On ai­ka saa­da myös val­ta­tie 11 ke­hi­tys­toi­men­pi­tei­den pii­riin. Tie on jää­nyt aut­ta­mat­ta taka-alal­le vii­mei­sen 30 vuo­den ai­ka­na. Uu­den tur­val­li­suus­ti­lan­teen, ku­ten Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ja Sa­ta­kun­nan kas­vu usei­den, esi­mer­kik­si vih­re­än siir­ty­män hank­kei­den myö­tä, val­ta­tie 11 on en­tis­tä tär­ke­äm­pi sekä huol­to­var­muu­den kan­nal­ta et­tä väy­lä­nä sa­ta­miin. Tie ko­ko­aa myös mer­kit­tä­väs­ti sisä-Suo­men ja ran­ni­kon vä­lis­tä lii­ken­net­tä. Li­sään­ty­nyt ras­kas lii­ken­ne vai­kut­taa hen­ki­lö­lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja tämä puo­les­taan työ­mat­ka­pen­de­löin­tiin Po­rin ja Tam­pe­reen vä­lil­lä.

Tiel­lä on ta­pah­tu­nut usei­ta va­ka­via on­net­to­muuk­sia vii­me vuo­si­na, jois­ta huo­mat­ta­van mo­nes­sa on kyse eläi­non­net­to­muuk­sis­ta. Sik­si kes­kei­siä tien pa­ran­nus­koh­tei­ta ovat muun mu­as­sa va­lais­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ja riis­ta-ai­to­jen li­sää­mi­nen. Näi­den li­säk­si Ko­ke­mä­en­jo­en ylit­tä­vien Koi­vis­ton ja Pik­ku­haa­ran sil­to­jen pa­ran­ta­mi­nen on olen­nai­sen tär­ke­ää, jot­ta HCT kul­je­tuk­set ja myös ras­kaam­mat eri­kois­kul­je­tuk­set pys­tyi­si­vät käyt­tä­mään reit­tiä, ei­vät­kä jou­tui­si kier­tä­mään Vaa­san kaut­ta. Tä­hän pro­jek­tiin on ole­mas­sa val­mis tie­suun­ni­tel­ma ja kus­tan­nu­sar­vio 12M€.

Li­säk­si Mur­ha­saa­ri–Mus­tik­ka­kan­gas-osuu­del­le on suun­nit­teil­la kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta Po­rin suun­taan sekä ris­teys­jär­jes­te­ly­jä, jot­ka pa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­ta ja ras­kaan lii­ken­teen su­ju­vuut­ta, täs­sä kus­tan­nu­sar­vio on 10 M€.

Ke­hit­tä­mis­työs­sä on ai­na myös kyse sii­tä, et­tä kul­je­tuk­set toi­mi­si­vat ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­min eli mah­dol­li­sim­man vä­häi­sin pääs­töin ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kun sama ta­va­ra­mää­rä kul­kee pie­nem­mäl­lä ajo­neu­vo­mää­räl­lä vai­kut­taa se myös tur­val­li­suu­teen. On tär­ke­ää tun­nis­taa myös val­ta­tien 11 osal­ta täl­lai­set on­gel­ma­koh­dat, jot­ka vai­kut­ta­vat mo­nin ta­voin juu­ri nii­hin seik­koi­hin, joi­ta ha­lu­am­me pa­ran­taa ja jot­ka hyö­dyt­tä­vät kaik­kia.

Vii­me vii­kol­la val­ta­tie 11 var­ren kan­sa­ne­dus­ta­jien yh­tei­nen edun­val­von­ta­ryh­mä jär­jes­täy­tyi edus­kun­nas­sa. Ryh­män ta­voit­tee­na on edis­tää No­ki­an ja Po­rin vä­li­sen val­ta­tien mo­ni­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä eri­tyi­ses­ti lii­ken­nöi­tä­vyy­den ja tur­val­li­suu­den osal­ta. Ryh­män kan­sa­ne­dus­ta­jat te­ke­vät yh­teis­työ­tä vuo­den 2022 lo­pul­la aloit­ta­neen kun­tien ja maa­kun­tien yh­tei­sen edun­val­von­ta­ryh­män kans­sa. Yh­teis­työn pi­tää ol­la sau­ma­ton­ta myös kaup­pa­ka­ma­rien ja ELY-kes­kus­ten kans­sa. Kun saa­daan alul­le yh­tei­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki niin saa­daan myös tu­lok­sia. Or­pon hal­li­tus on lin­jan­nut, täl­lä hal­li­tus­kau­del­la eu­rot koh­dis­te­taan kan­sa­lais­ten ja elin­kei­no­e­lä­män kan­nal­ta tär­kei­siin väy­lä­hank­kei­siin ja kor­jaus­ve­lan pur­kuun kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

Mari Kau­nis­to­la

VT 11 edun­val­von­ta­työ­ryh­män pj. ja kan­sa­ne­dus­ta­ja (kok.)