Ta­pa­sin pari viik­koa sit­ten en­ti­sen työ­ka­ve­rin ja hän ky­syi ”Mi­ten Eu­ra­jo­el­la me­nee?” Vas­ta­sin yl­pe­ä­nä ”Mo­nen­lais­ta po­si­tii­vis­ta pö­hi­nää on me­neil­lään”. Kir­joit­ta­ma­ni ko­lum­ni ei ole kun­nan­joh­ta­jan omaa haa­vei­lua, vaan fak­taa, jota on help­po to­den­taa. Läh­de­tään liik­keel­le fak­tois­ta. VT8 Eu­ra­jo­en koh­dan val­mis­tu­mi­nen ava­si kun­nal­le uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tää eri­lai­sia elin­voi­ma­hank­kei­ta ja nyt nii­tä pääs­tään to­teut­ta­maan to­den te­ol­la. Uu­si kau­pan ja pal­ve­lui­den alue van­han ja uu­den val­ta­tien vä­li­sel­le alu­eel­le pi­tää si­säl­lään ra­ken­nu­soi­keut­ta noin 17 000 m2 ja se al­kaa ra­ken­tua en­sim­mäi­sen hank­keen osal­ta Osuus­kaup­pa Keu­lan toi­mes­ta. Alu­eel­le nou­see uu­sia myy­mä­löi­tä tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na ja täl­lä ta­voin saa­daan Eu­ra­jo­el­le uu­sia kau­pan pal­ve­lu­ja. Eu­ra­jo­el­la on eri­no­mai­nen os­to­voi­ma ja alue on kiin­nos­ta­va eri kau­pan aloil­le. Neu­vot­te­lu­ja on siis käyn­nis­sä.

Jat­ke­taan edel­leen fak­to­jen pa­ris­sa, sil­lä kun­nas­sa on me­neil­lään to­del­li­nen in­ves­toin­tien vuo­si, lä­hes 13 M€. Yleen­sä Eu­ra­jo­en kun­ta in­ves­toi vuo­sit­tain noin 4-5 M€, mut­ta nyt kun­nan­val­tuus­ton tah­to­ti­la oli ke­hit­tää kun­ta­lais­ten pal­ve­lu­ja mo­ni­toi­mi­hal­lin ja Lai­ta­ka­rin in­ves­toin­neil­la nor­maa­lien hank­kei­den li­säk­si. Ra­ken­tu­mas­sa on mo­ni­toi­mi­toi­mi­hal­li, Lai­ta­ka­rin ke­vy­en­lii­ken­teen väy­lä ja kun­nal­lis­tek­niik­ka, ve­si­huol­lon lu­kui­sat in­ves­toin­nit – vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä mai­ni­tak­se­ni. Men­neel­lä vii­kol­la eri työ­mail­la oli 25 kai­vin­ko­net­ta to­teut­ta­mas­sa eri ura­koi­ta.

Ai­na on hyvä kat­soa tu­le­vai­suu­teen ja kun­nal­la on mo­nen­moi­sia suun­ni­tel­mia tu­le­vil­le vuo­sil­le. Ete­läi­sen eri­ta­so­liit­ty­män vie­reen on tu­los­sa suur­te­ol­li­suus­puis­to, La­pin­tien var­teen Cle­an­tech-alue ja ju­na­ra­dan lä­hel­le kier­to­ta­lous­puis­to. Oma nä­ke­myk­se­ni on, et­tä tu­le­vi­na vuo­si­na Eu­ra­jo­en kun­ta te­kee mer­kit­tä­viä ke­hi­ty­sas­ke­lei­ta elin­voi­man sa­ral­la, sil­lä si­jain­tim­me on lois­ta­va kah­den suu­rim­man sa­ta­kun­ta­lai­sen kau­pun­gin vä­lis­sä. Kun­nan stra­te­gi­se­na ta­voit­tee­na on saa­da uu­sia yri­tyk­siä kun­taan sekä aut­taa ny­kyi­siä yri­tyk­siä ke­hit­ty­mään. Kun­ta on li­sää­mäs­sä re­surs­se­ja mo­lem­piin edel­lä mai­nit­tui­hin osa-alu­ei­siin.

Eu­ra­jo­ki pors­kut­taa vah­vas­ti eteen­päin ja ra­ken­taa Sa­ta­kun­nan elin­voi­maa omal­la pa­nok­sel­laan eli hy­vin me­nee, mut­ta men­köön!

Hy­vää ke­sää toi­vot­ta­en!

Vesa La­ka­nie­mi

Kun­nan­joh­ta­ja

Eu­ra­jo­en kun­ta