Äs­sil­tä löy­tyy nyt ai­kai­sem­paa enem­män te­ho­ja ja ai­kai­sem­paa laa­jem­mal­ta rin­ta­mal­ta.

Kaik­kien ei kui­ten­kaan ole kun­nos­sa. Kah­des­sa vii­me pe­lis­sä on men­nyt kah­dek­san kiek­koa omiin. Se on lii­kaa, jos pe­le­jä ai­o­taan voit­taa.

Äs­sien kie­kol­li­nen peli on ke­hit­ty­nyt hy­vin. Avauk­set ovat pää­sään­töi­ses­ti no­pei­ta ja tark­ko­ja. Kes­ki­a­lu­eel­ta ede­tään no­peil­la ly­hyil­lä syö­töil­lä.

Ja mikä hie­noin­ta kie­kol­li­ses­sa pe­lis­sä, rat­kai­sut ei­vät ole yh­den ket­jun va­ras­sa. Eri­no­mais­ta oli Will Gra­pe­rin on­nis­tu­mi­nen vih­doin Luk­ko vas­taan, ja hän jat­koi vii­kon­lop­pu­na­kin maa­leil­la.

Uut­ta sen si­jaan on se, et­tei hyök­käys- ja puo­lus­tus­pe­li ole ta­sa­pai­nos­sa. Lii­gan tais­te­le­vin jouk­kue Äs­sät pääs­tää nyt omiin yl­lät­tä­vän hel­pos­ti osu­mia.

Vika ei ole maa­li­vah­ti Nik­las Ru­bi­nis­sa, vaan koko ken­täl­li­sen puo­lus­ta­mi­ses­sa. Kun ai­em­min Äs­sien maa­lil­la oli vain ma­kuu­paik­ko­ja ja ir­to­kie­kot put­sat­tiin väl­jem­mil­le ve­sil­le, niin nyt vas­tus­ta­ja pää­see ai­van lii­an hel­pos­ti te­ko­paik­koi­hin.

Puo­lus­tus­pe­laa­mi­nen jos mikä on asen­tees­ta kiin­ni. Kun vas­tus­ta­jal­la on kiek­ko, niin jo­kai­sen pe­laa­ja pi­tää kes­kit­tyä vain puo­lus­ta­mi­seen ja oman ruu­tuun­sa sii­nä.

Mut­ta jos jo puo­lus­tus­vai­hees­sa aja­tuk­set ovat hyök­käyk­siin läh­dös­sä, käy hel­pos­ti niin kuin Äs­sil­le nyt.

Sii­tä ei po­ri­lai­sia voi syyt­tää, et­tei­kö tais­te­lu oli­si koko ajan ko­vaa ja pe­laa­jat an­ta­vat täyt­tä. Lii­an pal­jon on kui­ten­kin vii­me ot­te­luis­sa syn­ty­nyt ti­lan­tei­ta, jois­sa puo­lus­te­taan lii­an roh­ke­as­ti ylös­päin eli pai­neis­te­taan vas­tus­ta­jaa sen omal­la alu­eel­la.

Kun men­nään lii­an sy­väl­le, käy Tap­pa­ran kal­tais­ta huip­pu­jouk­ku­et­ta vas­taan hel­pos­ti niin, et­tä vas­tus­ta­ja pää­see pai­neen ala pois yli­voi­ma­hyök­käyk­siin.

Me­nes­ty­mi­nen ja mi­ta­li­pe­lei­hin as­ti nou­se­mi­nen edel­lyt­tää pe­lil­lis­tä ta­sa­pai­noa hyök­käyk­sen ja puo­lus­tuk­sen vä­lil­lä.

Pal­jon pu­hut­tu Mei­dän peli, eli Suo­men maa­jouk­ku­een tapa pe­la­ta, on pe­rus­tu­nut juu­ri tä­hän ta­sa­pai­noon ja kiek­ko­kont­rol­liin.

Eh­kä täs­sä suh­tees­sa puh­taim­mil­laan on Ju­ku­rien peli täl­lä het­kel­lä. Roh­kea hyök­kää­mi­nen ei ole pois puo­lus­ta­mi­ses­ta. Se edel­lyt­tää pe­laa­jil­ta no­pe­aa ja oi­ke­aa re­a­goin­tia vaih­tu­viin ti­lan­tei­siin.

Se on kui­ten­kin Äs­sien koh­dal­la hie­noa, et­tä kie­kol­li­nen peli on ke­hit­ty­nyt ja sai­ras­tu­pa­lai­set saa­tu mu­kaan. Kun vie­lä asen­ne oma alu­een puo­lus­ta­mi­seen saa­daan koh­dal­leen, voi ke­vät tuot­taa ilon het­kiä maan par­hail­le fa­neil­le.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki