Ul­vi­lan kau­pun­gis­sa, joka koos­tuu useis­ta ky­lis­tä, on vie­lä jäl­jel­lä har­vi­nais­laa­tui­nen vii­den ky­lä­kou­lun ket­ju. Nämä ala­kou­lut si­jait­se­vat Frii­ta­lan, Van­ha­ky­län, Har­jun­pään, Kaas­mar­kun ja Kos­kin ky­lis­sä. Tämä ket­ju tuot­taa erit­täin hy­vä­laa­tuis­ta ope­tus­ta kou­lu­mat­ko­jen py­sy­es­sä koh­tuul­li­si­na.

Ul­vi­lan tu­le­van kun­tast­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti ta­voit­te­lem­me vä­ki­lu­vun kas­vua, mi­hin toi­mi­va ky­lä­kou­lu­ket­ju on eh­dot­to­man hyvä täs­mä­a­se hou­ku­tel­len eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­tä muut­ta­maan Ul­vi­laan. Toki tä­hän tar­vi­taan mui­ta­kin te­ki­jöi­tä, ku­ten riit­tä­vä oma­ko­ti­tont­tien kaa­voit­ta­mi­nen kou­lu­jen lä­hei­syy­des­tä.

Nyt teh­dyis­sä kun­to­sel­vi­tyk­sis­sä to­den­net­tiin kor­jaus­vel­kaa ker­ty­neen Kaas­mar­kun ja Kos­kin kou­luil­le, mikä on luon­nol­lis­ta, kos­ka useis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta ra­haa ei ole kah­teen vuo­si­kym­me­neen bud­je­toi­tu ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­mi­seen.

Ti­lan­tees­ta ei pidä kui­ten­kaan ma­sen­tua, vaan otam­me tä­män mah­dol­li­suu­te­na. Kun­nos­ta­mal­la kou­lut ja päät­tä­mäl­lä säi­lyt­tää hy­vin pal­ve­le­va ja toi­mi­va kou­lu­ket­ju, kau­pun­kim­me näyt­tää hy­vin­kin kiin­nos­ta­val­ta ja lap­siys­tä­väl­li­sel­tä muut­to­koh­teel­ta.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä to­det­tiin op­pi­las­mää­rän las­ke­van voi­mak­kaas­ti kah­den ky­län kou­lun koh­dal­la. Näin ol­len Frii­ta­lan ja Van­ha­ky­län kou­lu­jen koh­dal­la jou­dut­ta­neen te­ke­mään ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia, ku­ten luok­ka­sar­jo­jen vä­hen­tä­mis­tä. Toi­saal­ta täl­löin op­pi­las­mää­rät kou­luis­sa in­hi­mil­lis­ty­vät, mikä on lo­pul­ta las­ten eduk­si.

Nyt on mei­dän päät­tä­jien ai­ka teh­dä oi­kei­ta rat­kai­su­ja: sel­lai­sia, mil­lä jat­ku­van näi­vet­tä­mi­sen ja pal­ve­lu­jen ala­sa­jon si­jaan nos­tam­me kun­ni­ak­kaan van­han Han­sa-kau­pun­kim­me uu­teen nou­suun.

Ta­pio Ran­ta­val­li

kir­joit­ta­ja toi­mii Ul­vi­las­sa si­vis­tys­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja sekä Ul­vi­lan kes­kus­tan pii­rin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na