Vaik­ka ul­ko­na läm­pöä vie­lä riit­tää, kesä al­kaa vä­hi­tel­len jää­dä taak­se ja koit­taa syk­sy ja ar­ki. Ke­säs­tä on jää­nyt mie­leen mon­ta hie­noa asi­aa, ko­ti­kau­pun­kim­me kan­nal­ta en­nen kaik­kea on­nis­tu­nut siir­ty­mä yh­des­tä su­per­vii­kos­ta kah­teen su­per­viik­koon. Vaik­ka Suo­mi Aree­nan ja Pori Jaz­zin liit­to jos­kus näyt­ti vält­tä­mät­tö­myy­del­tä, tuli sel­ke­äs­ti to­dis­te­tuk­si, et­tä nii­den ve­to­voi­ma on vah­va myös eril­li­si­nä.

Ke­sä­kuun lo­pus­sa Suo­mi Aree­nan ta­pah­tu­ma­la­voil­la kes­kus­te­lu­ja seu­ra­si nel­jän päi­vän ai­ka­na lä­hes 45 000 ih­mis­tä ja kan­sa­lais­to­rin alu­eel­la kävi noin 30 000 ih­mis­tä päi­väs­sä. Pori Jaz­zin ko­ko­nais­kä­vi­jä­mää­rän puo­les­taan las­ke­taan ol­leen yli 183 000, kun ote­taan huo­mi­oon myös kaik­ki pää­sy­mak­su­ton oh­jel­ma­tar­jon­ta, jota oli kii­tet­tä­vän run­saas­ti.

En­si ke­sä­nä ih­mi­siä ve­tää puo­leen­sa var­mas­ti myös uu­dis­tu­nut Ete­lä­ran­ta, vaik­ka työ­maa-alu­eel­la pe­si­neet tör­mä­pääs­kyt ovat­kin pääs­seet Jo­ki­kes­kus-han­ket­ta har­mil­li­ses­ti vii­vyt­tä­mään. It­se en pi­täi­si huo­no­na vaih­to­eh­to­na si­tä­kään, jos jos­kus vie­lä nä­ki­sim­me Jaz­z­ka­dun juh­la­hu­mua uu­del­leen pe­rin­tei­sel­lä pai­kal­laan.

Kau­pun­gin pää­tök­sen­te­os­sa syys­kau­si on jo al­ka­nut ja sa­mal­la olem­me voi­neet to­de­ta val­tuus­to­kau­den­kin eden­neen jo jäl­ki­puo­lis­kol­leen. Kun­ta­ta­lou­den ti­lan­ne ei ole Po­ris­sa lain­kaan help­po, mut­ta sa­mal­la ko­ti­kau­pun­kim­me näyt­täy­tyy koko ajan suur­ten mah­dol­li­suuk­sien kau­pun­ki­na niin te­ol­li­suu­den in­ves­toin­tien kuin ta­pah­tu­mien­kin osal­ta.

Vie­rai­lim­me Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja sen ko­kouk­seen osal­lis­tu­vien kans­sa vii­me vii­kol­la Tam­pe­reel­la, mis­sä suu­ret in­ves­toin­ti­hank­keet ovat seu­ran­neet us­ko­mat­to­mal­la ta­val­la toi­si­aan ja me­nes­tys on luo­nut li­sää me­nes­tys­tä. Tam­pe­reen nou­su­kii­toon on mo­nia syi­tä. Kor­ke­a­kou­lu­tar­jon­ta ja eri­no­mai­nen si­jain­ti ovat jo pit­kään ra­ken­ta­neet edel­ly­tyk­siä kas­vul­le, mut­ta on ai­heel­lis­ta an­taa kii­tos­ta myös tam­pe­re­lais­ten päät­tä­jien ky­vyl­le löy­tää suu­ris­sa asi­ois­sa roh­keut­ta ja yk­si­mie­li­syyt­tä.

Mei­dän läh­tö­koh­tam­me ei­vät toki ole sa­man­lai­set kuin Tam­pe­reen, mut­ta oi­ke­an­lai­ses­ta asen­tees­ta kan­nat­taa ot­taa mal­lia. Pel­käl­lä asen­teel­la ei pääs­tä maa­liin saak­ka, mut­ta sel­keä edel­ly­tys hy­väl­le ke­hi­tyk­sel­le se kyl­lä on. Jot­ta saam­me Po­rin po­ten­ti­aa­lis­ta kai­ken ir­ti, mei­dän päät­tä­jien on löy­det­tä­vä kau­pun­ki­ke­hi­tyk­seen sel­lai­nen yh­tei­nen nä­ky­mä, joka kan­taa yli vaa­li­kau­sien, ja us­kal­let­ta­va seis­tä sen ta­ka­na sil­loin­kin, kun tu­lee epä­us­kon het­kiä ja po­liit­ti­sia pai­nei­ta.

Jyr­ki Le­vo­nen, SDP

Po­rin val­tuus­ton 1. vpj.