Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to teki jou­lun al­la kii­rees­sä pää­tök­sen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta, kos­ka val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö oli edel­lyt­tä­nyt sitä lai­na­not­to­val­tuuk­sien saa­mi­sek­si. Vi­ran­hal­ti­ja­työ­nä teh­ty ja päät­tä­vil­le toi­mie­li­mil­le vain tie­dok­si an­net­tu pal­ve­lu­verk­ko­ra­port­ti ei riit­tä­nyt val­tuuk­sien saa­mi­seen. Tä­män ta­kia ra­por­tis­ta muo­toil­tiin ko­val­la kii­reel­lä jon­kin­lai­nen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma, jon­ka alu­e­val­tuus­to pai­neen al­la ja ää­nes­tyk­sen jäl­keen hy­väk­syi.

Käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa myös hy­väk­sy­mis­tä kan­nat­ta­neet po­liit­ti­set ryh­mät suu­rim­pi­na Sdp:n ja ko­koo­muk­sen ryh­mien enem­mis­tö, ko­ros­ti­vat suun­ni­tel­man ole­van vas­ta suun­ni­tel­ma, tie­kart­ta, jat­ko­suun­nit­te­lun poh­jak­si. Pu­heen­vuo­rois­sa ko­ros­tet­tiin, et­tä huo­lel­li­set toi­min­nan ja ta­lous­vai­ku­tus­ten ar­vi­ot teh­dään en­nen pää­tök­sen­te­koa. Vä­hem­mis­töön jää­neet kes­kus­tan ja Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­ta­jat oli­vat vaa­ti­neet pää­tök­sen lyk­kää­mis­tä, jot­ta hy­vään hal­lin­toon kuu­lu­va huo­lel­li­nen vai­ku­tu­sar­vio eh­dit­täi­siin teh­dä.

Vir­ka­vas­tuu edel­lyt­tää vi­ran­hal­ti­joil­ta ja alu­e­hal­li­tuk­sel­ta, et­tä pal­ve­lu­verk­ko­muu­tos­ten ta­lou­del­li­set ja toi­min­nal­li­set vai­ku­tuk­set on huo­lel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty en­nen pää­tök­sen­te­koa. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een edus­ta­jat ovat käy­neet kes­kus­te­lu­ja kiin­teis­tö­jen vuok­raa­mi­ses­ta, mut­ta tär­keim­mäs­tä, eli pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä, ei neu­vot­te­lu­ja ole käy­ty. Ta­lou­del­li­set ja toi­min­nal­li­set vai­ku­tu­sar­vi­ot puut­tu­vat edel­leen.

Use­at hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ( mm. Var­si­nais-Suo­mi, Kes­ki-Suo­mi, Poh­jois-Savo) ovat vii­me viik­koi­na jul­kis­ta­neet omat pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man­sa, jot­ka löy­ty­vät nii­den net­ti­si­vuil­ta. Seu­raa­va vai­he hel­lä on lau­sun­to­kier­ros, jon­ka jäl­keen alu­e­hal­li­tuk­set ja lo­pul­li­ses­ti alu­e­val­tuus­tot päät­tä­vät asi­as­ta. Jos ver­ra­taan Sa­ta­kun­nan laa­tua edel­lä mai­nit­tui­hin ver­rok­ki­suun­ni­tel­miin, on va­li­tet­ta­vas­ti to­det­ta­va, et­tä meil­lä ”tie­kart­ta” on ko­vin puut­teel­li­nen nii­hin ver­rat­tu­na, ei­kä an­na mis­sään ta­pauk­ses­sa riit­tä­vää poh­jaa lo­pul­li­sel­le pää­tök­sen­te­ol­le.

Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa ol­laan pi­lo­toi­mas­sa liik­ku­vaa ter­veys­bus­sia. Au­ton han­kin­ta­hin­ta on 300 000 eu­roa, au­to tar­vit­see sai­raan­hoi­ta­jan li­säk­si au­ton­kul­jet­ta­jan ja py­säh­dys­pai­kois­sa pi­tää ol­la hen­ki­lös­tön tau­ko­ti­la ja asi­ak­kai­den odo­tus­ti­la. Mat­kaan läh­tö­pis­tees­tä asi­ak­kai­den luo ku­luu ai­kaa men­nen tul­len. Ete­lä-Kar­ja­lan vas­taa­vas­ta toi­min­nas­ta saa­dun ko­ke­muk­sen mu­kaan näin to­teu­tet­tu sai­raan­hoi­ta­jan suo­ri­te tu­lee mo­nin­ker­tai­ses­ti kal­liim­mak­si kuin toi­mi­mi­nen oi­kein mi­toi­te­tus­sa kiin­te­äs­sä toi­mi­pis­tees­sä. Ete­lä-Kar­ja­las­sa ter­veys­bus­si näh­dään­kin lä­hin­nä ko­ti­hoi­don tu­kiyk­sik­kö­nä, ei kor­vaa­mas­sa kiin­tei­tä pal­ve­lu­pis­tei­tä. Pe­rus­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­sek­si on Ete­lä-Kar­ja­las­sa pää­tet­ty, et­tä pie­nim­mis­sä­kin kun­nis­sa säi­ly­te­tään kiin­teä toi­mi­pis­te. Sa­ta­kun­nan suun­ni­tel­man osal­ta ei ver­tai­le­vaa kus­tan­nus­las­kel­maa ole esi­tet­ty.

Ver­tai­le­va kus­tan­nus­las­ken­taa ei ole myös­kään teh­ty Sä­ky­län, Eu­ra­jo­en, Nak­ki­lan tai Ko­ke­mä­en sul­jet­ta­vik­si suun­ni­tel­tu­jen toi­min­to­jen osal­ta. Mikä on oi­kein mi­toi­tet­tu­jen vas­taa­not­to­ti­lo­jen kus­tan­nus ver­rat­tu­na nii­hin mat­ka- ja mui­hin kus­tan­nuk­siin, joi­ta syn­tyy Kela-kul­je­tus­ten ja asi­ak­kai­den omien kul­je­tus­kus­tan­nus­ten li­sään­ty­mi­sen myö­tä. Ei­kä ole teh­ty myös­kään mi­tään ar­vi­o­ta sii­tä, mil­lai­sia seu­ran­nais­kus­tan­nuk­sia syn­tyy, kun pe­rus­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta näin hei­ken­ne­tään. Hen­ki­lö­kun­nan, siis, par­hai­ten ti­lan­teen tun­te­vien hen­ki­löi­den mie­li­pi­det­tä ei ole kuul­tu. Ole­te­taan vain, et­tä kaik­ki siir­ty­vät uu­teen toi­mi­pis­tee­seen, kun pil­liin pu­hal­le­taan.

Hy­vin­voin­ti­a­lue teki vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­sen os­taa kil­pai­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la ate­ri­a­pal­ve­lu­ja Me­hi­läi­sel­tä. Las­kel­ma osoit­ti, et­tä kyl­mi­nä asi­ak­kail­le ker­ran tai kak­si ker­taa vii­kos­sa toi­mi­tet­ta­va ruo­ka tu­lee an­nos­ta koh­ti hal­vem­mak­si kuin läm­pi­mä­nä päi­vit­täin toi­mi­tet­ta­va ruo­ka. Pää­tök­sen vai­ku­tus­ta hoi­van laa­tuun ja ko­ti­pal­ve­lu­tar­peen kas­vuun ei otet­tu pää­tök­ses­sä huo­mi­oon. Van­hus­ten osal­ta ei ole ky­sy­mys vain ruu­as­ta, vaan ruo­kai­lus­ta, joka on mo­nel­le yk­si­näi­sel­le päi­vän tär­kein ta­pah­tu­ma ja sik­si toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­sen­kan­nal­ta erit­täin tär­keä asia. Laa­ja vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti oli­si tul­lut teh­dä en­nen tä­män­kin pää­tök­sen te­ke­mis­tä.

Juha Kor­ke­ao­ja

Alu­e­val­tuus­ton jä­sen, alu­e­hal­li­tuk­sen 2.vpj (kesk.)