Vie­lä edus­kun­ta­vaa­lien al­la puo­lu­eet ja eh­dok­kaat pi­ti­vät koh­te­li­aas­ti hen­gis­sä haa­vet­ta Sa­ta­kun­nan omas­ta yli­o­pis­tos­ta. Roh­keim­mat to­sin sa­noi­vat, et­tä ky­sees­sä on pit­kän ajan ta­voi­te.

Re­a­lis­mia haa­vee­seen toi var­mas­ti maa­lis­kuus­sa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön jul­kai­se­ma val­ti­on ta­lou­den sääs­tö­lis­ta. Sen mu­kaan val­ti­on ta­lout­ta pi­tää ta­sa­pai­not­taa seu­raa­van nel­jän vuo­den ai­ka­na kuu­si mil­jar­dia eu­roa ja sen­kin jäl­keen vie­lä kol­mel­la mil­jar­dil­la eu­rol­la li­sää. On vai­kea us­koa, et­tä tuo­hon ta­lous­raa­miin mah­tuu uu­sien yli­o­pis­to­jen pe­rus­ta­mi­nen edes Sa­ta­kun­taan. Maa­kun­ta­y­li­o­pis­tois­ta pie­nin on La­pin yli­o­pis­to, jos­sa hen­ki­lös­töä on 700 ja opis­ke­li­joi­ta yli 4 000. Val­ti­on bud­je­tis­ta sil­le­kin myön­ne­tään pel­käs­tään pe­rus­ra­hoi­tus­ta liki 40 mil­joo­naa eu­roa. Eu­ro on kova kon­sult­ti.

Sa­ta­kun­nas­sa on näh­ty ja ko­et­tu, mil­lais­ta ar­ki on sil­loin, kun maa­kun­nas­sa ei ole omaa it­se­näis­tä yli­o­pis­toa. Rau­mal­la oli kova vään­tö sii­tä, et­tä Tu­run yli­o­pis­ton Rau­man kam­puk­sen tu­le­vai­suus saa­tiin tur­vat­tua, kun Tu­run yli­o­pis­to haki sääs­tö­jä. Kau­pun­gin ja yli­o­pis­ton vä­li­sel­lä so­pi­muk­sel­la Rau­man kau­pun­ki tu­kee jat­kos­sa Rau­man kam­puk­sen toi­min­taa ja ke­hit­tä­mis­tä vuo­sit­tain 1,25 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Se on iso raha, mut­ta tuen ar­voi­nen.

Po­ris­sa kat­sel­tiin Rau­man ti­lan­net­ta huo­les­tu­nei­na ja poh­dit­tiin, mi­ten Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­sen käy emo­y­li­o­pis­to­jen­sa ja eri­tyi­ses­ti Tam­pe­reen yli­o­pis­ton sääs­tö­pai­nees­sa. On­nek­si sääs­töt ei­vät Po­ris­sa eri­tyi­ses­ti näy. Ta­ka­rai­voon ti­lan­ne jät­ti kui­ten­kin muis­ti­jäl­jen. Voi­ko emo­y­li­o­pis­toi­hin ai­na luot­taa?

Rau­mal­la ja Po­ris­sa yli­o­pis­to­ta­soi­sel­la kou­lu­tuk­sel­la ja tut­ki­muk­sel­la on mo­ni­puo­lis­ta ja mo­niu­lot­teis­ta mer­ki­tys­tä. Rau­mal­la opis­ke­li­joi­ta on noin tu­hat ja hen­ki­lö­kun­taa va­jaa sata. Po­ris­sa opis­ke­li­joi­ta on 1 400 ja hen­ki­lö­kun­taa 150. Mää­rät ovat isot. Niis­tä val­mis­tuu kou­lu­tet­tu­ja am­mat­ti­lai­sia työ­e­lä­mään, niis­sä har­joi­te­taan tut­ki­mus­ta ja niil­lä on maa­kun­nan kan­nal­ta sekä pito- et­tä ve­to­voi­ma­vai­ku­tus­ta. Yli­o­pis­to­yh­tei­sö­jen jä­se­net myös nä­ky­vät alu­eel­laan esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ji­na ja vuok­ra­lai­si­na.

Yli­o­pis­to­kes­kuk­set pe­rus­tet­tiin 2000-lu­vun alus­sa kuu­teen kau­pun­kiin, jois­sa alu­eil­la ei ol­lut omaa yli­o­pis­toa. Po­rin li­säk­si yli­o­pis­to­kes­kuk­sia pe­rus­tet­tiin Sei­nä­jo­el­le, Ka­jaa­niin, Kok­ko­laan, Lah­teen ja Mik­ke­liin. Kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen li­säk­si niil­lä on mer­kit­tä­vä alu­e­vai­ku­tus ja ne te­ke­vät yh­teis­työ­tä yri­ty­se­lä­män kans­sa. Alu­eet ovat myös hy­vin si­tou­tu­nei­ta yli­o­pis­to­kes­kuk­siin. Niil­le myön­ne­tään eri­lais­ta ra­hoi­tus­ta alu­eel­li­sis­ta jul­ki­sis­ta ra­hoi­tus­läh­teis­tä. Myös alu­een muut toi­mi­jat, yk­si­tyi­set yri­tyk­set mu­kaan lu­kien, pa­nos­ta­vat ja lah­joit­ta­vat nii­den toi­min­taan va­ro­ja. Sa­ta­kun­nas­sa­kin on täy­si ym­mär­rys, et­tä Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­sen ja Rau­man kam­puk­sen har­teil­la on pal­jon alu­een tu­le­vai­suut­ta. Il­man nii­tä työ­voi­ma­pu­la osaa­jis­ta ja muut­to­lii­ke oli­si­vat vie­lä­kin ra­jum­pia ja ka­tu­nä­ky­mä hil­jai­sem­pi.

Sa­ta­kun­ta­lai­sin sil­min kat­sot­tu­na niin Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­sen kuin Rau­man kam­puk­sen ase­ma pi­täi­si saa­da ny­kyis­tä vah­vemmiksi, jot­ta ne ei­vät ole ai­na ot­ta­mas­sa ensi-is­kua, kun emo­y­li­o­pis­toil­la on sääs­tö­pai­nei­ta. Ase­man vah­vis­ta­mi­nen on val­ti­on kä­des­sä eli la­ki­py­kä­lis­sä ja bud­jet­ti­kir­jas­sa. Pa­ras­ta ai­kaa on käyn­nis­ty­mäs­sä hal­li­tus­neu­vot­te­lut ja hal­li­tu­soh­jel­ma­neu­vot­te­lut. Nii­hin tuo­rei­den sa­ta­kun­ta­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­jien ja mui­den vai­kut­ta­jien pi­tää vai­kut­taa är­häk­kääs­ti. Tu­kea asi­al­la var­mas­ti löy­tyy muis­ta­kin maa­kun­nis­ta ja vaa­li­pii­reis­tä.

Kim Huo­vin­lah­ti

pää­toi­mit­ta­ja