Pori Ener­gi­an vä­hem­mis­tö­o­suu­den eli enin­tään 49 pro­sen­tin myyn­ti on he­rät­tä­nyt laa­jaa kes­kus­te­lua, ku­ten näin isos­sa asi­as­sa kuu­luu­kin. En­sim­mäi­sek­si asi­as­sa tar­vit­see muis­taa, et­tä Pori Ener­gia on kon­ser­ni, jol­la on usei­ta eri lii­ke­toi­min­ta­sek­to­rei­ta ja omis­tuk­sia eri yh­ti­öis­tä. Yh­tiö ei siis ole ai­no­as­taan säh­kön siir­toa, tuo­tan­toa tai myyn­tiä osa­o­mis­ta­man Oo­min kaut­ta tar­jo­a­va kon­ser­ni.

Säh­kön tuo­tan­to ja myyn­ti ta­pah­tuu kil­pai­luil­la mark­ki­noil­la ja sitä kaut­ta saa­daan hin­ta ja tuot­to mark­ki­na­hin­nan mu­kai­ses­ti. Väi­te sii­tä, et­tä säh­kön siir­to­hin­to­ja voi­daan nos­taa lo­put­to­mas­ti ja täl­lä ra­has­taa, ei pidä paik­kaan­sa. Säh­kön siir­to­hin­to­ja sään­nel­lään säh­kö­mark­ki­na­lais­sa ja Ener­gi­a­vi­ras­to tätä myös val­voo. Kos­ka te­ki­jät, jot­ka vai­kut­ta­vat tuot­toon ovat hy­vin sään­nel­ty­jä ja toi­mi­vat mark­ki­noil­la tätä kaut­ta, ei myös­kään tuot­toa voi­da ko­vin­kaan te­hok­kaas­ti li­sä­tä, ei­kä vas­ta­vuo­roi­ses­ti kun­ta­lai­sil­ta lyp­sää.

Vuo­del­ta 2023 Pori Ener­gi­an tu­lou­tus Po­rin kau­pun­gil­le oli noin 13 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta suu­ri osa koos­tui Län­si-Suo­men Voi­ma Oy:n osak­kei­den myyn­ti­voi­tos­ta, joka on osa kau­pun­gin jär­jes­te­lyä. Lii­ke­voit­to yri­tyk­sel­lä oli 26 mil­joo­naa eu­roa ja in­ves­toin­te­ja teh­tiin 37,2 mil­joo­naa eu­roa. Men­nei­syy­den tuot­to ei ole myös­kään tae tu­le­vai­suu­den tuo­tos­ta. Tu­le­vai­suu­den tuo­ton ha­ke­mi­nen ny­kyi­ses­sä ener­gia-alan mur­rok­ses­sa on haas­ta­vam­paa kuin var­mas­ti kos­kaan ai­em­min. Ske­naa­ri­os­sa, jos­sa Pori Ener­gi­an ha­lu­taan jat­kos­sa­kin tuot­ta­van hy­vin kau­pun­gil­le, vaa­tii se mit­ta­via in­ves­toin­te­ja, jos­sa mah­dol­li­nen kump­pa­ni oli­si avai­na­se­mas­sa. Ti­lan­ne, jos­sa sa­maan ai­kaan pi­täi­si tu­lout­taa kau­pun­gil­le en­tis­tä enem­män ra­haa ja sa­maan ai­kaan in­ves­toi­da val­ta­vas­ti on haas­ta­va ske­naa­rio ja sik­si leh­mää tar­vit­see ruok­kia, jot­ta yh­tiö pi­de­tään tu­los­kun­nos­sa.

Vä­hem­mis­tö­o­suu­des­ta saa­ta­vas­ta ra­has­ta on ol­lut myös pal­jon kes­kus­te­lua. Jul­ki­suu­des­sa on kes­kus­tel­tu sa­dois­ta mil­joo­nis­ta, jota vä­hem­mis­tö­o­suu­den myyn­ti toi­si. Mi­kä­li sa­to­jen mil­joo­nien tuot­to si­joi­tet­tai­siin ja si­joi­tuk­sel­le ha­et­tai­siin esi­mer­kik­si 5 pro­sen­tin tuot­toa eri­lai­sis­ta inst­ru­men­teis­ta, oli­si tuot­to jo­kais­ta 100 mil­joo­naa eu­roa koh­ti 5 mil­joo­naa eu­roa kau­pun­gil­le vuo­des­sa. Ver­tai­lun vuok­si to­det­ta­koon, et­tä kau­pun­ki to­si­aan vii­me vuon­na jär­jes­te­ly­jen kaut­ta tu­lout­ti 13 mil­joo­naa eu­roa 100 pro­sen­tin omis­tuk­sel­la. Tä­ten esim 100-500 mil­joo­naa eu­roa si­joi­tet­tu­na toi­si 5-25 mil­joo­naa eu­roa vuo­sit­tain. Mi­kä­li kaup­pa jos­kus to­teu­tui­si, vaa­ral­li­sin ske­naa­rio omas­ta mie­les­tä­ni oli­si se, et­tä kas­saan tu­le­va raha käy­tet­täi­siin ty­pe­räs­ti ja lop­pu­tu­lok­se­na oli­si tyh­jä kas­sa ja en­tis­tä vel­kai­sem­pi ja ta­lou­del­li­ses­ti epä­va­kaam­pi kau­pun­ki.

Asi­an val­mis­te­lu vaa­tii huo­lel­lis­ta tark­kuut­ta ja tätä var­ten kau­pun­ki kil­pai­lut­taa neu­vo­nan­ta­jan.

Mi­kä­li pro­ses­si nyt­käh­tää eteen­päin, vaa­tii se huo­lel­lis­ta har­kin­taa ja tark­kuut­ta. On myös huo­mi­oi­ta­va huol­to­var­muus­te­ki­jät ja osa­kas­so­pi­muk­ses­sa so­vit­ta­va tar­kas­ti pe­ri­aat­teet, jol­la yh­ti­ö­tä oh­ja­taan ja so­vi­taan omis­ta­jien roo­leis­ta tar­kas­ti.

En ole it­se teh­nyt pää­tös­tä myyn­nin puo­les­ta tai vas­taan, sen ai­ka on myö­hem­min, mut­ta asi­aa on mie­les­tä­ni hyvä sel­vit­tää ja suh­tau­tua va­ka­vuu­del­la ja tie­tyl­lä prag­maat­ti­suu­del­la.

Mi­ka­el Ropo

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu kok.

Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja