Vii­me viik­koa edus­kun­nas­sa ilah­dut­ti po­ri­lais­ten kou­lu­lais­ten ta­paa­mi­nen. Kes­kus­te­lim­me kan­sa­ne­dus­ta­jan työs­tä ja sain vas­tail­la te­rä­viin ky­sy­myk­siin muun mu­as­sa sii­tä, mil­lai­sia asi­oi­ta ai­on työs­sä­ni edis­tää. Ker­roin myös taus­tas­ta­ni työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na ja tämä kes­kus­te­lu in­noit­ti kir­joit­ta­maan ke­sä­töi­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Ke­sä­työ an­taa par­haim­mil­laan an­sai­tun pal­kan li­säk­si upe­an mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua työ­e­lä­mään, ke­hit­tää tai­to­jaan ja ope­tel­la työ­e­lä­män pe­li­sään­tö­jä, jot­ka ovat tär­kei­tä tu­le­vai­suu­den työ­mark­ki­noil­la me­nes­ty­mi­sel­le. On tär­ke­ää, et­tä nuo­ret ote­taan avo­sy­lin vas­taan ja he op­pi­vat tun­te­maan toi­set työn­te­ki­jät ja luot­ta­mus­hen­ki­löt. Pe­reh­dy­tys on työ­nan­ta­jan la­kiin kir­jat­tu vel­vol­li­suus. Laa­du­kas pe­reh­dy­tys ja se, et­tä jo­kai­nen työ­pai­kal­la nou­dat­taa sa­mo­ja sään­tö­jä, huo­leh­tii työ­tur­val­li­suu­des­ta ja tie­tää ke­nel­tä ky­syä apua, kun tar­ve tu­lee, on kaik­kien etu. Li­säk­si ke­sä­työn­te­ki­jöi­den käy­tös­sä on SAK:n ke­sä­duu­na­ri-in­fo, joka neu­voo työ­suh­tee­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys yri­tyk­sil­le on suu­ri, mo­nes­ti va­ki­tuis­ten työn­te­ki­jöi­den lo­ma­jär­jes­te­lyt ovat hei­dän va­ras­saan. On myös hyvä muis­taa se, et­tä en­sim­mäi­set työ­ko­ke­muk­set muok­kaa­vat usein nuo­ren kä­si­tys­tä työ­e­lä­mäs­tä. Hy­vän työ­nan­ta­ja­ku­van luo­mi­sel­la työ­nan­ta­ja ta­kaa it­sel­leen kil­pai­lu­ky­kyi­sen ase­man työ­mark­ki­noil­la ja riit­tä­vän mää­rän työn­te­ki­jöi­tä tu­le­vi­na­kin vuo­si­na.

Moni eri taho on ol­lut mi­nuun yh­tey­des­sä sii­tä, mi­ten Sa­ta­kun­nas­sa on haas­ta­vaa työl­lis­tyä maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­se­na. Kie­lel­li­set haas­teet saat­ta­vat jois­sain työ­koh­teis­sa muo­dos­tua tie­tyn­lai­sek­si ris­kik­si työ­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Laa­duk­kaal­la pe­reh­dy­tyk­sel­lä myös tämä asia on kui­ten­kin hoi­det­ta­vis­sa. Täs­sä ta­lou­den ti­lan­tees­sa meil­lä ei ole va­raa jät­tää yh­tään tar­jol­la ole­vaa työ­pa­nos­ta ja osaa­mis­ta hyö­dyn­tä­mät­tä.

Ha­lu­an kan­nus­taa yri­tyk­siä palk­kaa­maan, ja nuo­ria ha­ke­maan ke­sä­töi­tä. It­se aloi­tin ke­sä­työn­te­ki­jä­nä met­sä­te­ol­li­suu­des­sa, jos­ta muo­dos­tui­kin 27 vuo­den ura pro­ses­si­te­ol­li­suu­des­sa, luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä ja nyt ke­vääl­lä nou­sin kan­sa­ne­dus­ta­jak­si.

Tur­val­lis­ta ja hy­vää ke­sää kai­kil­le ke­sä­työn­te­ki­jöil­le!

Juha Vii­ta­la,

Sa­ta­kun­ta­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd.)