Kun­tien teh­tä­vät muut­tu­vat vuo­den 2023 alus­ta mer­kit­tä­väs­ti. Lää­kä­rit, so­si­aa­li­työn­te­ki­jät, sai­raan­hoi­ta­jat, lä­hi­hoi­ta­jat ja mo­net muut ar­jes­ta tu­tut ih­mi­set siir­ty­vät työs­ken­te­le­mään hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Kun­tien laa­jim­mat teh­tä­vät kos­ke­vat jat­kos­sa var­hais­kas­va­tus­ta, ope­tus­ta ja si­vis­tys­tä - tek­ni­sen toi­men teh­tä­viä lu­men au­rauk­ses­ta al­ka­en unoh­ta­mat­ta. Näi­den tut­tu­jen ar­jen kan­nal­ta tär­kei­den teh­tä­vien li­säk­si kun­nat saa­vat kui­ten­kin vuo­den 2024 ai­ka­na ai­van uu­sia teh­tä­vä­a­lu­ei­ta.

Työ- ja elin­kei­no­pal­ve­lut siir­ty­vät val­ti­ol­ta vuon­na 2024 kun­tien jär­jes­tet­tä­väk­si. Kun­nil­le tämä tar­koit­taa, et­tä kun­nat pys­ty­vät ny­kyis­tä enem­män vai­kut­ta­maan oman alu­een­sa työl­li­syy­teen ja elin­voi­man ke­hit­tä­mi­seen. Ih­mi­sil­le ja yri­tyk­sil­le tämä tar­koit­taa sitä, et­tä eri­lai­set pal­ve­lut tu­le­vat lä­hem­mäk­si ko­tia. Muu­tos on ter­ve­tul­lut, sil­lä kun­nis­sa tun­ne­taan oman ko­ti­seu­dun tar­peet val­ti­o­ta ja maa­kun­taa pa­rem­min.

Mo­nil­la työ­pai­koil­la - niin yri­tyk­sis­sä kuin jul­ki­sel­la sek­to­ril­la - on on­gel­ma­na ol­lut jo nyt so­pi­van työ­voi­man saa­ta­vuus. Tär­kei­den yh­teis­kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen hoi­ta­mi­nen ja yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ja kas­vu ei kui­ten­kaan saa ol­la kiin­ni työ­voi­ma­pal­ve­lui­den toi­min­nas­ta. Kun­nil­la - yh­teis­työs­sä mm. pai­kal­lis­ten op­pi­lai­tos­ten ja kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa - on mah­dol­li­suus tu­le­vai­suu­des­sa vas­ta­ta tä­hän haas­tee­seen no­pe­al­la ja jous­ta­val­la työ­ot­teel­la, joka läh­tee niin yri­tys­ten kuin työn­te­ki­jöi­den yk­si­löl­li­sis­tä tar­peis­ta.

Uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä on huo­leh­dit­ta­va sau­mat­to­mas­ta yh­teis­työs­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa. OECD:n tut­ki­mus­ten mu­kaan Suo­mes­sa on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon työt­tö­mä­nä ih­mi­siä, jot­ka tar­vit­se­vat työl­lis­ty­mi­sen tu­ek­si so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Lä­hel­tä saa­ta­vil­la ja oi­kea-ai­kai­sil­la pal­ve­luil­la voi­daan tu­kea tu­han­sien ih­mis­ten mat­kaa koh­ti työ­e­lä­mää. Työl­lis­ty­mis­tä tu­kee myös se, et­tä on­nis­tum­me muok­kaa­maan ih­mi­sil­le eri­lai­sia työ­teh­tä­viä hei­dän omien ky­ky­jen­sä mu­kaan. On­han oi­keus teh­dä työ­tä omien edel­ly­tys­ten mu­kaan mei­dän jo­kai­sen pe­rus­ta­van­laa­tui­nen oi­keu­tem­me.

Ai­ka ku­luu no­pe­as­ti ja vaik­ka vuo­si 2024 tun­tuu vie­lä kau­kai­sel­ta, niin TE-pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen kun­tien vas­tuul­le ta­pah­tuu pian. Val­mis­tau­tu­mi­nen on mo­nin pai­koin jo al­ka­nut, mut­ta sitä tu­lee koko ajan kiih­dyt­tää. Hy­vin to­teu­tet­tu­na työ- ja elin­kei­no­pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen kun­tiin tu­lee an­ta­maan ai­van uu­den­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia vah­vis­taa pai­kal­lis­ta elin­voi­maa. Sii­tä elin­voi­mas­ta kas­vaa myös mah­dol­li­suu­det yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää hy­vin­voin­ti­val­ti­o­ta, joka tar­vit­see kor­ke­aa työl­li­syyt­tä ja hy­vin­voi­via yri­tyk­siä sekä työn­te­ki­jöi­tä.

Ari Reu­na­nen (sd.)

kun­nan­val­tuu­tet­tu, Eu­ra