Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een vi­ran­hal­ti­jat jul­kis­ti­vat 13.3. ”sääs­tö­oh­jel­man”. Odo­tuk­ses­ta poi­ke­ten uu­ti­soi­tiin vain hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mi­ses­tä ja et­tä ”tar­kas­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta, pal­ve­lu­verk­koa, hoi­to­ket­ju­ja ja pal­ve­lup­ro­ses­se­ja sekä hen­ki­lös­tö­re­surs­sin koh­den­tu­mis­ta pal­ve­lui­hin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti”. Uu­ti­nen he­rät­tää enim­mäk­seen huol­ta, täs­sä syi­tä sii­hen.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on mil­jar­di­luo­kan or­ga­ni­saa­tio, jol­la pi­täi­si ol­la ”le­ve­äm­mät har­ti­at” teh­dä asi­oi­ta. Enem­män kui­ten­kin vai­kut­taa sil­tä, et­tä kak­si 50 ki­lon hen­ki­löä on kor­vat­tu yh­del­lä sa­dan ki­lon hen­ki­löl­lä, jol­le mak­se­taan hie­man enem­män kuin kah­del­le ai­em­min ja jol­la on hie­man koor­di­naa­ti­o­vai­keuk­sia har­ti­oi­den­sa käy­tös­sä. Niin­kin voi­si näh­dä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on ”vä­hem­män har­ti­aa” kuin ai­kai­sem­min. Ny­kyi­sel­lä har­ti­a­mi­toi­tuk­sel­la tar­vi­taan ni­mit­täin esi­mer­kik­si ul­koi­nen kon­sult­ti ker­to­maan, et­tä pal­ve­lun hei­ken­tä­mi­nen on sääs­tö­kei­no - kon­sult­ti las­ki, et­tä on hal­vem­paa tuot­taa kyl­mää ei­nes­ruo­kaa kuin läm­pi­miä ate­ri­oi­ta (SK 7.3.2024).

Ate­ria-asia kos­kee myös omia asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö­jä, joi­den ti­lan­ne ta­lou­den suun­nit­te­lus­sa on edel­leen eri­koi­nen. Asu­mis­pal­ve­lu­jen yk­sik­kö­hin­taa ei il­mei­ses­ti edel­leen­kään tie­de­tä (tai ker­ro­ta), vaik­ka puo­li vuot­ta sit­ten lu­pail­tiin, et­tä koh­ta ale­taan osa­ta kus­tan­nus­las­ken­taa. Ky­sy­mys kuu­luu, et­tä kos­ka yk­si­tyi­set pal­ve­lut ovat kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen vä­hin­tään pai­koin kal­liim­pia kuin oma tuo­tan­to, mik­si lak­kau­te­taan ni­me­no­maan omia edul­li­sia pal­ve­lu­ja?

Vuo­den 2023 kil­pai­lu­tus nos­ti ni­mit­täin yk­si­tyis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen hin­ta­ta­soa jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan 25 - 40 pro­sent­tia (https://yle.fi/a/74-20062267). Oli­si­ko sit­ten­kin kan­nat­ta­nut miet­tiä, an­ne­taan­ko 100–120 mil­joo­nan eu­ron kil­pai­lu­tus hoi­det­ta­vak­si yh­den - kah­den vi­ran­hal­ti­jan toi­mes­ta? Oli­si voi­nut sääs­tyä pa­ri­kym­men­tä mil­joo­naa. Toi­saal­ta Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin hie­no pe­rin­ne (se mak­saa mitä mak­saa + pi­tää luot­taa vi­ran­hal­ti­joi­hin) sai jat­koa.

Vi­ran­hal­ti­joi­den pi­täi­si kui­ten­kin an­sai­ta luot­ta­muk­sen­sa. Vi­ran­hal­ti­ja, joka sai asu­mis­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tuk­sen vas­tuul­leen, on sama, joka yrit­ti 3–4 kuu­kaut­ta Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa tu­put­taa 8 pro­sen­tin me­no­li­säys­tä vuo­del­le 2022. Pyr­ki­mys pal­jas­tui pe­rät­tö­mäk­si, me­no­kas­vu saa­tiin ku­riin ja Poh­jois-Sa­ta­kun­nan kun­nat saa­vat jon­kin­lai­sia val­ti­o­no­suuk­sia, kun las­ken­ta­vuo­si ei ol­lut täy­si ka­tast­ro­fi. Luot­ta­mus oli­si joh­ta­nut mil­joo­na­va­hin­koi­hin kun­nil­le.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja Var­hi­la kir­joit­taa (SK 3.3.2024), et­tä pää­tös­jah­kai­lu mak­saa 90 000 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pää­tös­jah­kai­lun syy­nä voi pi­tää myös puut­teel­lis­ta sekä epä­de­mok­raat­tis­ta hal­lin­non ja pää­tö­sa­si­oi­den val­mis­te­lua - eli lo­pul­ta asia on Var­hi­lan oma(kin) vika. Esiin nous­sei­den on­gel­mien vuok­si voi­si myös esit­tää, et­tä Var­hi­lan to­del­li­sen toi­min­nan joh­ta­mis­har­joit­te­lu on mak­sa­nut ve­ron­mak­sa­jil­le 90 000 eu­roa ekst­raa per 1-2 päi­vää jo liki vuo­den ajan.

Edel­lä ole­van pe­rus­teel­la ei eh­kä ole mi­kään ih­me, et­tä ta­lou­del­lis­ta in­for­maa­ti­o­ta ei ha­lut­tai­si­kaan an­taa jul­ki­suu­teen tai or­ga­ni­saa­ti­on si­säl­lä. Vi­ran­hal­ti­joi­den oli­si kui­ten­kin hyvä an­taa ko­ke­nei­den päät­tä­jien toi­mia tar­kas­tus­me­ka­nis­mi­na, jol­loin pa­him­mat mo­kat voi­tai­siin vält­tää. Ja ihan oli­si pai­kal­laan, jos sa­ta­kun­ta­lais­ten va­lit­se­mil­la edus­ta­jil­le oli­si to­del­li­nen mah­dol­li­suus vai­kut­taa vi­ral­li­sis­sa ka­na­vis­sa.

Kun­ta­yh­ty­män vi­ran­hal­ti­jois­ta osa läh­tee sii­tä, et­tä toi­mie­li­mien pi­tää­kin ol­la ku­mi­lei­ma­si­mia. Ve­do­taan sii­hen, et­tä val­tuus­ton tu­li­si teh­dä ”vain stra­te­gi­sia pää­tök­siä”. Niin­pä hal­lin­to oli ra­ken­nut­tu tu­ke­maan vi­ran­hal­ti­ja­val­tai­suut­ta. Mi­kään ei puo­lus­ta esi­mer­kik­si sitä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een ly­hy­es­tä ta­lou­sar­vi­os­ta pää­tet­tä­es­sä ei to­si­a­si­al­li­ses­ti pää­te­tä tai lin­ja­ta oi­kein mis­tään.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­sar­vio on­kin vain nel­jä­so­san mit­tai­nen Nak­ki­lan kun­nan ta­lou­sar­vi­oon näh­den. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vi­ran­hal­ti­joi­den toi­min­ta ei mo­nel­ta osin ole vi­ran­hal­ti­joil­ta edel­ly­tet­tä­vän mu­kais­ta. Pe­rus­te­lu­ja ei esi­te­tä tai ne esi­te­tään har­haan­joh­ta­van puut­teel­li­si­na sekä päät­tä­jil­le et­tä jul­ki­suu­teen. Toi­mien oi­ke­a­suh­tai­suut­ta tus­kin on tai ai­na­kaan sitä ei voi­da ar­vi­oi­da. Pal­ve­lu­verk­ko­pää­tös on ase­tet­tu va­li­tus­kel­vot­to­mak­si ja vas­ta var­si­nai­sis­ta pää­tök­sis­tä voi­daan va­lit­taa. Sil­lä vä­lil­lä toi­min­taa il­mei­ses­ti aje­taan koko ajan suun­ni­tel­man mu­kaan eli teh­dään va­li­tus­mah­dol­li­suut­ta tyh­jäk­si.

Sääs­tö­oh­jel­man kel­vol­li­suut­ta ja vai­ku­tuk­sia ei pys­ty oi­kein mis­tään ar­vi­oi­maan. Toki on sel­vä, et­tä puut­teel­li­nen ta­lous­joh­ta­mi­nen joh­taa li­sä­ra­hoi­tuk­sen tar­pee­seen tai esi­mer­kik­si ir­ti­sa­no­mi­siin. Niin­pä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on koh­ta yhä vä­hem­män har­ti­aa.

Ta­lou­so­saa­mi­sen puut­tu­mi­nen ja hal­lin­nol­li­set epä­a­si­al­li­suu­det oli­si saa­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, mut­ta juu­ri­kaan näin ei tun­nu ta­pah­tu­van. Ei­pä tai­da ta­pah­tu­a­kaan il­man hen­ki­lö­vaih­dok­sia.

Mar­kus Oja­kos­ki

Kun­nan­joh­ta­ja, Nak­ki­la