Suo­men NBA-ko­ri­pal­lo­lii­gan su­per­täh­ti Lau­ri Mark­ka­nen pe­la­si toi­sen kau­den Utah Jaz­zis­sa. Hän pe­la­si kau­del­la 55 (82) ot­te­lua ja hä­nel­le kir­jat­tiin 23,2 pis­tet­tä sekä 8,2 le­vy­pal­loa ot­te­lua koh­den. Mark­ka­nen ti­las­toi myös 19 tup­la-tup­laa, joka tar­koit­taa kak­si­nu­me­rois­ta lu­kua ot­te­lun pis­teis­sä ja le­vy­pal­lois­sa. Mark­ka­nen teki vii­me kau­del­la myös NBA-his­to­ri­aa mar­ras­kuus­sa. Suo­ma­lai­nen on nyt pe­rät­täi­ses­sä ot­te­lus­sa ta­ko­nut vä­hin­tään nel­jä kol­mos­ta. Sii­hen ei Jaz­zin tie­dot­teen mu­kaan ole pys­ty­nyt yk­si­kään lai­ta- tai kes­kus­hyök­kää­jä ai­em­min.

Kau­den täh­ti­het­ki oli, kun Mark­ka­nen va­lit­tiin NBA-lii­gan län­ti­sen kon­fe­rens­sin vii­kon pe­laa­jak­si. Mark­ka­nen pus­sit­ti ko­re­ja 24,5 pis­teen kes­ki­ar­vol­la ja ot­ti 11 le­vy­pal­loa ot­te­lua koh­den. Kol­men pis­teen hei­tot up­po­si­vat 48,1 pro­sen­tin tark­kuu­del­la. Maa­lis­kuus­sa Dal­la­sia vas­taan käy­dys­sä ot­te­lus­sa Mark­ka­nen yl­si tu­han­nen­kol­men pis­teen hei­ton ra­jan puh­kai­suun. Mark­ka­nen “nol­la­si“ Dal­la­sin su­per­täh­den Luka Don­ci­cin, joka on ol­lut par­haim­mil­laan NBA-lii­gan pa­ras pe­laa­ja. Ot­te­lus­sa Mark­ka­nen pus­sit­ti 34 pis­tet­tä ja Don­cic 27 pis­tet­tä.

Mark­ka­sen ar­von Jaz­zil­le on myös huo­mi­oi­nut yh­dys­val­ta­lai­nen ur­hei­lu­leh­ti Sports Il­lust­ra­ted. Leh­den mu­kaan Mark­ka­nen sai ar­vo­sa­nak­seen A, eli kii­tet­tä­vän. Vaik­ka odo­tuk­set oli­vat kor­ke­al­la edel­tä­vän kau­den jäl­keen, Mark­ka­nen osoit­ti, et­tei lä­pi­mur­to­kau­si ol­lut vain yh­den kau­den mit­tai­nen. Louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt­tä Mark­kas­ta on spe­ku­laa­ti­ois­sa siir­ret­ty seu­ras­taan Utah Jaz­zis­ta vaik­ka kuin­ka mo­neen NBA-seu­raan. Suu­rin osa NBA-seu­ra­joh­ta­jis­ta us­koo, et­tä Mark­ka­nen saa so­pi­muk­sen Jaz­zin kans­sa.

“Asi­an­tun­ti­ja“ Yos­si Goz­la­nin mu­kaan Mark­ka­nen voi­si pyy­tää vii­den vuo­den ja 235 mil­joo­nan dol­la­rin so­pi­mus­ta. Sil­loin Utah voi­si ko­rot­taa tu­le­val­la kau­del­la Mark­ka­sen vuo­si­palk­kaa ny­kyi­ses­tä 18:sta 25 mil­joo­naan dol­la­riin. Mark­ka­nen neu­vot­te­lee Jaz­zin jat­ko­so­pi­muk­ses­ta tä­män ke­sän ai­ka­na. Mil­tä sit­ten Mark­ka­sen uran jat­ko näyt­täi­si, jos hän te­kee so­pi­muk­sen Jaz­zin kans­sa? Huk­kaa­ko Mark­ka­nen uran­sa, kun Jaz­zin jouk­ku­et­ta ra­ken­ne­taan pa­ri­kymp­pis­ten pe­laa­jien ja va­raus­vuo­ro­jen ar­se­naa­lil­la? Vii­me kau­del­la tun­tui mo­nes­ti, et­tei Jaz­zin jouk­ku­een hyök­käys­pe­li luo­nut Mark­ka­sel­le riit­tä­väs­ti heit­to­paik­ko­ja. Pe­lin­te­ki­jä Mike Jr. Con­leyn läh­det­tyä ta­ka­mie­hen roo­lin sai Col­lin Sex­ton. Osoit­tau­tui, et­tei Sex­ton ol­lut jouk­ku­e­pe­laa­ja, kun hä­nel­le oli tär­ke­äm­pää teh­dä omia rat­kai­su­jaan jouk­ku­een kus­tan­nuk­sel­la!

Kari Pa­ju­la

Pori