Suo­men Nato-jä­se­nyys lä­he­nee, vaik­ka tois­tai­sek­si Turk­ki ja Un­ka­ri han­kaa­vat si­sä­po­liit­ti­sis­ta syis­tä vie­lä vas­taan. On Suo­mel­le hyvä, et­tä tuki Nato-jä­se­nyy­del­le on laa­jaa niin kan­san kuin puo­lu­ei­den­kin kes­kuu­des­sa. Tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa ei pidä läh­teä ke­rää­mään ir­to­pis­tei­tä soo­loi­le­mal­la ly­hyt­nä­köi­ses­ti. Tu­le­va Nato-jä­se­nyys edel­lyt­tää, et­tä tar­kas­te­lem­me koko Suo­men puo­lus­tus­po­liit­ti­sia ulot­tu­vuuk­sia uu­del­leen. Sa­ta­kun­nal­la tu­lee ole­maan Nato-Suo­mes­sa ko­ko­aan mer­kit­tä­väm­pi ase­ma.

Sa­ta­kun­nan puo­lus­tus­po­liit­tis­ta mer­ki­tys­tä ko­ros­taa tie­tys­ti Po­rin pri­kaa­ti ja sen mo­lem­mat va­rus­kun­ta-alu­eet Nii­ni­sa­los­sa ja Sä­ky­läs­sä. Po­rin pri­kaa­ti on Suo­men suu­rin maa­voi­mien jouk­ko-osas­to ja har­joit­te­lu­a­lu­eet Sa­ta­kun­nas­sa ovat en­si­luok­kai­set. Poh­jan­kan­kaan ja Hä­meen­kan­kaan har­joi­tu­sa­lu­eet ovat koko Eu­roo­pan mit­ta­vim­pia. Pi­tää men­nä Ro­va­jär­vel­le as­ti, jos ty­keil­lä ha­lu­taan am­pua kau­em­mas. Alu­eet on tes­tat­tu jo kan­sain­vä­lis­ten jouk­ko­jen­kin kans­sa. Tänä vuon­na Sa­ta­kun­nas­sa on ol­lut har­joit­te­le­mas­sa usei­ta Nato-mai­ta yh­tei­sis­sä har­joi­tuk­sis­sa.

Sa­ta­kun­nan mer­ki­tys Nato-Suo­mes­sa ko­ros­tuu myös Po­rin ja Rau­man sa­ta­mien vuok­si. Län­ti­sen Suo­men sa­ta­mien roo­li on suu­ri, sil­lä niil­lä ei ole Suo­men­lah­den ris­te­ä­vän lii­ken­teen ris­ke­jä. Po­rin sy­vä­sa­ta­ma on hy­vin pie­nin muu­tok­sin otet­ta­vis­sa käyt­töön myös Na­ton ka­lus­ton vas­taa­not­to­paik­ka­na. Sa­mal­la oli­si­kin syy­tä kun­nos­taa ra­ta­yh­teys Po­ris­ta Nii­ni­sa­loon. Val­mis ra­ta­käy­tä­vä vaa­tii vain pöl­kyt ja kis­kot. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä toi­von tie­tys­ti, et­tä ra­ta­yh­teys ai­na Pa­rik­ka­laan as­ti ote­taan käyt­töön ja pää­ra­dan ta­va­ra­lii­ken­net­tä siir­re­tään täl­le yh­teys­vä­lil­le.

Oma lu­kun­sa on myös Po­rin pe­las­tus­har­joi­tu­sa­lue, jota pi­täi­si ke­hit­tää en­ti­ses­tään puo­lus­tus­voi­mien ja kan­sain­vä­lis­ten har­joi­tus­jouk­ko­jen kou­lu­tu­sa­lu­ee­na. Pori on so­pi­vas­ti Sä­ky­län ja Nii­ni­sa­lon puo­li­vä­lis­sä. Tääl­lä voi­tai­siin kou­lut­taa niin puo­lus­tus­voi­mien kuin kan­sain­vä­lis­ten jouk­ko­jen­kin mie­his­töä. Unoh­taa ei myös­kään pidä Po­rin len­to­ken­tän sekä Nii­ni­sa­lon va­ra­las­ku­pai­kan roo­lia uu­des­sa puo­lus­tus­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Puo­lus­tus­po­li­tiik­kaan pa­nos­ta­mal­la ha­lu­am­me säi­lyt­tää rau­han. So­taa ei ku­kaan meis­tä ha­lua ja sik­si on syy­tä va­rau­tua ja teh­dä yh­teis­työ­tä. Olen var­ma, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa osa­taan hyö­dyn­tää Nato-jä­se­nyy­den tuo­mat mo­net mah­dol­li­suu­det. Teh­dään yh­des­sä Sa­ta­kun­nas­ta koko Suo­men Nato-maa­kun­ta.

Jari Kos­ke­la

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)