Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Pu­do­tus­pe­lit ovat jää­kie­kos­sa ihan oma maa­il­man­sa. Sil­lä mi­ten pe­lat­tiin run­ko­sar­jas­sa tai mi­ten edel­li­set ot­te­lut pu­do­tus­pe­leis­sä ovat men­neet, ei ole mer­ki­tys­tä. Jo­kai­nen ot­te­lu on yk­sit­täi­nen ko­ko­nai­suus. Nel­jäl­lä voi­tol­la men­nään jat­koon. Vain se mer­kit­see ja sii­hen as­ti kaik­ki on au­ki.

Ei ole kah­ta sa­naa sii­tä, kum­pi on Äs­sien ja Il­vek­sen koh­taa­mi­ses­sa suo­sik­ki. Suo­si­kin viit­taa kan­taa niin vah­vas­ti Il­ves, et­tä sil­lä on it­se asi­as­sa vain hä­vit­tä­vää.

Po­ri­lais­ten ti­lan­ne on ta­san päin­vas­tai­nen.

Al­ta­vas­taa­jan etu on iso. Sii­hen on kui­ten­kin tur­ha tui­jo­tel­la. Pa­nok­set ovat Il­vek­sen koh­dal­la niin ko­vat, et­tä se vi­rit­tää vä­ki­sin­kin jouk­ku­een ää­rim­mil­leen.

Kun ase­tel­ma on tämä, nou­see avaus­maa­lin tai maa­lien mer­ki­tys to­del­la isok­si. Mah­dol­li­nen avaus­maa­li Äs­sil­le toi­si il­man muu­ta her­mos­tu­nei­suut­ta vas­tus­ta­jan ot­tei­siin.

Edellinen joukkueiden Porin-kohtaaminen päättyi näin hilpeisiin tunnelmiin  -   2-0 Ässille.

Edellinen joukkueiden Porin-kohtaaminen päättyi näin hilpeisiin tunnelmiin - 2-0 Ässille.

Tomi Vastamäki

Ko­ti­ot­te­luis­sa avaus­maa­li saa ylei­sön hur­mok­seen ja sii­vit­tää ko­ti­jouk­ku­een en­nen­nä­ke­mät­tö­mään tais­te­luun. Tätä on jo näh­ty.

Il­vek­sel­le avaus­maa­li tuo ren­tout­ta ot­tei­siin ja pa­kot­taa Äs­siä en­tis­tä roh­ke­am­paan pe­laa­mi­seen, ja ris­ki­not­to vain kas­vaa tap­pi­o­ti­lan­tees­sa pe­lin ede­tes­sä.

Äs­sien aseet ovat ko­vas­sa kon­tak­ti­pe­lis­sä. Po­ri­lais­ten on ky­et­tä­vä hor­jut­ta­maan vas­tus­ta­jien it­se­luot­ta­mus­ta. Vas­taa­vas­ti te­ko­pai­kois­sa pi­tää on­nis­tua. Vaik­ka Il­ves tun­ne­taan roh­ke­as­ta kie­kol­li­ses­ta pe­lis­tä, se myös puo­lus­taa omaa maa­lia te­hok­kaas­ti ja te­ko­pai­koil­le on vai­kea pääs­tä.

Te­ko­paik­ko­jen huk­kaa­mi­siin ei ole va­raa. Isoa asia on myös yli­voi­ma­pe­li. Sii­hen pi­tää jat­kos­sa saa­da te­hoa. Ei rii­tä, et­tä pe­liä pyö­ri­te­tään vas­tus­ta­jan kent­tä­pää­dys­sä. Pi­tää saa­da lau­kauk­sia koh­ti maa­lia ja no­pei­ta oi­val­ta­via syöt­tö­jä te­ko­paik­koi­hin.

Puo­lus­tus­pe­lis­sä ei ole va­raa vir­hei­siin. Maa­lis­sa Nik­las Ru­bin on pal­jon var­ti­ja­na. Voit­toi­hin ei rii­tä hyvä peli, sen on ol­ta­va eri­no­mais­ta.

Lu­kon ot­teis­ta pais­taa läpi se, et­tä pu­do­tus­pe­le­jä on odo­tet­tu ja nii­hin la­da­taan kaik­ki. IFK:n ke­sä­lo­mal­le pas­sit­ta­mi­nen edel­lyt­tää te­hok­kuut­ta toi­mit­taa kiek­ko­ja si­sään. Jat­koon pää­syyn ei rii­tä kie­kon hal­lin­ta tai lau­kai­su­mää­rien voit­ta­mi­nen.

Lu­kol­la on Lii­gan par­haak­si ran­kat­tu maa­li­vah­ti Ar­tem Za­gi­du­lin. Hän on pe­lan­nut run­ko­sar­jas­sa yli 50 ot­te­lua. Kai­ken li­säk­si pu­do­tus­pe­le­jä otel­laan tii­viis­ti.

Val­ta­va urak­ka ra­sit­taa hän­tä fyy­si­ses­ti. Hy­väs­sä kun­nos­sa ole­van ve­nä­läis­maa­li­vah­din mah­dol­li­set on­gel­mat ei­vät niin­kään ole fyy­si­sel­lä, vaan hen­ki­sel­lä puo­lel­la.

Tii­viis­sä pe­li­ryt­mis­sä ei ole ihan yk­sin­ker­tais­ta ky­e­tä kes­kit­ty­mään joka ot­te­luun sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti.

Lu­kos­sa pis­tää sil­mään myös se, et­tä puo­lus­ta­ja Tho­mas Gre­goi­re pe­laa val­ta­via mi­nuut­ti­mää­riä. Kie­kol­li­se­na hän kyl­lä hoi­taa oman ruu­tun­sa, mut­ta riit­tä­vät­kö voi­ma­va­rat kul­ma­vään­töi­hin ja oman maa­lin suo­je­le­mi­seen.

Lu­kon pää­val­men­ta­ja Mar­ko Vir­ta­nen lä­het­ti vies­tin tuo­ma­rien suun­taan. Hän mu­kaan­sa tuo­ma­rien pi­täi­si sal­lia ko­vat­kin kon­tak­tit, jos ne ovat sään­tö­jen mu­kai­sia.

Hä­nen mie­les­tään esi­mer­kik­si Gre­goi­ren tak­laus Kal­Pa-ot­te­lus­sa oli sään­tö­jen mu­kai­nen, vaik­ka vas­tus­ta­ja jäi­kin tak­lauk­sen jäl­keen jää­hän ma­kaa­maan. Vir­ta­nen mu­kaan Luk­ko-pak­ki tak­la­si si­vus­ta kie­kol­lis­ta pe­laa­jaa. Kon­tak­ti koh­dis­tui ol­ka­pää­hän. Vi­to­nen oli seu­rauk­sen, mut­ta ei pe­li­kiel­to­ja

Lu­kon Sa­mu­li Piip­po­nen ei pää­se yh­tä vä­häl­lä. Tak­laus koh­dis­tui avaus­pe­lis­sä sel­ke­äs­ti pää­hän.

Ko­ko­nai­suu­te­na pu­do­tus­pe­leis­sä on vi­hel­let­ty hy­vin, vaik­ka Äs­sien koh­ta­lo­kas jää­hy Tu­rus­sa oli­kin sel­vä tuo­ma­ri­vir­he.