Kes­ki­ke­sän juh­la te­kee tu­lo­aan ja Suo­mi on jää­mäs­sä ke­sä­te­loil­le. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä kun­ta­po­li­tii­kan vuo­si­kel­lon vii­sa­rit näyt­tä­vät hy­väk­syt­ty­jä edel­lis­vuo­den ti­lin­pää­tök­siä ja ke­sän jäl­keen sa­mat vii­sa­rit suun­taa­vat koh­ti tu­le­van vuo­den ta­lou­sar­vi­o­ta. Niin kun­ta- kuin alu­e­hal­lin­non­kin tu­le­vai­suu­den tun­ne­lin pääs­sä ei ko­vin­kaan kir­kas­ta va­loa näy.

Vaa­li­vuo­si saa­tiin käyn­tiin EU-vaa­lien mer­keis­sä ja sel­ke­ää vä­ri­nää il­mas­sa on ais­tit­ta­vis­sa myös en­si ke­vään kun­ta- ja alu­e­vaa­lien osal­ta, jol­loin ää­nes­te­tään sa­ma­na päi­vä­nä niin kun­ta- kuin alu­e­vaa­leis­sa­kin. Sii­nä ää­nes­tä­jät saa­vat ol­la tark­ka­na sii­tä, ke­nel­le ää­nen­sä an­ta­vat mis­sä­kin vaa­lis­sa. Kai­ken li­säk­si on var­maa, et­tä osa eh­dok­kais­ta on eh­dol­la mo­lem­mis­sa vaa­leis­sa ja osa eh­dok­kais­ta ai­no­as­taan toi­sis­sa.

Ku­lu­van vuo­den ai­ka­na on nous­sut esil­le on­gel­ma, et­tä hen­ki­lö toi­mii luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä sa­ma­nai­kai­ses­ti use­al­la hal­lin­non ta­sol­la, esi­mer­kik­si kan­sa­ne­dus­ta­ja­na, hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. Kun­ta- ja alu­e­mi­nis­te­ri An­na-Kai­sa Iko­nen on käyn­nis­tä­nyt laa­jan sel­vi­tys­työ eri ta­soil­la teh­tä­vän pää­tök­sen­te­on pääl­lek­käi­syyk­siin sekä jää­viys­ky­sy­myk­siin. Täl­lä het­kel­lä se­ka­via tul­kin­to­ja on lii­an mon­ta. Kyse on oi­keuk­sis­ta ja vel­voit­teis­ta. Tä­mä­kin asia oli­si pi­tä­nyt rat­kais­ta val­ti­on ta­sol­la jo en­nen alu­e­hal­lin­to­jen syn­ty­mis­tä.

Tu­le­vis­sa vaa­leis­sa iso ky­sy­mys on eh­dok­kai­den löy­tä­mi­nen. Ny­kyi­sen pää­sään­töi­ses­ti ne­ga­tii­vis­pai­not­tei­sen pa­laut­teen myö­tä eh­dok­kaak­si läh­te­mi­nen voi muo­dos­tua mo­nel­le haas­teel­li­sek­si. Tär­ke­ää oli­si saa­da yli puo­lu­e­ra­jo­jen lis­toil­le niin ko­ke­mus­ta kuin uut­ta ver­ta­kin. Tär­ke­ää on muis­tut­taa myös luot­ta­mus­hen­ki­löi­den roo­lis­ta, jos­sa val­ta­kir­ja on saa­tu kan­sal­ta. Yl­lät­tä­vää on, et­tä val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa on yhä use­am­min tyh­jiä tuo­le­ja. Toi­saal­ta hai­ta­rin toi­ses­sa pääs­sä voi ol­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä, joi­den toi­min­ta ylit­tää sel­ke­äs­ti luot­ta­mus­hen­ki­lön roo­lin. Van­han sa­non­nan mu­kaan luot­ta­mus­hen­ki­lön tär­kein teh­tä­vä on luot­taa. Uu­dem­man tul­kin­nan mu­kaan ky­see­na­lais­ta­mi­nen on nous­sut yk­kösp­ri­o­ri­tee­tik­si. Näi­nä ai­koi­na eri sek­to­reil­la nou­see yhä use­am­min esil­le kui­ten­kin sana luot­ta­mus.