Kir­joi­tin vuon­na 2014 mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen ot­si­kol­la ‘’ Ai­ka on kyp­sä Nato-jä­se­nyy­del­le’’. Teks­tis­sä­ni ky­syin, mitä tar­vit­see­kaan ta­pah­tua en­nen kun Nato ky­sy­myk­ses­tä voi­daan Suo­mes­sa edes kes­kus­tel­la? Lä­hes 10-vuot­ta myö­hem­min olem­me näh­neet hir­vey­det, jo­hon itä­naa­pu­rim­me Uk­rai­nas­sa ky­ke­nee. Ai­ka ei ol­lut tuol­loin kyp­sä, mut­ta on­nek­si nyt olem­me mat­kal­la Na­ton täy­si­val­tai­sek­si jä­se­nek­si.

Tu­le­van Nato-jä­se­nyy­den myö­tä Sa­ta­kun­nal­la on edun­val­von­nal­li­ses­ti tu­han­nen taa­lan paik­ka var­mis­taa, et­tä mah­dol­li­nen tu­le­va Na­ton esi­kun­ta si­joi­te­taan Sa­ta­kun­taan. Län­ti­nen suo­jai­sa si­jain­ti eri­no­mai­ses­sa maan­tie­teel­li­ses­sä koh­das­sa tar­jo­aa lois­ta­van saa­vu­tet­ta­vuu­den Na­ton kump­pa­neil­le. So­ti­laal­li­nen osaa­mi­nen maa­kun­nas­sam­me ei ole uut­ta ja täl­lä­kin het­kel­lä meil­lä toi­mii kak­si va­rus­kun­taa toi­nen Sä­ky­läs­sä ja toi­nen Nii­ni­sa­los­sa. Esi­kun­nan toi­min­to­ja tu­ke­maan Po­ris­ta löy­tyy stan­dar­dit täyt­tä­vä len­to­kent­tä, jon­ka vie­res­sä si­jait­see myös pe­las­tus­har­joi­tu­sa­lue. Li­säk­si Po­ris­ta ja Rau­mal­ta löy­tyy sa­ta­mat, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat iso­jen­kin alus­ten läs­nä­o­lon lo­gis­ti­sia toi­min­to­ja unoh­ta­mat­ta. Jouk­ko­ja ja ka­lus­toa on mah­dol­lis­ta myös lii­kut­taa rai­deyh­teyk­siä pit­kin. Meil­lä siis kaik­ki edel­ly­tyk­set ope­roi­da maal­la, me­rel­lä ja il­mas­sa.

Puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den osaa­mis­ta ei tule myös­kään unoh­taa. Täl­lä­kin het­kel­lä esi­mer­kik­si Rau­mal­la ra­ken­ne­taan kor­vet­ti -sota-aluk­sia. Tä­män te­ol­li­suu­den ali­han­kin­ta­ket­jut ulot­tu­vat koko Sa­ta­kun­taan. Olen var­ma, et­tä Na­ton täy­si­val­tai­sen jä­se­nyy­den ja en­nen kaik­kea tu­ki­koh­dan myö­tä meil­lä on mah­dol­li­suus myy­dä tätä tek­no­lo­gi­aa ja osaa­mis­ta myös laa­jem­min Nato-mai­den käyt­töön. Täl­lä oli­si suu­ri mer­ki­tys Sa­ta­kun­ta­lai­sel­le elin­kei­no­e­lä­mäl­le.

Sa­ta­kun­ta tun­ne­taan myös ruo­ka- ja ener­gi­a­maa­kun­ta­na. Pel­käs­tään Ol­ki­luo­don voi­ma­lat tuot­ti­vat vuon­na 2022 yk­si vii­de­so­san koko Suo­mes­sa ku­lu­te­tus­ta säh­kös­tä. On täy­sin sel­vää, et­tä ener­gi­al­la ja ruo­al­la on suu­ri mer­ki­tys huol­to­var­muu­teen krii­sin koh­da­tes­sa. Näi­den ele­ment­tien var­jos­sa on en­tis­tä pe­rus­tel­lum­paa pi­tää Sa­ta­kun­taa yk­kös­vaih­to­eh­to­na mah­dol­li­sil­le Na­ton toi­min­noil­le kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta.

Tu­ki­koh­dan saa­mi­nen on isos­sa ku­vas­sa pal­jon mer­ki­tyk­sel­li­sem­pi asia edun­val­von­nan kan­nal­ta kuin vain tu­ki­koh­ta. Na­ton si­joit­tu­mi­sen jäl­keen on ai­van eri­lai­set läh­tö­koh­dat neu­vo­tel­la ra­hoi­tuk­ses­ta esi­mer­kik­si lii­ken­ne-yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­seen. Tu­ki­koh­ta toi­si myös mu­ka­naan ai­van var­mas­ti mui­ta toi­mi­joi­ta. Sa­ta­kun­nas­sa on mo­nia etu­ja tu­ki­koh­dan si­jain­ti­paik­ka­na ja sen va­lit­se­mi­nen oli­si jär­ke­vin va­lin­ta Suo­men tur­val­li­suu­den kan­nal­ta.

Mi­ka­el Ropo

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kok.)

yrit­tä­jä, re­ser­vin vän­rik­ki