Vii­me vii­kol­la esi­tel­ty Po­rin kas­vu­so­pi­mus on saa­nut kan­na­tus­ta val­tuu­te­tuil­ta, mut­ta Pori Ener­gi­an vä­hem­mis­tö­o­suu­den myyn­tiin on suh­tau­dut­tu pal­jon skep­ti­sem­min.

Pori Ener­gi­aa pi­de­tään Po­rin kul­ta­mu­na­na. Ni­mi­tys on kak­si­te­räi­nen miek­ka. Kau­pun­gin ta­sees­sa sen ar­vo on vain 19,8 mil­joo­naa eu­roa, mut­ta sen mark­ki­na-ar­vo on sa­to­ja mil­joo­nia eu­ro­ja. Mark­ki­na-ar­voa ei saa ulos­mi­tat­tua ny­kyis­ten ja tu­le­vien kau­pun­ki­lais­ten hy­väk­si, el­lei Pori Ener­gi­an vä­hem­mis­tö­o­suut­ta myy­dä. Mo­men­tu­min myyn­nil­le luo säh­kön­tar­peen kas­vu ja vih­re­än säh­kön buu­mi.

Vii­me vuo­del­ta Pori Ener­gia on ti­lit­tä­mäs­sä kau­pun­gil­le noin 13,7 mil­joo­naa eu­roa. Sum­ma tun­tuu isol­ta, mut­ta osin­ko­ja Pori Ener­gia ei kau­pun­gil­le mak­sa eu­ron eu­roa. 13,7 mil­joo­naa eu­roa koos­tuu lai­no­jen ko­rois­ta ja ly­hen­nyk­sis­tä sekä rei­lun mil­joo­nan eu­ron käyt­tö­oi­keus­mak­suis­ta. Jos Pori Ener­gia pi­de­tään kau­pun­gin sa­tap­ro­sent­ti­ses­sa omis­tuk­ses­sa, tar­koit­taa se ny­ky­me­non jat­koa ja sitä, et­tä kau­pun­gin on ai­no­a­na omis­ta­ja­na pi­det­tä­vä huo­li yh­ti­ön ke­hit­tä­mi­ses­tä kas­va­vas­sa säh­kö- ja läm­pö­mark­ki­nas­sa.

Vä­hem­mis­tö­o­suu­den myyn­ti mah­dol­lis­tai­si taa­sen kas­vu­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tu­jen si­sä­lii­kun­ta-aree­nan ja kir­jas­ton ra­ken­ta­mi­sen sekä uu­den yli­o­pis­to­sää­ti­ön pe­rus­ta­mi­sen. Sil­loin sää­ti­ön pää­o­ma voi­si ol­la 10-20 mil­joo­naa eu­roa. Tuol­lai­sel­la re­surs­sil­la yli­o­pis­to­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen sai­si Po­ris­sa ai­van uut­ta vauh­tia. Kaik­kia Pori Ener­gi­as­ta saa­tu­ja va­ro­ja ei tie­ten­kään pi­täi­si käyt­tää heti. Iso osa sii­tä pi­tää si­joit­taa si­joi­tus­koh­tei­siin, jois­ta kau­pun­ki sai­si pa­rem­man tuo­ton kuin mitä se nyt Pori Ener­gi­as­ta to­del­li­suu­des­sa saa. Si­joi­tus­tuo­tot mah­dol­lis­tai­si­vat sen, et­tä Po­rin ta­lous voi­daan saa­da pit­käl­lä jän­teel­lä kun­toon. Enem­mis­tö­o­mis­ta­ja­na kau­pun­ki voi­si jat­kos­sa­kin lai­noit­taa Pori Ener­gi­aa ja saa­da kor­ko­tuot­to­ja.

Kas­vu­so­pi­muk­sen lait­ta­mi­nen ja­lal­le an­taa Po­ris­ta uu­den­lai­sen, ke­hit­ty­vän ku­van. Se on tär­ke­ää kau­pun­gin tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta. Us­kot­ta­va kas­vu­ta­ri­na vai­kut­taa Pori Ener­gi­an mark­ki­na-ar­voon, kos­ka lii­ke­toi­min­ta­ym­pä­ris­tö oli­si si­joit­ta­jien sil­mis­sä ke­hit­ty­vä. Kas­vu­ta­ri­na vai­kut­taa myös kaup­pa­ryh­mien in­ves­toin­ti­pää­tök­siin, kiin­teis­tö­jen ar­voon ylei­sim­min sekä alu­een pai­no­ar­voon val­ta­kun­nan ta­sol­la.