Olen ai­kai­sem­min pu­hu­nut pal­jon sen puo­les­ta, et­tä sääs­tö­vink­kien kes­kel­lä oli­si hyvä lait­taa liik­keel­le sama ra­ha­mää­rä kuin en­nen­kin, mut­ta vii­saam­min niin, et­tä sai­sim­me pi­det­tyä ym­pä­ril­läm­me ole­van seu­tum­me elos­sa. Suo­si­taan suo­ma­lais­ta, ja jos mah­dol­lis­ta, vie­lä mie­lel­lään oman ky­län yrit­tä­jää. Täs­sä hul­lus­sa maa­il­mas­sa olem­me yh­des­sä ja toi­nen toi­sis­tam­me huo­leh­tien sel­vi­äm­me kyl­lä tä­män­kin krii­sin yli. RKP jul­kai­si pari viik­koa sit­ten edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­man­sa, jos­sa nos­tam­me esil­le sel­kei­tä toi­mia maam­me os­to­voi­man ja työl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­sek­si, ha­lu­am­me las­kea tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia, jot­ta si­nul­le jäi­si enem­män ra­haa käyt­töön. RKP ja minä ha­lu­am­me edis­tää myös ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, kos­ka jo­kai­nen an­sait­see hy­vän elä­män.

Muis­tan kun Tans­kas­sa asu­es­sa­ni ker­ran pyö­räi­lin ai­van hir­ve­äs­sä myrs­kys­sä, kun vas­taan­tu­le­va iäk­kääm­pi par­ta­suu huu­si mi­nul­le: ”tak for smi­let” – kii­tos hy­mys­tä. Se läm­mit­ti. Sa­moin py­säyt­ti vii­kon­lop­pu­na ruuh­kau­tu­neen las­ten­päi­vys­tyk­sen us­ko­mat­to­man lep­poi­sa ja iloi­nen hen­ki­lö­kun­ta. Läm­min kii­tos heil­le! Kun ym­pä­ril­lä on epä­var­muut­ta ja ah­dis­tus­ta, koi­te­taan jo­kai­nen tu­kea toi­nen tois­tam­me, jol­lei muu­ten niin ai­na­kin sil­lä yh­del­lä il­mai­sel­la – hy­myl­lä. Se tart­tuu ja saa tut­ki­tus­ti hy­vän­mie­len hor­mo­ne­ja liik­keel­le ai­vois­sam­me. Yh­des­sä me sel­vi­tään!

Med att ta hand om va­rand­ra kla­rar vi oss bät­t­re

Jag har ti­di­ga­re ta­lat för att vi bor­de is­täl­let för spa­råt­gär­der sät­ta sam­ma sum­ma i rö­rel­se, men mer för­nuf­tigt så att vi får up­p­rät­t­hål­let vår re­gi­ons livsk­raft. Vi skall pri­o­ri­te­ra in­hemsk och om möj­ligt köpa av lo­ka­la fö­re­tag. I den­na un­der­li­ga värld, är vi til­l­sam­mans och med att ta hand om va­rand­ra, kla­rar vi oss ge­nom även den­na kris. SFP lan­se­ra­de par­tiets riks­dags­valsp­rog­ram för någ­ra vec­kor sen och i det lyf­ter vi fram konk­re­ta åt­gär­der för att öka på lan­dets köpk­raft och sys­sel­sät­t­nin­gen, vi vill sän­ka på in­komsts­kat­ten så att du skul­le få mera pen­gar att an­vän­da. SFP och jag vill bef­räm­ja även män­nis­kor­nas väl­må­en­de, för al­la fört­jä­nar ett bra liv.

Jag min­ns en gång när jag bod­de i Dan­mark, då jag cyk­la­de i stor­migt vä­der, så ro­pa­de en skäg­gig äld­re man ”tak for smi­let”. Det värm­de. Sam­ma var­ma käns­la fick jag på vec­kos­lu­tet då jag var in till den över­be­las­ta­de barn­jou­ren, där jag möt­tes av ot­ro­ligt vän­lig och glad per­so­nal. Varmt tack till dem! När vi har omk­ring oss osä­ker­het och ån­gest, så kan vi al­la stöda va­rand­ra t.ex. med ett gra­tis leen­de. Det smit­tar och en­ligt un­der­sök­nin­gar­na ökar det på väl­må­en­de­hor­mo­ner­na i vår hjär­na. Til­l­sam­mans kla­rar vi oss!

Toi­vo­tan teil­le kai­kil­le hy­vää uut­ta vuot­ta! Gott Nytt år!

Ida Susi

RKP