Edus­kun­ta­vaa­lit tu­li­vat ja me­ni­vät. Vaa­li­tu­los vas­ta­si mel­koi­sen hy­vin en­nak­ko­kaa­vai­lu­ja ja lop­pu­met­reil­le as­ti edet­tiin rin­ta rin­nan edel­lis­ten vaa­lien ta­paan. Kol­men kär­ki erot­tui sel­ke­äs­ti muis­ta ryh­mit­ty­mis­tä. Ko­koo­mus ot­ti yk­kös­pai­kan ja läh­ti pe­rin­tei­seen ta­paan vaa­li­voit­ta­ja­na tun­nus­te­le­maan maa­pe­rää tu­le­val­le hal­li­tuk­sel­le seu­raa­va­na pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­ee­na.

Maa­pe­rän muok­kaus tu­le­vaa hal­li­tus­ta aja­tel­len ei ole­kaan sit­ten ai­van help­poa ja me­neil­lään ovat­kin mel­koi­set po­liit­ti­set kyn­tö­hom­mat toi­mi­van sekä yh­teis­työ­ky­kyi­sen hal­li­tuk­sen saa­mi­sek­si maa­ham­me. Mit­ta­vat erot puo­lu­ei­den pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­vis­sa ta­voit­teis­sa tu­le­vai­suu­den suh­teen nou­si­vat pin­taan jo en­nen vaa­le­ja. Kes­ki­öön ovat nous­seet yhä sel­vem­min nä­ke­my­se­rot maam­me ta­lou­den so­peut­ta­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vien lin­jaus­ten suh­teen.

Sa­ta­kun­nan lau­lu­mail­la vaa­li­tu­los kään­si maa­kun­tam­me jouk­ku­een hyök­kää­mään sel­ke­äs­ti oi­ke­al­ta lai­dal­ta. Sii­nä mie­les­sä olem­me sa­mal­la kar­tal­la val­ta­kun­nan tu­lok­sen kans­sa. To­det­ta­koon, et­tä vii­me vaa­lei­hin ver­rat­tu­na isoil­la ää­ni­mää­ril­lä jää­tiin Sa­ta­kun­nas­sa ran­nal­le Ar­ka­di­an­mä­en is­tui­mes­ta. Piti ihan pi­tää nuo­rem­man pol­ven ky­sy­jäl­le pie­ni sel­vi­tys sii­tä, et­tä mi­ten ih­mees­sä pie­nem­mäl­lä ää­ni­mää­räl­lä voi ohit­taa enem­män ää­niä saa­neen.

Vii­me kau­si oli po­liit­ti­ses­ti le­vo­ton. Toki Nato-ky­sy­mys osoit­ti kui­ten­kin sen, et­tä yh­tei­set isot ta­voit­teet pys­ty­vät he­rät­tä­mään kan­sal­li­sen yh­teis­työn ja sen mer­ki­tyk­sen. Toi­voa so­pii, et­tä tu­le­va hal­li­tus löy­tää syn­ny­tys­ki­vuis­ta huo­li­mat­ta ra­ken­ta­van yh­teis­työn po­lun par­la­men­taa­ri­ses­ti.

Syn­ny­tys­tus­kia on il­mas­sa myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­sa. Pää­tök­sen­te­on kä­ti­lö­nä on­kin nyt to­del­la tär­ke­ää pi­tää an­ten­nit yl­hääl­lä ja muis­tut­taa koko ajan myös it­sel­leen uu­dis­tuk­sen ole­van vas­ta al­ku­met­reil­lä. Maam­me tu­le­van hal­li­tuk­sen on re­sur­soi­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti uu­dis­tuk­seen, jot­ta al­ku­pe­räi­set ta­voit­teet pys­ty­tään to­teut­ta­maan.

Har­ri Leh­to­nen

Alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue