Po­rin ke­sän kak­si eh­do­ton­ta huip­pu­ta­pah­tu­maa ovat Suo­mi­A­ree­na ja Pori Jazz. Pori ei oli­si kan­sal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­nen ke­sä­kau­pun­ki il­man näi­tä kah­ta ta­pah­tu­maa. Pori Jazz on ol­lut ke­vään ai­ka­na mo­nes­ta syys­tä jul­ki­suu­des­sa. Suo­mi­A­ree­nan osal­ta on odo­tet­tu MTV:n ja Po­rin kau­pun­gin vä­li­sen jat­ko­so­pi­muk­sen jul­kis­ta­mis­ta. Po­ri­lais­ten etu on, et­tä mo­lem­mat ta­pah­tu­mat ovat ja ke­hit­ty­vät jat­kos­sa­kin Po­ris­sa.

Suu­ret suo­ma­lai­set fes­ti­vaa­lit ovat ny­kyi­sin lä­hes kaik­ki osa­keyh­ti­öi­tä tai sit­ten suo­raan kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ku­ten Hel­sin­gin Juh­la­vii­kot tai Tu­run Mu­siik­ki­juh­lat. Yh­dis­tys­poh­jai­sia iso­ja ja am­mat­ti­mai­sia fes­ti­vaa­le­ja ovat Suo­mes­sa vain Jo­en­suun Ilo­saa­ri­rock ja Pori Jazz. En­si kuun puo­li­vä­lis­sä Jo­en­suus­sa ko­koon­tuu kui­ten­kin Jo­en­suun Pop­muu­si­koi­den yh­dis­tys yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen. Se kä­sit­te­lee sitä, pi­tää­kö Ilo­saa­ri­roc­kin lii­ke­toi­min­ta yh­ti­öit­tää. Asia on mie­len­kiin­toi­nen myös po­ri­lais­ten kan­nal­ta. Jos Ilo­saa­ri­rock yh­ti­öit­tää lii­ke­toi­min­tan­sa, on Pori Jazz sen jäl­keen ai­noa yh­dis­tys­poh­jai­nen am­mat­ti­mai­nen fes­ti­vaa­li Suo­mes­sa.

Pori Jaz­zin ”omis­taa” Pori Jazz 66 ry:n jä­se­nis­tö. Jos fes­ti­vaa­li on ta­lous­haas­tei­den edes­sä, niin yh­dis­tys­poh­jai­sen omis­ta­jan re­surs­sien ra­jal­li­suus tu­lee vas­taan. Pää­o­mien puu­te vai­keut­taa myös ta­pah­tu­man pit­kä­ai­kais­ta suun­nit­te­lua, ke­hi­tys­työ­tä ja tap­pi­o­vuo­sis­ta nou­sua.

Moni saat­taa ky­syä, on­ko yh­ti­ö­poh­jai­nen omis­tus myös uh­ka. Tu­run Ruis­rock oli pit­kään Tu­run Soi­tan­nol­li­sen Seu­ran, myö­hem­min Tu­run kau­pun­gin mu­siik­ki­lau­ta­kun­nan ja sen jäl­keen Tu­run mu­siik­ki­juh­la­sää­ti­ön yl­lä­pi­tä­mä fes­ti­vaa­li. Tä­män vuo­si­tu­han­nen alus­ta Ruis­roc­kis­ta on vas­tan­nut Van­taan Fes­ti­vaa­lit Oy. So­pi­mus­tek­ni­ses­ti on var­mis­tet­tu, et­tä ta­pah­tu­ma pi­de­tään ja sitä ke­hi­te­tään Tu­run Ruis­sa­los­sa. Uu­si omis­ta­ja on lait­ta­nut fes­ti­vaa­lin ta­lou­den kun­toon ja Ruis­roc­kis­ta on kas­va­nut kä­vi­jä­mää­räl­lä mi­tat­tu­na Suo­men suu­rim­pia fes­ti­vaa­le­ja. Ka­te­go­ri­ses­ti ei voi siis sa­noa, et­tä yh­ti­ö­poh­jal­ta jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li oli­si tuo­mit­tu epä­on­nis­tu­maan tai sen alu­eel­li­suus oli­si uhat­tu.

Pori Jaz­zin osal­ta omis­tus­poh­jan laa­jen­ta­mi­nen ja pää­o­mien hank­ki­mi­nen on sen omas­sa kä­des­sä. Pää­o­maa kui­ten­kin tar­vi­taan, jot­ta ta­pah­tu­mal­la on Po­ris­sa hyvä tu­le­vai­suus. Sa­maa poh­din­taa on syy­tä käy­dä Suo­mi­A­ree­nan osal­ta. On­ko Po­ril­le riit­tä­vää, et­tä ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on kah­den jär­jes­tä­jä­ta­hon yh­teis­työ­so­pi­muk­sen va­ras­sa vai pi­täi­si­kö sii­hen luo­da kiin­te­äm­pi ra­ken­ne?

Kim Huo­vin­lah­ti

Pää­toi­mit­ta­ja