Mei­dän tu­lee mah­dol­lis­taa kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le ta­sa­pai­noi­nen tu­le­vai­suus var­mis­ta­mal­la laa­du­kas toi­min­ta­ym­pä­ris­tö opis­ke­li­joil­le. Kou­lu­tuk­seen pa­nos­ta­mal­la voi­daan vai­kut­taa sii­hen, et­tä kai­kil­la suo­ma­lai­sil­la on mah­dol­li­suus luo­da kes­tä­vää tu­le­vai­suut­ta niin it­sel­le kuin koko yh­teis­kun­nal­le­kin.

Suo­men Pisa-tu­lok­set ovat las­ke­neet 2000-lu­vun alun huip­pu­vuo­sis­ta. Pe­rus­kou­lun päät­tö­vai­hees­sa ole­vien kou­lu­lais­ten osaa­mi­nen on hei­ken­ty­nyt niin lu­ku­tai­dos­sa, ma­te­ma­tii­kas­sa kuin luon­non­tie­teis­sä. Vuon­na 2000 kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen nuor­ten ai­kuis­ten osuus oli OECD-mai­den kor­keim­pien jou­kos­sa, vuon­na 2021 olim­me kes­ki­ta­son ala­puo­lel­la. Tu­lok­sis­ta on syy­tä ol­la huo­lis­saan ja kou­lu­tuk­sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tön vah­vis­ta­mis­ta on jat­ket­ta­va. Kou­lu­tus ja si­vis­tys ovat suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­nin kul­ma­ki­viä. Suo­mi ei pär­jää pie­ne­nä maa­na Eu­roo­pan lai­dal­la il­man pa­nos­ta­mis­ta kou­lu­tuk­seen ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan.

Osaa­van työ­voi­man puu­te on nous­sut yh­dek­si kes­kei­sek­si kas­vun es­teek­si Suo­mes­sa. Jat­ku­vaa op­pi­mis­ta sekä työ­u­ran ai­kais­ta osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä on te­hos­tet­ta­va työ­mark­ki­noi­den muut­tu­es­sa kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Jat­ku­vaa op­pi­mis­ta tu­lee tu­kea sel­ke­äm­min myös lain­sää­dän­nön myö­tä. Kou­lu­tus­tar­jon­ta ei vas­taa riit­tä­vän hy­vin työ­e­lä­män tar­pei­siin täl­lä het­kel­lä, mut­ta hy­viä esi­merk­ke­jä edis­ty­sas­ke­leis­ta löy­tyy lä­hel­tä. Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa al­ka­va elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon suun­tau­tu­va in­si­nöö­ri­kou­lu­tus sekä Win­no­van ja alu­een yri­tys­ten op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na to­teut­ta­ma tuo­tan­to­tek­nii­kan am­mat­ti­tut­kin­to muo­vi- ja ku­mi­tek­nii­kan osaa­mi­sa­lal­ta ovat oi­ke­an­suun­tai­sia avauk­sia tä­män suh­teen.

Suo­mes­sa pi­tää pa­ran­taa edel­leen myös op­pi­mi­sen tu­kea, jot­ta op­pi­mis­vai­keuk­siin on saa­ta­vil­la apua ai­na tar­vit­ta­es­sa. Kou­lu­jen riit­tä­vis­tä re­surs­seis­ta on huo­leh­dit­ta­va, jot­ta kou­luis­sa pys­ty­tään tar­jo­a­maan tu­kea ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Myös opet­ta­jien hy­vin­voin­nis­ta ja jak­sa­mi­ses­ta on syy­tä pi­tää huol­ta, he luo­vat omal­la toi­min­nal­laan mah­dol­li­suu­det laa­duk­kaa­seen ope­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­sen ta­son nos­ta­mi­nen ei ta­pah­du it­ses­tään, vaan sii­hen tar­vi­taan riit­tä­vät re­surs­sit. Suo­mi me­nes­tyy vain osaa­mi­sel­la, pa­nos­tuk­set kou­lu­tuk­seen ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan luo­vat edel­ly­tyk­set ta­lous­kas­vul­le. Mie­les­tä­ni meil­lä ei ole va­raa ol­la te­ke­mät­tä näi­tä in­ves­toin­te­ja. Pa­lau­te­taan Suo­mi yh­des­sä kou­lu­tuk­sen kär­ki­maak­si.

Juha Vii­ta­la

työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (sd.)

Rau­ma