Kiis­tel­ty pal­loi­lu­hal­li­han­ke ajau­tui Po­ris­sa ka­ril­le. Muu­al­la mo­net ur­hei­lua pal­ve­le­vat ra­ken­nel­mat on sen si­jaan saa­tet­tu poik­keu­so­lois­sa­kin maa­liin. Po­rin jät­ti­hank­kee­seen ver­rat­tu­na pro­jek­tit ovat ol­leet mal­til­li­sia ja paik­ka­kun­tien asu­kas­mää­riin suh­teu­tet­tu­na jär­ke­vän kuu­loi­sia.

Kau­ha­jo­el­la pe­la­taan nyt ko­ri­pal­lo­lii­gaa ko­meis­sa puit­teis­sa. Upou­u­del­la IKH Aree­nal­la jär­jes­te­tään mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. 3 500 hen­keä ot­te­lui­hin ve­tä­vän py­tin­gin pää­käyt­tä­jä on lii­ga­jouk­kue Kar­hu­bas­ket. Hal­li on luul­ta­vas­ti lot­to­voit­to Kan­kaan­pään ko­koi­sel­le Kau­ha­jo­el­le.

Mo­ni­toi­mi­a­ree­nan ra­ken­nut­ta­ja­na toi­mi KB Aree­na Kau­ha­jo­ki Oy. Kom­pak­tin hal­lin ank­ku­ri­si­joit­ta­jat ovat pai­kal­li­set yri­tyk­set Suo­tuu­li Oy ja Iso­jo­en Ko­ne­hal­li Oy. Aree­na mah­dol­lis­taa myös kan­sain­vä­lis­ten ot­te­lui­den sekä kon­sert­tien ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Tam­mi­kuus­sa 2021 Pir­kan­maal­le val­mis­tui puo­les­taan eri la­jien kil­pai­lu­käy­tön mah­dol­lis­ta­va hal­li. Ti­laa­ja­na oli Sas­ta­ma­lan kau­pun­ki. Ko­ro­na­ke­vää­nä -20 star­tan­neen hank­keen to­teut­ti po­ri­lai­nen As­to­ra-Ra­ken­nus Oy. Alan ydi­no­saa­mis­ta siis riit­tää näil­lä kul­mil­la­kin.

Va­re­liuk­sen Lii­kun­ta­hal­li tar­jo­aa mo­der­nit puit­teet kan­sal­lis­ten sar­jo­jen pe­laa­mi­seen. 2 000-ne­li­öi­sen hal­lin le­veys on 20 ja pi­tuus 40 met­riä, joka on muun mu­as­sa sa­li­ban­dy- ja fut­sal­pe­lien vi­ral­li­nen kent­tä­ko­ko. Sel­lais­ta kai­pail­laan ai­na­kin po­ri­lai­sis­sa si­sä­pe­li­pii­reis­sä.

Fut­sal ja sa­li­ban­dy täy­den­tä­vät vuo­den pi­mei­nä kuu­kau­si­na maan yk­kös­la­ji­na jat­ka­vaa jää­kiek­koa. Lät­kän ja uin­nin osal­ta puit­teet ovat Po­ris­sa eliit­ti­luok­kaa. Mui­den si­sä­la­jien koh­dal­la ti­lan­ne on an­ke­am­pi. Ki­peim­min kat­toa pään­sä pääl­le kai­paa­vat kui­ten­kin läm­pe­ne­vien säi­den ar­moil­la sin­nit­te­le­vät jää­pal­loi­li­jat.

Kil­paur­hei­lu ja har­ras­te­lii­kun­ta vaa­ti­vat toi­mi­vat olo­suh­teet, jois­sa on tur­val­lis­ta ki­sail­la ja kun­toil­la. Kat­so­jien nau­tin­nol­li­set het­ket syn­ty­vät sil­ti myös vaa­ti­mat­to­mam­mis­sa puit­teis­sa. Tun­nel­ma on sit­ten­kin se tär­kein.

Olen pääs­syt vii­me ai­koi­na ko­ke­maan ai­nut­laa­tui­sia het­kiä pien­ten paik­ka­kun­tien ka­ruis­sa hal­leis­sa. Kiek­ko­mat­sit kiih­kei­den fa­nien kes­kel­lä vaik­ka­pa Tans­kan Her­le­vis­sä tai ko­ris­pe­lit Liet­tu­an Jo­na­vas­sa, Prie­nais­sa ja Puo­lan Gdy­ni­as­sa ovat jät­tä­neet ikui­sen muis­ti­jäl­jen.

Pa­rem­man puut­tees­sa elä­myk­siä voi sil­ti et­siä vaik­ka­pa Po­rin Ur­hei­lu­ta­lol­ta – uut­ta aree­naa odo­tel­les­sa. Mil­loin, mi­hin ja mil­lai­sel­la bud­je­til­la se sit­ten nou­see­kin. Tar­vet­ta ti­loil­le on, mut­ta ki­ris­ty­vä ta­lous­ti­lan­ne aset­taa ra­ken­ta­mi­sel­le tiu­kat reu­na­eh­dot.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja