Sun­nun­tain pre­si­den­tin­vaa­lit ero­si­vat kuu­den vuo­den ta­kai­sis­ta mer­kit­tä­väs­ti, kun Nii­nis­tön kal­tais­ta yli­voi­mais­ta eh­do­kas­ta ei ol­lut. Suo­si­kit me­ni­vät kui­ten­kin sel­kein eroin jat­koon. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä eh­dok­kai­den tu­lok­set ero­si­vat pai­koin to­del­la hur­jas­ti taus­ta­puo­lu­ei­den kan­na­tuk­ses­ta.

Ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus ko­ho­si ilah­dut­ta­vas­ti 75 pro­sent­tiin. En­nak­koon ää­nes­tet­tiin his­to­ri­al­li­sen vilk­kaas­ti, kun jopa 44,7 pro­sent­tia kävi uur­nil­la jo en­nak­koon. Ver­tai­lun vuok­si vuo­den 2022 alu­e­vaa­leis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli vain 47,5. Sa­ta­kun­ta me­nes­tyi en­nak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa. Vain Pir­kan­maal­la ja La­pis­sa en­nak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli kor­ke­am­paa. Vaa­li­päi­vän ak­tii­vi­suus oli vas­taa­vas­ti meil­lä ma­ta­laa, jo­ten nou­su­va­raa vie­lä on.

Se, et­tä vii­me vuo­si­na en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen suo­sio on kas­va­nut suh­tees­sa vaa­li­päi­vä­nä ää­nes­tä­mi­seen, pa­kot­taa puo­lu­ei­ta pa­nos­ta­maan kam­pan­jas­sa enem­män var­hai­seen vai­hee­seen. Sa­mal­la tätä ke­hi­tys­tä on hyvä tu­kea si­joit­te­le­mal­la ää­nes­tys­paik­ko­ja sin­ne, mis­sä ih­mi­set muu­ten­kin liik­ku­vat. Jä­tin vuo­si sit­ten kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen sii­tä, mi­ten ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta voi­tai­siin nos­taa ja mi­ten ää­nes­tys­paik­ko­jen si­joit­te­lun on näh­ty vai­kut­ta­neen ak­tii­vi­suu­teen. Oi­keus­mi­nis­te­ri nos­ti esiin huo­len sii­tä, et­tä eten­kin vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­ko­ja on kun­nis­sa vä­hen­net­ty. En­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen si­joit­te­lun vai­ku­tuk­ses­ta ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­teen ei ole teh­ty tut­ki­mus­ta, mut­ta mie­les­tä­ni sel­lai­sel­le voi­si ol­la tar­vet­ta.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti on yk­si mit­ta­ri, jol­la voi­daan mi­ta­ta de­mok­ra­ti­an ti­laa. Suo­mes­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den suh­teen on pa­ran­net­ta­vaa oi­ke­as­taan kaik­kien vaa­lien suh­teen. Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa val­ti­o­päi­vä­vaa­leis­sa pääs­tään tois­tu­vas­ti yli 80 pro­sent­tiin. Suo­mes­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on vas­taa­viin lu­ke­miin pääs­ty vii­mek­si vuon­na 1983.

Vaa­li­kes­kus­te­lut ovat ol­leet yl­lät­tä­vän­kin asi­a­kes­kei­siä. Eh­dok­kai­den erot ovat tul­leet hy­vin il­mi. Ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa kaik­ki ovat ja­ka­neet pää­piir­teit­täin sa­mat suu­ret lin­jat. Si­sä­po­li­tii­kas­sa kiis­tat voi­vat ol­la iso­ja­kin, mut­ta ul­ko­po­liit­ti­ses­ta yh­te­näi­syy­des­tä pi­tää an­taa suu­ri kii­tos. Ul­ko­po­liit­ti­sis­sa asi­ois­sa pie­nel­lä val­ti­ol­la ei ole va­raa isoi­hin eri­mie­li­syyk­siin. Stubb tai Haa­vis­to jou­tuu as­tu­maan Suo­mi-lai­van joh­toon myrs­kyi­si­nä ai­koi­na, jol­loin Suo­men tur­val­li­suut­ta ko­ros­ta­val­la rei­til­lä on eri­tyi­sen tär­keä py­syä.

Jari Kos­ke­la,

kan­sa­ne­dus­ta­ja