”Sää tääl­lä Wimb­le­do­nis­sa on kuin nai­sen mie­li”.

Juha Jo­ki­nen se­los­ti Wimb­le­do­nin ten­nis­tur­nauk­ses­sa Stef­fi Gra­fin ot­te­lua, jos­kus 1980-lu­vul­la. Jo­ki­nen her­mos­tui jat­ku­viin sa­de­tau­koi­hin. Lä­he­ty­sai­ka uh­ka­si jo lop­pua.

Lo­pul­ta au­rin­ko näyt­ti pil­kah­ta­van ja peli pää­si jat­ku­maan. Sit­ten al­koi taas sa­taa ja peli kes­key­tet­tiin. Jo­ki­nen oli mi­nuu­tin hil­jaa ja lau­sui sit­ten nuo sa­nat.

Näin sen muis­tan. Äl­kää ky­sy­kö mi­nul­ta fak­tan­tar­kis­tus­ta. Muis­ti ja var­sin­kin au­di­o­vi­su­aa­li­nen muis­ti voi pet­tää.

Fak­tan­tar­kis­tus voi­si to­sin ol­la vai­ke­aa, sil­lä Jo­ki­sen se­los­tuk­sis­ta on saa­ta­vil­la vain ha­ja­nai­sia kat­kel­mia in­ter­ne­tin vi­de­o­pal­ve­luis­ta. Häm­mäs­tyt­tä­vän­kin vä­hän, sii­hen näh­den mi­ten pal­jon ur­hei­lua ja Ur­hei­lu­ruu­tua 1980-lu­vul­la kat­sot­tiin ja myös tal­ti­oi­tiin vi­de­o­ka­se­teil­le.

Vuo­si­na 1979–1992 Jo­ki­nen oli Yleis­ra­di­on te­le­vi­si­o­lä­he­tys­ten tun­nis­tet­ta­vim­pia ää­niä. Mo­ni­o­saa­ja se­los­ti niin ten­nis­tä, ylei­sur­hei­lua, hiih­toa, jää­kiek­koa, suun­nis­tus­ta kuin kei­lai­lua.

Eh­kä se, et­tä kir­joi­tan Juha Jo­ki­ses­ta, pal­jas­taa ikä­ni. Nuo­rem­mil­le lu­ki­joil­le voi ol­la mah­do­ton se­lit­tää Jo­ki­sen mer­ki­tys­tä. Omal­le penk­kiur­hei­lu­su­ku­pol­vel­le­ni Jo­ki­sen se­los­tuk­set oli­vat eh­ty­mä­tön anek­doot­tien läh­de.

Kyse ei ol­lut sii­tä, kuin­ka hyvä tai huo­no ur­hei­lu­se­los­ta­ja Jo­ki­nen oli. En­nen kaik­kea hän oli se­los­ta­ja­per­soo­na. Hy­vin rus­ket­tu­nut Jo­ki­nen ke­ven­si ur­hei­lu­ruu­dun juon­to­jaan eri­lai­sil­la suk­ke­luuk­sil­la. Ar­ti­ku­loin­ti oli suo­ras­taan yli­täs­mäl­lis­tä ja jär­jes­tys­nu­me­ro­jen lau­su­mi­nen poik­ke­si to­tu­tus­ta.

Jo­ki­sen hah­mo siir­tyi myös po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin. Suo­sik­ki-leh­des­sä jul­kais­tiin Mau­ri Kun­nak­sen piir­tä­mää Ny­rok City -sar­ja­ku­vaa. Jo­ki­sen se­los­tus Wimb­le­do­nin Borg–McEn­roe -fi­naa­lis­ta oli Kun­nak­sen ir­vai­lun koh­tee­na sar­ja­ku­vas­sa ”Pimp­le­do­nin pal­jas­tus” (1981).

Sit­tem­min Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius teki muis­tet­ta­via Jo­kis-pa­ro­di­oi­ta. Al­ku­pe­räi­nen se­los­ta­ja on po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin muis­tis­sa jää­nyt jon­ne­kin hä­nes­tä teh­ty­jen pa­ro­di­oi­den kat­vee­seen.

Sik­si toi­von, et­tä jos­tain put­kah­tai­si li­sää tal­len­tei­ta kat­sot­ta­vak­si ja kuun­nel­ta­vak­si. Ja nos­tan mal­jan se­los­ta­ja­le­gen­dal­le.

Kim­mo Aho­nen, FT

Po­rin yli­o­pis­to­kes­kus