Pu­hu­mi­nen hel­pot­taa, sa­no­taan. En­tä, jos pu­hum­me eri asi­ois­ta? Niin kau­an kuin toi­nen pu­huu ai­das­ta ja toi­nen ai­dan sei­päis­tä, ei ole mah­dol­lis­ta pääs­tä edes sel­lai­seen yh­tei­sym­mär­ryk­seen, et­tä voi­sim­me so­pia ole­vam­me eri miel­tä. Ylel­lä oli vuo­sia sit­ten ar­tik­ke­li, jos­sa ot­sik­ko­na oli ”Ra­sis­mi ei kan­na­ta sa­laa­tin te­os­sa”. Jos joku nä­kee ra­sis­mia sa­laat­tia val­mis­ta­es­sa, niin on­ko sii­tä edes tar­ve käy­dä di­a­lo­gia? Ei­hän sel­lai­nen kes­kus­te­lu joh­da mi­hin­kään. Jo­kai­nen on us­kos­saan vah­va. Ei­hän Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­los­ta­kaan voi väi­tel­lä. Se on us­kon asia.

Koin häm­men­tä­vää tut­tuu­den tun­net­ta vii­me vii­kon A-stu­di­os­sa, jos­sa kan­sa­ne­dus­ta­jat Jo­a­kim Vi­ge­lius (ps.) ja So­fia Vir­ta (vih.r) väit­te­li­vät ra­sis­mis­ta. Se oli kuin sa­man tois­toa kym­me­nen vuot­ta sit­ten Jus­si Hal­la-ahon ja Ma­ria Gu­ze­ni­nan vä­lil­lä. Mo­lem­mat pu­hui­vat eri asi­as­ta ja syyt­ti­vät toi­si­aan vää­ri­nym­mär­tä­mi­ses­tä. Ra­sis­mi­kes­kus­te­lus­sa ei ole mi­tään uut­ta tai edis­tys­tä ta­pah­tu­nut au­rin­gon al­la vii­mei­seen kah­teen­kym­me­neen vuo­teen. Sa­maan ai­kaan kui­ten­kin maa­han­muu­ton lie­veil­mi­öt ovat pa­hen­tu­neet niin Suo­mes­sa kuin Ruot­sis­sa. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ei saa toi­mi­vak­si ai­na­kaan jat­ku­vas­ti pu­hu­mal­la ra­sis­mis­ta tai syy­tä­mäl­lä ra­haa eri­lai­siin ko­tout­ta­mis­hank­kei­siin. Hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tee­na on teh­dä täys­kään­nös maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan. Muut Poh­jois­maat ovat­kin jo maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan­sa muut­ta­neet.

Hal­li­tu­soh­jel­ma on yh­des­sä so­vit­tu ja siel­lä on pal­jon hy­viä ta­voit­tei­ta. En tie­dä pää­sem­me­kö nii­tä to­teut­ta­maan, kos­ka RKP:n mie­les­tä olem­me epä­so­pi­via ih­mi­siä. Vie­lä­kään en tie­dä, ke­nel­tä Riik­ka Pur­ran sekä lu­kuis­ten mui­den pe­rus­suo­ma­lais­ten piti ja pi­tää pyy­tää an­teek­si. En­kä tie­dä, kuka tai mikä on se taho, jon­ka pi­tää an­taa an­teek­si. Hal­li­tus on käyt­tä­nyt use­an vii­kon ai­kaa ras­min­vas­tai­seen työs­ken­te­lyyn ja kuul­lut yli sa­taa asi­an­tun­ti­jaa. Meil­lä on ko­ti­hoi­to, las­ten­suo­je­lu sekä nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saan­ti krii­sis­sä. Oli­si­ko ai­ka kes­kit­tyä Suo­men ja suo­ma­lais­ten asi­oi­den hoi­toon?

(Ot­sik­ko: Matt 13:9)

Lau­ra Huh­ta­saa­ri

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.), Me­ri­kar­via