Sa­ta­kun­nan ab­so­luut­ti­nen asu­kas­lu­ku on kas­va­nut vii­mek­si 40 vuot­ta sit­ten. Po­ris­sa­kin vii­mei­ses­tä asu­kas­lu­vun kas­vu­vuo­des­ta on ku­lu­nut kym­me­nen vuot­ta. Kun asu­kas­lu­ku taan­tuu, kun­nat ta­val­li­ses­ti nos­ta­vat ve­rop­ro­sent­te­jaan, vel­kaan­tu­vat ja so­peut­ta­vat toi­min­taan­sa. Pori tais­te­lee ke­hi­tys­tä vas­taan. Meil­lä on mah­dol­li­suus luo­da alu­eel­le 2 000 uut­ta te­ol­lis­ta työ­paik­kaa ja 2 000 uut­ta kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jaa seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­jän­teel­lä. Sat­saa­mal­la te­ol­li­suu­sa­lu­ei­den, ve­to­voi­man ja kor­ke­a­kou­lu­jen ke­hi­tyk­seen Pori voi kään­tää näi­vet­ty­mi­sen uu­dek­si kas­vuk­si. Kes­kei­set kei­not on kir­jat­tu uu­teen kas­vu­so­pi­muk­seen, joka on osa kau­pun­gin stra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta.

Kas­vu­so­pi­mus on kuin kes­kus­te­lu­na­vaus, joka on vi­ral­li­ses­ti esi­tet­ty Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­tol­le vii­me maa­nan­tai­na. To­teu­tu­es­saan kas­vu­so­pi­mus oli­si val­tuus­to­ryh­mien muo­dos­ta­ma si­tou­mus kriit­tis­ten kas­vuin­ves­toin­tien to­teut­ta­mi­seen ja sa­mal­la var­mis­tai­si kau­pun­gin ta­lou­den pit­kän jän­teen ta­sa­pai­non. Kas­vu­so­pi­muk­seen on kir­jat­tu kym­me­nen kei­noa, kym­me­nen stra­te­gis­ta han­ket­ta, jot­ka li­sää­vät kas­vua. Kau­pun­ki ha­lu­aa tu­kea eri­tyi­ses­ti Meri-Po­rin te­ol­li­suus­puis­to­jen ke­hi­tys­tä ja me­ri­tuu­li­voi­man in­ves­toin­te­ja. Lis­tal­la on myös kau­pun­gin asu­kas- ja mat­kai­li­ja­ve­to­voi­maa tu­ke­via te­ko­ja lii­kun­ta­ti­la-, kir­jas­to- ja ho­tel­li-in­ves­toin­neis­ta kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­seen.

Kau­pun­ki on mah­dol­lis­ta kään­tää kas­vuun juu­ri nyt. Mitä pi­tem­mäl­le ny­kyi­nen ke­hi­tys­kul­ku ete­nee, sitä vai­ke­am­mak­si suun­nan­muu­tos käy. Käyn­nis­sä ole­va puh­das siir­ty­mä koh­ti eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää ta­lout­ta ja kas­vua voi vauh­dit­taa vah­van te­ol­li­sen his­to­ri­an omaa­van Po­rin koh­ti uut­ta kas­vua. Po­riin voi­daan luo­da vih­re­än siir­ty­män eko­sys­tee­mi, joka lä­päi­see ener­gi­a­tek­nii­kan, ta­lou­den, tek­nii­kan, tuo­tan­non sekä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den alat niin te­ol­li­suu­des­sa kuin kou­lu­tuk­ses­sa. Kau­pun­ki, kor­ke­a­kou­lut, elin­kei­no­e­lä­mä ovat kaik­ki osa sa­maa toi­min­nal­lis­ta ko­ko­nai­suut­ta, jois­sa kun­kin ku­kois­tus on riip­pu­vai­nen toi­nen toi­sis­taan.

Kas­vu­so­pi­mus tu­lee ole­maan mer­kit­tä­väs­sä osas­sa kau­pun­gin kes­kus­te­lua hel­mi- maa­lis­kuus­sa. So­pi­muk­seen pää­sy edel­lyt­tää var­mas­ti laa­jaa kes­kus­te­lua niin val­tuus­to­ryh­mis­sä kuin nii­den vä­lil­lä. Var­mas­ti kaik­ki ha­lu­am­me Po­rin kään­ty­vän kas­vun tiel­le.

Lau­ri In­na

kau­pun­gin­joh­ta­ja

Pori