Äs­sien pe­lie­si­tys ko­he­nee juu­ri so­pi­vaan ai­kaan, kun va­jaa kol­man­nes on enää sar­jas­ta pe­laa­mat­ta.

Kym­me­nen vii­me pe­lin otan­nal­la jouk­kue on jo kuu­den par­haan jou­kos­sa eli suo­ras­sa pu­do­tus­pe­li­pai­kas­sa.

Se on kui­ten­kin to­tuus, et­tä kii­ret­tä jouk­ku­eel­la pi­tää, jos noil­le si­joil­le ai­koo yl­tää, sil­lä Kär­pät on kuu­den­te­na yh­dek­sän pis­tet­tä po­ri­lai­sia edel­lä. Vä­lis­sä on myös nou­su­kun­toi­nen Luk­ko pari pis­tet­tä Äs­sien edel­lä.

Ilah­dut­ta­vaa Äs­sien kan­nal­ta on pe­laa­jien ter­veh­ty­mi­nen. Len­ni Hä­mee­na­ho pa­la­si lau­an­tai­na ko­ti­kat­so­mon edes­sä ko­koon­pa­noon. Jäl­ki oli va­kuut­ta­vaa, eten­kin voit­to­maa­lin esi­työ osoit­ti poik­keuk­sel­lis­ta lah­jak­kuut­ta nuo­ru­kai­sel­ta.

Voit­to­maa­lin teki Will Gra­per, joka osui myös per­jan­tai­na. Il­man maa­le­ja tä­hän as­ti pe­lan­nut Gra­per saa il­man muu­ta it­se­luot­ta­mus­ta maa­leis­ta. Hän on tai­ta­va pe­laa­ja ja lu­kee pe­liä hy­vin. Jos­tain syys­tä ei vain maa­li­verk­ko ole soi­nut kuin ai­kai­sem­pi­na kau­si­na ko­ti­maas­sa.

Kun osu­mia tu­lee yhä laa­jem­mal­ta rin­ta­mal­ta, se vä­hen­tää il­man muu­ta niin Hä­mee­na­hon, Jan-Mi­ka­el Jär­vi­sen ja Ee­mil Er­hol­zin pai­nei­ta.

Kun kat­soo sar­ja­tau­luk­koa, sel­vää hel­pos­ti Äs­sien tä­hä­nas­ti­nen vah­vuus ja toi­saal­ta heik­kous. Äs­sät on pääs­tä­nyt koko lii­gas­sa vä­hi­ten maa­le­ja ja teh­nyt ja vas­taa­vas­ti kol­man­nek­si vä­hi­ten.

Jos hyök­käys­puo­len te­hot saa­daan kun­toon ja osu­mia yhä laa­jem­mal­la rin­ta­mal­la, näyt­tää run­ko­sa­ran lop­pu lu­pauk­sia an­ta­val­ta.

Vii­kon­lop­pu­na käy­tiin tais­te­lu Sa­ta­kun­nan her­ruu­des­ta kak­sois­pe­lil­lä, en­si Rau­mal­la sit­ten Po­ris­sa. Jot­kut ovat kri­ti­soi­neet näi­tä kak­sois­pe­le­jä. Vii­kon­vaih­de kui­ten­kin osoit­ti, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain ne ovat mitä par­hain­ta ylei­sö­viih­det­tä. Kat­so­jia oli yh­teen­sä yli kym­me­nen tu­hat­ta.

Kai­ken li­säk­si tun­nel­ma haki ver­tais­taan niin kau­ka­los­sa kuin kat­so­mos­sa. Kum­pi­kaan jouk­kue ei pe­ruu­tel­lut ei­kä kyt­täil­lyt. Men­tiin pääs­tä pää­hän hir­vit­tä­väl­lä vauh­dil­la ja kon­tak­tit oli­vat ko­via, mut­ta peli reh­tiä.

Ot­te­lut oli­vat la­jin pa­ras­ta pr:ää ja Po­rin peli toi hy­vän li­sän Äs­sien kaik­kien ai­ko­jen puo­lus­ta­jan Pek­ka Rau­ta­kal­li­on juh­laan, kun Roc­kyn pai­ta nos­tet­tiin Iso­mä­en hal­lin kat­toa ko­ris­ta­maan.

On hie­noa, et­tä an­si­oi­tu­nei­ta pe­laa­jia muis­te­taan. Se ker­too laji- ja seu­ra­kult­tuu­ris­ta, jois­ta mo­nien mui­den la­jien on syy­tä ot­taa opik­si.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki