Ak­tii­viu­ran­sa lo­pet­ta­nut kak­sin­pe­lin ten­ni­säs­sä Jark­ko Nie­mi­nen on kor­keim­mal­le kos­kaan si­joit­tu­nut ja ai­noa ATP-kak­sin­pe­li­tur­nauk­sen voit­toon yl­tä­nyt suo­ma­lais­pe­laa­ja. Ran­kin­gis­sa hän nou­si vuon­na 2006 si­jal­le 13. ATP-tur­naus­voit­to­ja ker­tyi kak­si. Vuon­na 2018 Ten­nis­liit­to ni­mit­ti Nie­mi­sen mies­ten ten­nis­maa­jouk­ku­een kap­tee­nik­si. Kun Nie­mi­nen aloit­ti pes­tin­sä, niin Suo­mi oli sil­loin maa­il­man­lis­tan si­jal­la 52.

Nie­mi­sen kip­pa­roi­ma­na Suo­mi on nyt voit­ta­nut 11 Da­vis Cup -ot­te­lua ja hä­vin­nyt vain nel­jä. Vii­me syk­sy­nä Suo­mi ete­ni MM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa Ma­la­gas­sa (16 maa­ta) nel­jän par­haan jouk­koon voit­ta­mal­la sil­loin hal­lit­se­van Da­vis Cup -mes­ta­rin Ka­na­dan. Vä­lie­rä­vai­hees­sa Suo­mi koki tap­pi­on Aust­ra­li­al­le. Tämä on suo­ma­lais­ta ten­nis­his­to­ri­aa!

Da­vis Cu­pin ran­king-lis­tal­la Suo­mi oli hel­mi­kuus­sa 10. ja Eu­roo­pan mais­ta seit­se­mäs. Maa­il­man­lis­tan yk­kö­nen on hal­lit­se­va Da­vis Cup -mes­ta­ri Ita­lia. Da­vis Cup -ran­kin­gis­sa oli mu­ka­na 159 maa­ta. Ten­nis on maa­il­man­luo­kan ur­hei­lu­la­ji, kun sitä ver­ra­taan lil­li­put­ti­la­jiin eli jää­kiek­koon.

Suo­mi koh­ta­si tam­mi­kuus­sa MM-kar­sin­nas­sa Por­tu­ga­lin Tu­run Ga­to­ra­de Cen­te­ris­sä. Vuo­si sit­ten Es­poos­sa Suo­mi pas­sit­ti lau­lu­kuo­roon Ar­gen­tii­nan ja ete­ni en­sim­mäis­tä ker­taa maa­il­man 16 par­haan maan MM-lop­pu­tur­nauk­seen. Tu­rus­sa 13 000 ten­nis­fa­nia sii­vit­ti­vät Suo­men toi­sen ker­ran MM-lop­pu­tur­nauk­seen.

Tu­rus­sa Suo­mi näyt­ti kaa­pin pai­kan Por­tu­ga­lil­le. Suo­men kak­kos­pe­laa­ja Ot­to Vir­ta­nen suo­ras­taan “leik­ki“ Por­tu­ga­lin yk­kös­pe­laa­jan Nuno Bor­ge­sin (ran­king 47.) kus­tan­nuk­sel­la (6-2, 6-1). Voi­ton ar­voa nos­taa se, et­tä Bor­ges pe­la­si uran­sa par­haan tur­nauk­sen tam­mi­kuus­sa, kun hän ete­ni Aust­ra­li­an Grand Sla­mis­sa nel­jän­nel­le kier­rok­sel­le. Suo­men yk­kös­pe­laa­ja Emil Ruu­su­vuo­ri ku­kis­ti sel­vin lu­ke­min Joao Sou­san (6-2, 6-3). Ne­lin­pe­lis­sä Har­ri He­li­ö­vaa­ra ja Emil Ruu­su­vuo­ri ku­kis­ti­vat Por­tu­ga­lin pa­rin Nuno Bor­ge­sin ja Fran­cis­co Cab­ra­lin.

Voit­to Por­tu­ga­lis­ta tie­si sitä, et­tä Suo­mi aloit­taa syys­kuus­sa Da­vis Cu­pin fi­naa­lien loh­ko­vai­heen, jos­sa pe­la­taan nel­jä nel­jän maan al­ku­loh­koa. Jo­kai­ses­ta loh­kos­ta kak­si pa­ras­ta ete­nee fi­naa­li­vai­hee­seen Ma­la­gaan mar­ras­kuus­sa.

Maa­jouk­ku­een yk­kös­tyk­ki Emil Ruu­su­vuo­ri yl­si tam­mi­kuus­sa lop­puot­te­luun Hong­kon­gin ATP-tur­nauk­ses­sa. Ruu­su­vuo­ri tai­pui lop­puot­te­lus­sa ve­nä­läi­sel­le And­rei Rub­le­vil­le. Ruu­su­vuo­rel­le se oli uran toi­nen lop­puot­te­lu ATP-kier­tu­eel­la. En­sim­mäi­sen ker­ran hän pe­la­si lop­puot­te­lus­sa In­ti­as­sa vuon­na 2022, jol­loin Por­tu­ga­lin Joao Sou­sa voit­ti hä­net.

Jark­ko Nie­mi­nen on tois­tai­sek­si ai­noa ATP-tur­nauk­sen voit­ta­nut suo­ma­lais­pe­laa­ja. Nie­mi­nen voit­ti ot­te­lut Auck­lan­dis­sa 2006 ja Syd­neys­sä 2012. Val­men­ta­ja­na Nie­mi­nen on aset­ta­nut ta­voit­teet kor­ke­al­le. Hän on sa­no­nut, et­tä Suo­men ta­voit­tee­na on Da­vis Cu­pin mes­ta­ruus. Nie­mi­sen vah­vuu­te­na val­men­ta­ja­na on ol­lut hen­ki­nen val­men­nus sekä hä­nen luon­tai­nen ka­ris­man­sa. Mies­ten maa­jouk­ku­ees­sa on ko­ke­nei­ta ja ural­leen nos­tet­ta ha­ke­via nuo­ria pe­laa­jia. Sii­hen Nie­mi­sen on hyvä ra­ken­taa!

Kari Pa­ju­la

Pori