Tal­ven ylei­sur­hei­lu­kau­den hie­nom­mat kil­pai­lut jär­jes­te­tään Tam­pe­reel­la joka vuo­si maa­lis­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na. Tänä vuon­na TJIG-ni­mel­lä kut­su­tut kil­pai­lut ve­ti­vät yli 1 600 nuor­ta tu­le­vai­suu­den­lu­paus­ta eri­puo­lil­ta Suo­mea. Li­sä­jän­ni­tys­tä ta­pah­tu­maan tuo ham­pu­ri­lai­sen HSV:n ur­hei­li­jat, joi­ta tänä vuon­na oli mu­ka­na sa­ta­kun­ta.

Ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lul­la, var­sin­kin hal­li­o­lo­suh­teis­sa, on omat haas­teen­sa, mut­ta Tam­pe­reen Py­rin­tö on hoi­ta­nut ne vuo­si toi­sen­sa jäl­keen esi­mer­kil­li­ses­ti. Eri­tyi­sen ilah­dut­ta­vaa on se, et­tä kaik­ki Py­rin­nön ko­vim­mat ur­hei­li­jat ovat pai­kal­la ja­ka­mas­sa pal­kin­to­ja nuo­ril­le lu­pauk­sil­le. Lau­an­tai­na pai­kan pääl­lä oli muun mu­as­sa tuo­re MM-hal­li­ho­pe­a­mi­ta­lis­ti Saga Van­ni­nen, jon­ka kans­sa yh­teis­ku­va oli mo­nel­le nuo­rel­le var­mas­ti iki­muis­toi­nen.

Niin Saga Van­ni­nen, kuin mo­net muut­kin ny­ky­huip­pum­me, ovat pon­nis­ta­neet nois­ta kil­pai­luis­ta par­ras­va­loi­hin. TJIG:tä voi­daan pi­tää 10–15-vuo­ti­ai­den epä­vi­ral­li­si­na SM-kil­pai­lui­na, kos­ka lä­hes kaik­ki par­haat nuo­rem­me ovat pai­kal­la. Tu­los­ta­so oli myös tänä vuon­na hui­kea, ku­ten mo­ne­na edel­li­se­nä­kin vuon­na. Kil­pai­lu­ja on käy­ty jo lä­hes 20 vuot­ta ja ki­sa­en­nä­tys­ten hal­lit­si­joi­na löy­tyy mon­ta ai­kui­se­na me­nes­ty­nyt­tä ur­hei­li­jaa ku­ten: Lot­ta Kemp­pi­nen, Vii­vi Le­hi­koi­nen, Saga An­ders­son ja Mat­ti Vä­li­mä­ki. Tä­män vuo­den kil­pai­luis­ta 14–15-sar­jas­sa nou­si­vat esiin heit­tä­jä Jere Mur­to ja pe­rä­ti nel­jä mes­ta­ruut­ta voit­ta­nut mo­ni­puo­li­suus­lah­jak­kuus Ali­sa Lau­no­nen, jot­ka saa­te­taan muu­ta­mien vuo­sien pääs­tä näh­dä ai­kuis­ten­kin sar­jois­sa mi­ta­li­pal­leil­la.

Me­nes­ty­mi­nen jo nuo­re­na ei ta­kaa sitä, et­tä me­nes­tys­tä tu­li­si myös ai­kui­se­na, mut­ta ai­ka hy­vät läh­tö­koh­dat se an­taa. Sen jäl­keen se on kiin­ni hy­väs­tä har­joit­te­lus­ta, asen­tees­ta ja pien­tä on­ne­a­kin pi­tää ol­la mat­kas­sa. Sa­ta­kun­taan­kin tuli pal­jon mes­ta­ruuk­sia ja mi­ta­le­ja, jopa kol­min­ker­tai­nen mes­ta­ri T11-sar­jas­sa, mut­ta kaik­kein suu­rin ar­vo tuol­la on jouk­ku­e­hen­gel­lä, joka ei ole ai­na yk­si­lö­la­jis­sa it­ses­tään­sel­vyys. Omia jouk­ku­e­to­ve­rei­ta kan­nus­te­taan ää­nek­kääs­ti kat­so­mos­sa ja vies­ti­juok­suis­sa pääs­tään ko­ke­maan on­nis­tu­nei­ta suo­ri­tuk­sia ja vä­lil­lä mais­ta­maan kat­ke­raa kalk­kia vaih­don epä­on­nis­tu­es­sa. Lop­pu­jen lo­puk­si tär­kein­tä nuo­ril­le on viet­tää koko vii­kon­lop­pu sa­man­hen­kis­ten ka­ve­rei­den seu­ras­sa, vä­lil­lä hie­man juos­ten, hyp­pien tai heit­tä­en.

Jus­si Iha­mä­ki

Po­rin lu­ki­on lii­kun­na­no­pet­ta­ja ja ylei­sur­hei­lu­val­men­ta­ja