Sy­dän­tur­val­li­suus on ar­vo, joka on vii­me ai­koi­na ilah­dut­ta­vas­ti nous­sut myös kun­tien vi­ran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den aja­tuk­siin. Sa­ta­kun­nan Kan­sas­sa asi­aa kä­si­tel­tiin (24.8.2023) Po­rin kau­pun­gin nä­kö­vink­ke­lis­tä. Hie­noa, et­tä poh­di­taan toi­mia, joil­la kan­sa­lais­ten sy­dän­tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin edis­tää.

Sy­dä­nis­ku­ri eli de­fib­ril­laat­to­ri on elot­to­muus­ti­lan­tees­sa tär­keä lai­te. Se tun­nis­taa elot­to­muu­teen joh­ta­neen hen­gen­vaa­ral­li­sen ryt­mi­häi­ri­ön ja oh­jaa tar­vit­ta­es­sa an­ta­maan säh­köis­kun, jol­la sy­dän py­ri­tään pa­laut­ta­maan nor­maa­liin ryt­miin. Sy­dä­nis­ku­rin an­ta­ma säh­kö­vir­ta on ai­nut kei­no pa­laut­taa sy­dän nor­maa­liin ti­laan, eli pump­paa­maan ver­ta ai­voi­hin sekä muu­al­le eli­mis­töön.

Hä­tä­nu­me­roon 112 soit­ta­mis­ta ja pai­ne­lu­el­vy­tys­tä lai­te ei kor­vaa, mut­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun en­si­hoi­don saa­pu­mi­nen kes­tää pit­kään, sy­dä­nis­ku­rin käyt­tö mo­nin­ker­tais­taa mah­dol­li­suu­det sel­viy­tyä. Pu­he­oh­jaa­vaa sy­dä­nis­ku­ria osaa jo­kai­nen käyt­tää, ei­kä sen käyt­töön lii­ty ris­ke­jä. Lai­te ana­ly­soi po­ti­laan sy­dä­men ryt­min ja an­taa is­kun vain, jos se on tar­peen.

Ar­tik­ke­lis­sa (SK 24.8.) esi­tet­ty ny­ky­ti­lan­teen sel­vi­tys kun­nis­sa on hyvä al­ku, eli on hyvä kar­toit­taa ny­kyis­ten sy­dä­nis­ku­rien mää­rä, si­jain­ti ja saa­vu­tet­ta­vuus, sekä poh­tia mah­dol­li­nen li­sä­lait­tei­den han­kin­ta­tar­ve. Sa­moin tär­ke­ää on kou­lut­taa hen­ki­lö­kun­taa ja in­for­moi­da myös kan­sa­lai­sia asi­aan liit­ty­en. Unoh­taa ei sovi myös­kään kan­sa­lais­ten maal­lik­ko­el­vy­tys­tai­to­jen vah­vis­ta­mis­ta, jos­sa sy­dän­jär­jes­tö voi mie­lel­lään ol­la kun­tien tu­ke­na.

Sy­dä­nis­ku­rien mää­rä on vii­me vuo­si­na kas­va­nut Suo­mes­sa no­pe­as­ti. Va­li­tet­ta­vas­ti vain moni lait­teen hal­ti­ja unoh­taa sy­dä­nis­ku­rin käyt­tö­kun­non edel­lyt­tä­mät yl­lä­pi­dol­li­set toi­men­pi­teet. Tämä on pa­him­mil­laan joh­ta­nut sii­hen, et­tä lai­te ei ole ol­lut hä­tä­ti­lan­tees­sa käyt­tö­kun­toi­nen. Syy­nä täl­le ovat to­den­nä­köi­sim­min or­ga­ni­saa­ti­ois­sa vaih­tu­vat ih­mi­set ja vas­tuut, ka­do­te­tut käyt­tö­oh­jeet ja puut­teet kiin­nos­tuk­ses­ta yl­lä­pi­dol­li­siin ru­tii­nei­hin. Ai­na ei sy­dä­nis­ku­rin hal­ti­jaa edes tun­ne­ta.

Sy­dä­nis­ku­ri tu­lee re­kis­te­röi­dä defi.fi-pal­ve­luun ja tar­kis­taa sen saa­ta­vuus­tie­to­jen oi­keel­li­suus pal­ve­lus­ta vuo­sit­tain. Vain re­kis­te­röi­ty lai­te on pai­kan­net­ta­vis­sa 112 Suo­mi -so­vel­luk­ses­ta ja defi.fi:stä hä­tä­ti­lan­tees­sa. Yh­tä tär­ke­ää on var­mis­taa lait­teen käyt­tö­kun­to sään­nöl­li­ses­ti akun ja elekt­ro­dien osal­ta. Nii­den uu­si­mi­nen on lait­teen omis­ta­jan vas­tuul­la, el­lei esi­mer­kik­si lai­te­toi­mit­ta­jan kans­sa ol­la so­vit­tu toi­sin. Ak­ku hii­puu ajan myö­tä ja rin­taan kiin­ni­tet­tä­vien elekt­ro­dien lii­ma­pin­ta heik­ke­nee. Ak­ku ja elekt­ro­dit on vaih­det­ta­va lai­te­koh­tais­ten oh­jei­den mu­kai­ses­ti muu­ta­man vuo­den vä­lein.

Sa­ta­kun­nas­sa val­ta­kun­nal­li­seen defi.fi-re­kis­te­riin on syys­kuun alus­sa mer­kit­ty­nä 481 sy­dä­nis­ku­ria. Mo­nien näi­den saa­ta­vuus­tie­dot oli­si syy­tä pi­kim­mi­ten tar­kis­taa ja täs­men­tää. Sa­ta­kun­nas­sa on mitä to­den­nä­köi­sim­min myös usei­ta sy­dä­nis­ku­rei­ta, joi­ta ei ol­la re­kis­te­röi­ty defi.fi-pal­ve­luun. Jo pel­käs­tään nii­den re­kis­te­röin­nil­lä Sa­ta­kun­nan ja sen kun­tien sy­dän­tur­val­li­suus ko­hen­tui­si. Sa­moin ko­hen­tui­si si­joi­tuk­sem­me kun­nat ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eet pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen lait­ta­vas­sa Sy­dän­tur­val­li­nen Suo­mi -verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tä­män­het­ki­nen si­joi­tuk­sem­me 21 hy­vin­voin­ti­a­lu­een jou­kos­sa on 2., mut­ta kun­tien osal­ta on vie­lä pal­jon ki­rit­tä­vää. Em­me­kö­hän siis ota yh­tei­sek­si ta­voit­teek­sem­me nos­taa kun­tien sy­dän­tur­val­li­suu­des­ta ker­to­vaa si­joi­tus­ta ja sa­mal­la siir­re­tään Sa­ta­kun­ta kär­ki­pai­kal­le vuo­den lop­puun men­nes­sä?

Su­san­na Leh­ti­mä­ki

Toi­min­nan­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Sy­dän­pii­ri ry