Täl­lä vii­kol­la juh­li­taan kan­sain­vä­li­sen nais­ten­päi­vän ja Na­ru­ke­rän fi­naa­li­ot­te­lun li­säk­si Po­rin kau­pun­kia. Kus­taa Vaa­san poi­ka Ju­ha­na Hert­tua pe­rus­ti Po­rin 8.3.1558. Po­rin pe­rus­ta­ja piti ho­vi­aan Tu­run lin­nas­sa, ja sa­mal­ta suun­nal­ta saa­pui vas­ti­kään Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Lau­ri In­na.

Kau­pun­gin merk­ki­päi­vän ja uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan pe­reh­dyt­tä­mi­sen hen­ges­sä olem­me kut­su­neet kau­pun­gin­ta­lol­le Po­rin en­ti­set kau­pun­gin­joh­ta­jat. Il­lal­lis­pöy­däs­sä ko­ke­muk­si­aan Pori-suh­tees­ta pää­see muis­te­le­maan 1970-lu­vul­ta al­ka­va sau­ma­ton joh­ta­ja­ket­ju. Heik­ki Kos­ki, Mart­ti Si­ni­sal­mi, Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen ja Lau­ri Kilk­ku tu­le­vat ta­paa­maan uut­ta kau­pun­gin­joh­ta­jaam­me.

Oli­si­ko mai­net­ta ja kun­ni­aa niit­tä­nyt Po­ri­suh­de­neu­vo­jan huu­mo­ri lä­hen­tä­nyt ja peh­men­tä­nyt suh­det­tam­me myös lä­hi­kun­tiin? Pori ja naa­pu­ri­kun­nat ovat ni­mit­täin vii­me ai­koi­na käy­neet tii­vis­tä vuo­ro­pu­he­lua ja rat­ko­neet konk­reet­ti­sia on­gel­mia rei­lus­sa kump­pa­nuus­hen­ges­sä esi­mer­kik­si jä­te­a­si­ois­sa.

Uu­si jä­te­la­ki li­sää mer­kit­tä­väs­ti kaik­kien kun­tien jä­te­huol­lon vel­voit­tei­ta ja täh­tää myös kier­rä­tyk­sen li­sää­mi­seen. Pori, Har­ja­val­ta, Ko­ke­mä­ki, Me­ri­kar­via, Nak­ki­la, Po­mark­ku, Ul­vi­la ja Sii­kai­nen pe­rus­ti­vat vel­voit­tei­den täyt­tä­mis­tä var­ten yh­tei­sen kun­nal­li­sen jä­te­huol­to­yh­ti­ön Ke­rää­mö Oy:n. Yh­ti­ön var­si­nai­nen toi­min­ta käyn­nis­tyy huh­ti­kuun alus­sa ja muu­tok­set al­ka­vat vai­kut­taa as­teit­tain Ke­rää­mön alu­een kun­nis­sa. La­jit­te­lu­mää­räys­ten tiu­ken­tu­es­sa Ke­rää­mö ha­lu­aa näh­dä jät­teen ja ros­kan raa­ka-ai­nee­na.

Toi­nen mer­kit­tä­vä as­kel kump­pa­nuu­den po­lul­la otet­tiin, kun saa­tiin neu­vo­tel­tua jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly alu­een ny­ky­tar­pei­ta vas­taa­vak­si. Maa­lis­kuun ai­ka­na osa­puo­let, Po­rin Vesi ja Jo­ki­laak­son Ym­pä­ris­tö Oy, hy­väk­sy­vät ta­hoil­laan päi­vi­te­tyn so­pi­muk­sen, jon­ka pe­rus­teel­la Po­rin, Har­ja­val­lan, Ul­vi­lan, Nak­ki­lan, Eu­ran alu­een jä­te­ve­sien puh­dis­tus jat­kuu Luot­sin­mä­en kes­kus­puh­dis­ta­mol­la ai­na­kin vuo­teen 2043 saak­ka.

Kul­je­taan kump­pa­nuu­den po­lul­la tu­le­vai­suu­des­sa­kin. On­nea mat­kaan uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja, Pori ja kaik­ki kump­pa­nim­me!

Ar­ja Lau­lai­nen

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja