So­dat ei­vät tule lop­pu­maan. Ih­mi­nen ei kos­kaan tun­nu ke­hit­ty­vän sii­nä mää­rin, et­tä osai­si ol­la so­ti­mat­ta. Jat­ku­vas­ti ke­hi­te­tään uu­sia ja yhä te­hok­kaam­pia asei­ta tap­pa­maan mui­ta. Ih­mi­nen on so­tai­sa laji. Ih­mis­la­jil­la on kyl­ty­mä­tön tar­ve hal­li­ta maa­ta, mai­ta tai maa­il­maa. Kui­ten­kaan kau­he­am­paa asi­aa ei ole kuin sota. Sii­nä ven­to­vie­raat ih­mi­set tap­pa­vat toi­si­aan: isiä, poi­kia, tyt­tä­riä ja äi­te­jä. So­taa vas­taan syn­tyy ai­na rau­han­liik­kei­tä, ku­ten hip­pi­lii­ke. Täl­lä het­kel­lä elo­ku­va­te­at­te­reis­sa pyö­rii elo­ku­va ni­mel­tä Je­sus Re­vo­lu­ti­on. Se on kos­ket­ta­va to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va, jos­sa nuo­ret hi­pit et­si­vät oi­kei­ta asi­oi­ta, mut­ta vää­räs­tä pai­kas­ta ja vää­ril­lä kei­noil­la. Rak­kaut­ta ja va­paut­ta ei saa­da ai­kaan huu­meil­la ja hol­tit­to­mal­la elä­mäl­lä. Kä­vin kat­so­mas­sa elo­ku­van per­hee­ni kans­sa ja eri­tyi­ses­ti mi­nua lii­kut­ti oi­val­lus sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la käyt­tää puut­teel­li­sia ih­mi­siä, kos­ka muun­lai­sia ih­mi­siä ei ole ole­kaan.

Us­kon­not näyt­te­le­vät suur­ta osaa maa­il­mas­sa. Lähi-idän asi­an­tun­ti­ja Pek­ka Sar­to­la har­mit­te­lee TV7:n Ajan­koh­tais­ta Lähi-idäs­tä -oh­jel­mas­sa, kuin­ka Suo­men val­ta­me­di­an käyt­tä­mät asi­an­tun­ti­jat ana­ly­soi­vat Ha­ma­sin hyök­käys­tä Is­ra­e­liin vain po­liit­ti­sin sil­min. Sil­loin ei hah­mo­tu ko­ko­nais­ku­va ja -ym­mär­rys ti­lan­tees­ta. Us­kon­to on taus­tal­la mo­ti­voi­va­na te­ki­jä­nä. Vaik­ka Temp­pe­li­vuo­ri on vain ne­li­ö­ki­lo­met­rin suu­rui­nen, sen mer­ki­tys on kui­ten­kin kris­ti­tyil­le, juu­ta­lai­sil­le ja mus­li­meil­le ta­vat­to­man tär­keä. Tais­te­lu Temp­pe­li­vuo­ren her­ruu­des­ta ei tule lop­pu­maan. Sau­dit ha­lu­a­vat Is­ra­e­lin kans­sa dip­lo­maat­ti­suh­teet ja sitä kaut­ta pääs­tä hal­lit­se­maan Temp­pe­li­vuor­ta. Sau­deil­la on jo Mek­ka ja Me­di­na, jo­ten sen jäl­keen he ko­ki­si­vat saa­vut­ta­neen­sa us­kon­nol­li­sen mah­din. Jor­da­ni­al­le Sau­dien hal­lin­ta ei tie­ten­kään käy. Jor­da­nia pi­tää it­se­ään pro­fee­tan jäl­ke­läi­si­nä ja si­ten oi­keu­tet­tu­na Temp­pe­li­vuo­ren hal­lin­taan. Sau­di-Ara­bia ha­lu­aa myös ydi­na­se­ker­hoon ja asei­ta Ira­nia vas­taan.

On ol­lut jär­kyt­tä­vää seu­ra­ta, kun ym­pä­ri Eu­roop­paa on juh­lit­tu Ha­ma­sin voi­tol­lis­ta hyök­käys­tä eri­lai­sis­sa mie­le­no­soi­tuk­sis­sa. YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to ei suos­tu­nut tuo­mit­se­maan pää­tös­lau­sel­mas­saan Ha­ma­sin lai­ton­ta hyök­käys­tä. Ha­mas on teu­ras­ta­nut jo yli tois­ta tu­hat­ta ih­mis­tä ja pant­ti­van­ke­ja on tois­ta sa­taa. Is­ra­el te­kee nyt maa­o­pe­raa­ti­oi­ta Ga­zas­sa. Ha­ma­sin tu­ki­koh­tia on esi­mer­kik­si ta­lo­jen ja ker­ros­ta­lo­jen al­la. Ha­ma­sil­la on ko­ti­kent­tä­e­tu, siel­lä on maa­na­lai­nen kau­pun­ki­ver­kos­to ja kak­si mil­joo­naa ih­mis­tä. Is­ra­el luo­vut­ti vuon­na 2005 Ga­zan pa­les­tii­na­lais­hal­lin­nol­le rau­han toi­vos­sa. Rau­haa ei tul­lut, jo­ten Is­ra­el ra­ken­si ai­dan. Is­ra­e­lin kos­tois­kut ovat tun­ne­tus­ti laa­jo­ja ja tu­hoi­sia. Täs­tä seu­raa kos­ton­kier­re. Jos Is­ra­el ei kos­tai­si, Ha­mas ko­ki­si Is­ra­e­lin hei­ken­ty­neen ja in­nos­tui­si, et­tä vih­doin he saa­vat ajet­tua juu­ta­lai­set me­reen. Toi­vot­ta­vas­ti USA saa es­tet­tyä Hiz­bol­la­hin mu­kaan­tu­lon, jot­ta ti­lan­ne ei es­ka­loi­du tä­män laa­jem­mak­si.

Lau­ra Huh­ta­saa­ri

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.), Me­ri­kar­via