­se­na, ja mui­den mie­les­tä se on hul­luut­ta, mut­ta kut­su­tuil­le, niin juu­ta­lai­sil­le kuin kreik­ka­lai­sil­le­kin, ris­tiin­nau­lit­tu Kris­tus on Ju­ma­lan voi­ma ja Ju­ma­lan vii­saus. Ju­ma­lan hul­luus on ih­mi­siä vii­saam­pi ja Ju­ma­lan heik­kous ih­mi­siä voi­mak­kaam­pi.

Uups!? Si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ei pää­se­kään ih­mis­vii­sau­del­la ja jär­jen run­sau­del­la. Jos näin oli­si, sil­loin me ih­mi­set em­me oli­si sa­mal­la vii­val­la. Tämä jut­tu on­kin sen si­jaan us­kon asia! Sinä ja minä pää­sem­me Ju­ma­lan luo yk­sin­ker­tai­ses­ti us­ko­mal­la ris­tiin­nau­lit­tuun Kris­tuk­seen, joka on so­vit­ta­nut syn­tim­me. Ota us­kon loik­ka Jee­suk­sen sy­liin. Tä­män teh­ty­ä­si Ju­ma­la tu­lee an­ta­maan si­nul­le vii­saut­taan niin, et­tä tie­dät Hä­nen pu­hu­van tot­ta!

Tan­ja Nä­si­lä

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri, Po­rin Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta