Val­ta­tie 2 on Sa­ta­kun­nan pää­väy­lä, joka on elin­kei­no­e­lä­mäl­le, työ­mat­ka­lii­ken­teel­le ja maa­kun­nan asuk­kai­den ar­ki­sel­le asi­oin­nil­le erit­täin tär­keä lii­ken­ne­käy­tä­vä. Kak­kos­tie on ai­noa suo­ra yh­teys Po­ris­ta Hel­sin­kiin, kos­ka vä­lil­tä puut­tuu suo­ra rai­deyh­teys. EU:n TEN-T-verk­koon kuu­lu­va val­ta­tie on näin tär­keä väy­lä myös jouk­ko­lii­ken­teel­le.

Sa­ta­kun­nan elin­voi­man sekä koko Suo­men kas­vun ja huol­to­var­muu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­vää vt2 lii­ken­ne­käy­tä­vää on­kin nyt mää­rä­tie­toi­ses­ti ke­hi­tet­tä­vä. Vii­me vaa­li­kau­del­la pää­tet­ty 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­ma tun­nis­taa hy­vin vt2:n mer­ki­tyk­sen. Myös Väy­lä­vi­ras­ton tuo­rein in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­ma pi­tää si­säl­lään usei­ta kak­kos­tien pa­ran­nus­koh­tei­ta, ku­ten Po­rin kes­kus­tan, Ul­vi­lan ja Huit­tis­ten koh­dan pa­ran­nus­työt. Tu­le­van hal­li­tuk­sen ja uu­den edus­kun­nan on­kin vii­vy­tyk­set­tä vie­tä­vä toi­meen Väy­lä­vi­ras­ton esit­tä­mien pa­ran­nus­töi­den to­teu­tus. Näi­den ke­hit­tä­mis­koh­tei­den to­teut­ta­mi­nen pa­ran­taa maa­kun­tam­me saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja li­sää kiin­nos­tus­ta yri­tyk­sis­sä mah­dol­li­sia in­ves­toin­te­ja sil­mäl­lä pi­tä­en.

Val­ta­tie 2:n lii­ken­ne­mää­rät ovat kas­vus­sa uu­sien in­ves­toin­tien myö­tä, joi­ta on tu­los­sa koko lii­ken­ne­käy­tä­vän var­rel­le. Ras­kas­ta lii­ken­net­tä ja suu­ria eri­kois­kul­je­tuk­sia kul­kee en­tis­tä enem­män, jol­loin pää­o­sin kak­si­kais­tai­nen tie ruuh­kau­tuu. Tien pa­ran­ta­mi­sen yh­tey­des­sä pa­ra­nee su­ju­vuu­den li­säk­si myös lii­ken­ne­tur­val­li­suus.

Val­ta­tie 2:n ruuh­kai­sin osuus on Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la, jos­sa tie on kah­den ki­lo­met­rin ver­ran kak­si­kais­tai­nen. Tä­män osuu­den ne­li­kais­tais­ta­mi­nen on jo on­nek­si saa­tu mu­kaan edel­lä mai­nit­tuun Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­maan, mut­ta sen to­teu­tus vaa­tii vie­lä po­liit­ti­sen pää­tök­sen. On tär­ke­ää, et­tä tu­le­va hal­li­tus päät­tää täs­tä en­si töi­nään. Tä­män ja put­kes­sa jo ole­vien pie­nem­pien pa­ran­nus­töi­den ohel­la on tär­ke­ää vie­dä eteen­päin myös kak­kos­tien isom­paa ke­hit­tä­mis­tä, jon­ka ta­voit­tee­na on tien ne­li­kais­tais­ta­mi­nen vä­hin­tään Har­ja­val­taan as­ti.

Maa­kun­nan edun­val­vo­jien on teh­tä­vä vt2:n ke­hit­tä­mi­sek­si tii­vis­tä yh­teis­työ­tä pait­si kes­ke­nään, myös mui­den kak­kos­tien var­ren maa­kun­tien kans­sa, esi­merk­ki­nä Kan­ta-Hä­meen ja Uu­den­maan maa­kun­tien edun­val­vo­jat. Kaik­ki to­teu­tet­ta­vat ke­hi­tys­koh­teet val­ta­tie 2:lla pal­ve­le­vat Sa­ta­kun­nan saa­vu­tet­ta­vuut­ta.

Kes­kus­tan Sa­ta­kun­nan pii­ri, Vil­ho Ha­ka­la, Nak­ki­la, Lau­ra Ai­ri­la, Huit­ti­nen