Mi­kä­li Samp­sa Ka­ta­ja (kok.) pois­tuu niin alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan kuin Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan­kin pai­koil­ta, on ko­koo­muk­sel­la edes­sään mer­kit­tä­viä va­lin­to­ja. Ku­hi­na näi­den va­lin­to­jen ym­pä­ril­lä on jo al­ka­nut.

Alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan va­lin­nas­sa pi­täi­si ol­la roo­li myös Ko­koo­muk­sen Sa­ta­kun­nan pii­ri­jär­jes­töl­lä, kos­ka ky­sees­sä on maa­kun­nal­li­nen luot­ta­mus­toi­mi. Va­lin­taan vai­kut­taa osal­taan alu­e­vaa­leis­sa saa­tu ää­ni­mää­rä. Vuo­den 2022 alu­e­vaa­leis­sa Ka­ta­ja sai 1 335 ään­tä, hä­nen edel­le ko­koo­muk­ses­sa kii­la­si vain Ma­ti­as Mart­ti­nen, joka sai 1 359 ään­tä. Yli tu­hat ään­tä alu­e­vaa­leis­sa sai myös rau­ma­lai­nen lää­kä­ri Mar­ja-Lee­na Al­ho. Alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan va­lin­nas­sa pai­naa myös yk­si hy­vin käy­tän­nöl­li­nen kri­tee­ri: Alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan paik­ka on puo­li­päi­vä­työ, luot­ta­mus­työ­tä pi­tää ol­la mah­dol­lis­ta hoi­taa puo­li­päi­väi­ses­ti.

Kun kat­soo, ket­kä ko­koo­mus­lai­set sai­vat eni­ten ää­niä alu­e­vaa­leis­sa, ja keil­lä on mah­dol­li­suus puo­li­päi­vä­työ hoi­taa, ete­nee nou­see en­sim­mäisinä An­ne Holm­lun­din ja Kari Han­nuk­sen ni­met. Mo­lem­mat heis­tä ovat nyt alu­e­hal­li­tuk­sen jä­se­niä. Jos jom­pi­kum­pi heis­tä va­li­taan alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, on ko­koo­muk­sen edes­sä sil­loin uu­den jä­se­nen va­lin­ta alu­e­hal­li­tuk­seen. Ker­ro­tun mu­kaan kiin­nos­tus­ta paik­kaan on esi­mer­kik­si kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mari Kau­nis­to­lal­la.

Ka­ta­jan uran jat­kos­ta Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa on sii­tä­kin nyt kah­ta tul­kin­taa. En­sim­mäi­sen tul­kin­nan mu­kaan Ka­ta­ja voi­si jat­kaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, mut­tei sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na. Toi­sen tul­kin­nan mu­kaan Ka­ta­ja ei voi jat­kaa edes kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä. Jos Ka­ta­ja voi­si jat­kaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä, mut­tei va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na, va­lit­tai­siin va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si nyt kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa is­tu­va Hen­na Kyhä tai Bia Kas­ki. Jos Ka­ta­jal­la ei ole jat­koa kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, pi­tää ko­koo­muk­sen va­li­ta uu­si jä­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen.

Jo vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lien jäl­keen ko­koo­muk­sen va­lin­nois­ta Po­ris­sa nou­si mel­koi­nen kohu. Ryh­män ää­ni­ha­ra­va Ka­ta­ja (1 015 ään­tä) ei tul­lut va­li­tuk­si val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, ei­kä toi­sek­si eni­ten ää­niä saa­nut Mi­ka­el Ropo (596 ään­tä) pääs­syt kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen. Ke­vään ku­lu­es­sa näh­dään, mil­lä kri­tee­reil­lä ko­koo­mus nyt paik­ko­ja täyt­tää.