Kau­pun­gin pää­tök­sen­te­on suun­nit­te­luun ja val­mis­te­luun vai­kut­taa luon­nol­li­ses­ti vuo­den kier­to. Sii­nä mis­sä maa­seu­dun ka­len­te­ris­sa kyl­vöt teh­dään ke­vääl­lä ja sa­don­kor­juu eli puin­nit syk­syl­lä, kau­pun­gin ta­lou­den ja tuot­ta­vuu­den vuo­si­ka­len­te­ri on toi­sen nä­köi­nen.

Syk­syl­lä suun­ni­tel­ta­van ja vah­vis­tet­ta­van ta­lou­sar­vi­on poh­jal­ta ede­tään seu­raa­vaan vuo­teen käyt­tö­suun­ni­tel­mi­neen ja toi­min­toi­neen, ja ke­vääl­lä laa­dit­ta­van ti­lin­pää­tök­sen pe­rus­teel­la ar­vi­oi­daan ko­ko­nais­val­tai­ses­ti edel­li­sen vuo­den suo­ri­tus­ta. Toki yhä enem­män py­ri­tään tie­dol­la joh­ta­mi­sen kei­noin jo ku­lu­van vuo­den jäl­ki­seu­ran­nal­la ar­vi­oi­maan ajan­koh­tais­ta ti­lan­net­ta, mut­ta niin sa­no­tut isot lin­jat ja rat­kai­sut oh­jaa­vat toi­min­taa ja ta­lout­ta hy­vin vah­vas­ti ta­lou­sar­vi­oon si­dot­tu­na.

Ylei­ses­ti kun­ta-alal­la vuo­si 2023 tu­lee ole­maan mel­ko vah­va, ja kun­tien tu­li­si pys­tyä te­ke­mään yli­jää­mäi­set ti­lin­pää­tök­set nor­maa­li­ta­soa suu­rem­pien ve­ro­ti­li­tyk­sien an­si­os­ta. Sen si­jaan ta­lou­sar­vi­ois­ta 2024 en­na­koi­daan laa­jas­ti kun­ta-alal­le ali­jää­mäi­siä.

Pääl­lim­mäi­se­nä syy­nä ali­jää­mäi­siin ta­lou­sar­vi­oi­hin on ve­ro­ti­li­tys­ten ta­son pa­lau­tu­mi­nen niin sa­no­tul­le nor­maa­li­lu­ke­mil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pe­rus­ta­mis­ten ja sii­hen liit­ty­vän ve­ro­ti­li­tys­ten muu­tok­sen jäl­keen. Sa­maan ai­kaan ny­kyi­nen inf­laa­ti­on taso nos­taa os­tet­ta­vien ta­va­roi­den ja pal­ve­lui­den hin­to­ja. Myös kor­ko­jen nou­sun myö­tä lai­na­ra­has­ta mak­se­taan ai­em­paa kor­ke­am­pia ra­hoi­tus­ku­lu­ja.

Edel­leen ke­säl­lä 2023 voi­maan as­tu­neet työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­set palk­ka­rat­kai­sut nos­ta­vat hen­ki­lös­tö­me­no­ja. Palk­ka­rat­kai­sui­den vai­ku­tus Po­rin kau­pun­gis­sa nos­taa palk­ka­sum­man si­vu­ku­lui­neen noin 155 mil­joo­naan eu­roon kas­vun ol­les­sa noin seit­se­män mil­joo­naa eu­roa vuo­teen 2023 ver­rat­tu­na. Toki inf­laa­ti­on myö­tä kas­va­neet pal­kat kas­vat­ta­vat ta­kau­tu­vas­ti myös kun­nal­lis­ve­ro­ker­ty­mää. Sil­ti kas­va­vien kus­tan­nus­ten so­vit­ta­mi­nen tu­le­vai­suu­den kun­ta­ta­lou­den raa­mei­hin edel­lyt­tää myös työ­paik­ko­jen ab­so­luut­ti­sen mää­rän kas­vua.

Ta­lou­den haas­teis­ta huo­li­mat­ta tu­le­vai­suut­ta on ra­ken­net­ta­va. Tu­le­van syk­syn ai­ka­na Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­ton tu­lee teh­dä pää­tök­set vuo­den 2025 alus­ta toi­min­tan­sa aloit­ta­vas­ta Sa­ta­kun­nan työl­li­syy­sa­lu­ees­ta, Po­rin kau­pun­gin hal­lin­to­sään­nön uu­dis­tuk­ses­ta, omis­ta­ja­oh­jauk­sen lin­jauk­sis­ta sekä lu­kui­sis­ta muis­ta asi­ois­ta. Pää­tök­sen­te­ko on kau­pun­gin hal­lin­non tär­kein­tä polt­to­ai­net­ta.

Po­rin kau­pun­gin ja sitä myö­den myös Sa­ta­kun­nan alu­e­ta­lou­den pit­kän täh­täi­men me­nes­tys­te­ki­jä on uu­sien työ­paik­ko­jen muo­dos­tu­mi­nen. Uu­sia työ­paik­ko­ja maa­kun­taan kai­va­taan en­nem­min muu­ta­mia tu­han­sia kuin sa­to­ja. Asun­to­ra­ken­ta­mi­sen suh­dan­teen hii­pu­mi­nen luo tar­vet­ta ja ti­laus­ta te­ol­li­sel­le ja toi­mi­ti­lo­ja kos­ke­val­le ra­ken­ta­mi­sel­le. Tä­hän haas­tee­seen kau­pun­ki voi vas­ta­ta laa­ti­mal­la laa­duk­kai­ta maan­käy­tön suun­ni­tel­mia, mis­tä par­haim­pa­na esi­merk­ki­nä toi­mii Meri-Po­rin Kir­rin­san­taan val­mis­tu­va rei­lun 100 heh­taa­rin tu­le­vai­suu­den te­ol­li­suut­ta pal­ve­le­va ase­ma­kaa­va. Näi­den kaa­vo­jen val­miik­si saat­ta­mi­nen on Po­ril­le hy­vin tär­keä asia ja ne to­teu­te­taan myös ym­pä­ris­tön osal­ta vas­tuul­li­ses­ti.

Jos­sa­kin tu­le­vai­suu­des­sa siin­tää Uk­rai­nan so­dan päät­ty­mi­nen sekä sii­hen liit­ty­vä val­ta­van jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen aal­lon käyn­nis­ty­mi­nen Eu­roo­pas­sa. Tätä odot­ta­es­sa suo­ma­lai­sel­la te­ol­li­sel­la ra­ken­ta­mi­sel­la on mah­dol­li­suuk­sien ajan­koh­ta.

Pori luo täl­le ajan­koh­dal­le Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­set ja kil­pai­lu­ky­kyi­set olo­suh­teet muun mu­as­sa puh­taan ener­gi­an, ku­ten Suo­men Hyö­ty­tuu­li Oy:n me­ri­tuu­li­puis­ton, sekä vien­ti­te­ol­li­suu­den yli­ver­tai­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den osal­ta.

Pori on jo lait­ta­nut ver­kot ve­sil­le mit­ta­vien in­ves­toin­tien to­teut­ta­mi­sek­si. Jat­ke­taan siis tär­ke­ää työ­tä, jot­ta maa­kun­nan kun­tien ta­lou­sar­vi­oi­den ra­ken­ta­mi­nen tu­le­vai­suu­des­sa oli­si pii­run ver­ran hel­pom­paa.

Lau­ri In­na

Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja