Po­rin ta­lou­des­sa, kun­ta­ta­lou­des­sa ylei­sem­min ja koko kan­san­ta­lou­des­sa­kin on ta­pah­tu­nut niin pal­jon, et­tä lo­ka­kuus­sa 2021 Po­rin val­tuus­to­ryh­mien yh­des­sä al­le­kir­joit­ta­ma val­tuus­to­so­pi­mus vuo­sil­le 2021-2025 on jää­nyt ajas­taan jo jäl­keen. So­pi­mus on syy­tä päi­vit­tää.

Val­tuus­to­so­pi­mus on tut­tu työ­ka­lu mo­nes­sa kun­nas­sa. Sen on tar­koi­tus tuo­da pää­tök­sen­te­koon suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä sekä var­mis­taa, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löt ja vi­ran­hal­ti­jat toi­mi­vat sa­maan suun­taan. Val­tuus­to­so­pi­muk­seen kir­ja­taan iso­ja, yh­tei­ses­ti so­vit­tu­ja asi­oi­ta ja osal­taan sii­nä jal­kau­te­taan kun­tast­ra­te­gi­aa.

Po­ris­sa val­tuus­to­so­pi­mus on osin jo käy­tän­nös­sä kuol­lut­ta sa­naa. So­pi­muk­ses­sa muun mu­as­sa to­de­taan, et­tä kau­pun­gin ta­lous ta­sa­pai­no­te­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ti val­tuus­to­kau­den ai­ka­na, et­tei kau­pun­gin ta­lous ole ali­jää­mäi­nen val­tuus­to­kau­den lo­pus­sa, ja et­tei ve­ro­ja läh­tö­koh­tai­ses­ti nos­te­ta.

Tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa Pori ta­voit­te­lee 15 mil­joo­nan eu­ron ali­jää­mää eli tap­pi­o­ta ja ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä hy­väk­sy­tys­sä ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa en­si vuon­na kau­pun­ki te­ki­si ali­jää­mää toi­set 15 mil­joo­naa eu­roa. Ti­lan­ne on va­ka­va ja vah­vas­ti ris­ti­rii­das­sa val­tuus­to­so­pi­muk­sen kir­jauk­sien kans­sa.

Po­ril­la on mo­nen muun kun­nan ta­paan edes­sään mel­koi­set ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­tal­koot. Kun­tien ta­lou­sen­nus­teet ovat nyt liki sy­si­mus­tat. Kun­ta­ta­lou­des­sa elet­tiin muu­ta­ma edel­li­nen vuo­si har­has­sa, kun ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­sa elä­neet kun­nat sai­vat val­ti­ol­ta yli­mää­räis­tä avus­tus­ta. Nuo hel­pon ra­han päi­vät ovat nyt ta­ka­na. Kun­nis­sa eli myös us­ko, et­tä kun so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, kun­nat pys­ty­vät ai­em­paa pa­rem­min en­nus­taa omaa ta­lout­taan.

Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä unel­mat kun­ta­ta­lou­den hy­vis­tä ajois­ta ovat vain muis­to. Kun­tien val­ti­o­no­suu­det pie­ne­ne­vät, hy­vin­voin­ti­a­lue vei val­ta­o­san kun­tien ve­ro­tu­lois­ta ja val­ti­o­no­suuk­sis­sa pal­ki­taan kun­tia, jois­sa on nuo­ri­soa. Sa­ta­kun­ta, jos­sa on pal­jon van­hus­vä­es­töä, on uu­des­sa mal­lis­sa hä­vi­ä­jä. Po­rin ta­lout­ta ra­sit­taa osin se­kin, et­tä maa­kun­ta­kes­kuk­se­na se yl­lä­pi­tää omal­la kus­tan­nuk­sel­laan pal­ve­lui­ta, jois­ta hyö­ty­vät maa­kun­nan muut­kin kun­nat, mut­ta ne har­vem­min näi­den pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­siin osal­lis­tu­vat.

Ta­lous­ti­lan­ne on kään­ty­nyt myös koko vii­me vuo­den lo­pun yhä vai­ke­am­mak­si. Työt­tö­myys on al­ka­nut kas­vaa, vaik­ka sa­maan ai­kaan on pu­laa työ­voi­mas­ta. Huol­to­suh­de heik­ke­nee, kun elä­ke­läis­ten mää­rä kas­vaa suh­tees­sa työ­i­käi­siin.

Kun­tien edes­sä on mel­koi­nen sa­vot­ta. Ne jou­tu­vat pun­ta­roi­maan esi­mer­kik­si pal­ve­lui­den kar­si­mis­ta ja pal­ve­lui­den te­hok­kaam­pia tuot­ta­mi­sen ta­po­ja. Edes­sä on myös va­lin­to­ja, on­ko ve­ro­ja ta­lous­taan­tu­mas­sa jär­ke­vää ko­rot­taa ja mitä teh­dä kun­tien re­a­li­soi­ta­vis­sa ole­vien omis­tuk­sien kans­sa. Po­ris­sa val­tuus­to on jo siu­nan­nut sen, et­tä Pori Ener­gi­al­le voi­daan ha­kea uu­sia omis­ta­jia.

Po­rin ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen on iso urak­ka. Sii­nä tar­vi­taan val­tuus­ton laa­jan rin­ta­man ja vi­ran­hal­ti­oi­den yh­teis­tä nä­ke­mys­tä. Van­hak­si jää­neen val­tuus­to­so­pi­muk­sen uu­si­mi­nen ja ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen oli­si jär­ke­vää si­toa yh­teen.