On asi­oi­ta, joi­ta ei voi se­lit­tää. Asi­oi­ta, jot­ka pi­tää ko­kea ym­mär­tääk­seen.

Sau­na on sel­lai­nen. Ei­kä sen ym­mär­tä­mi­seen rii­tä, et­tä käy ker­ran ui­ma­hal­lin löy­lyis­sä.

Suo­ma­lai­sil­le sau­naa ei tar­vit­se se­lit­tää. Suo­mes­sa on enem­män sau­no­ja kuin hen­ki­lö­au­to­ja. Is­tum­me lau­teil­la jo en­nen kuin osaam­me kä­vel­lä tai pu­hua.

Ul­ko­mail­la sau­na on usein ai­noa suo­men­kie­li­nen sana, joka tie­de­tään, mut­ta mi­ten se­lit­tää sau­no­mi­nen vie­ras­maa­lai­sil­le? Ei muu­ten ole ko­vin help­poa. Kuu­ma paik­ka, jos­sa pe­sey­dy­tään, hi­koil­laan ja ren­tou­du­taan. Kyl­lä. Kaik­kia edel­lä mai­nit­tu­ja, mut­ta pal­jon enem­män.

Rans­ka­lai­set ky­se­li­vät ko­vas­ti sau­no­mi­ses­ta. Vas­ta­sin, et­tä hei­dän täy­tyi­si tul­la ko­ke­maan se it­se. Ker­roin, et­tä mi­nul­la on nel­jä sau­naa. Kak­si ko­to­na ja kak­si mö­kil­lä. Rans­ka­lai­set häm­mäs­tyi­vät. Mi­hin ih­mee­seen ku­kaan tar­vit­see nel­jää sau­naa? Suo­mes­sa mois­ta ei tar­vit­se pe­rus­tel­la. Kaik­ki tie­tä­vät, et­tä jo­kai­ses­ta saa eri­lai­set löy­lyt. Ja yri­tä­pä se­lit­tää, mitä löy­ly on. Sa­naa, jon­ka al­ku­pe­rä ei tar­koi­ta kuu­maa höy­ryä, vaan hen­keä tai sie­lua.

Opis­ke­lu­ai­ka­na kou­luum­me saa­pui pro­fes­so­ri Sak­sas­ta. Heti kär­keen hän il­moit­ti ole­van­sa suu­ri sau­nan ys­tä­vä ja tie­tä­vän­sä, et­tä kou­lus­sam­me on sel­lai­nen. Lu­pa­sim­me läm­mit­tää kiu­kaan hä­nel­le. Il­lal­la ko­koon­nuim­me pa­rin op­pi­laan kans­sa sau­nal­le. Prof­fal­la oli pul­lol­li­nen yrit­ti­tuok­sua, jota hän lo­rot­ti löy­ly­ve­teen ja al­koi sit­ten lu­en­noi­da sau­nan ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta ja sau­no­mi­sen sään­nöis­tä. Hän lu­et­te­li seik­ko­ja, jot­ka to­dis­ti­vat suo­ma­lais­ten en­sin­nä­kin sau­no­van – ja toi­sek­si ym­mär­tä­vän – sau­nan täy­sin vää­rin.

Sau­na on erot­ta­ma­ton osa suo­ma­lais­ten elä­män­ta­paa. Suo­ma­lai­nen sau­noo jou­lu­na, ju­han­nuk­se­na ja kun voi­te­taan lät­kän MM-kul­taa. Sau­nas­sa ko­ros­tuu ih­mis­ten vä­li­nen tasa-ar­vo ja kes­ki­näi­nen kun­ni­oi­tus. Siel­lä huuh­do­taan su­rut, ja­e­taan ilot, pu­hu­taan ki­vut, ol­laan hil­jaa. Ei ih­me, et­tä se on li­sät­ty Unes­con ih­mis­kun­nan ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön lu­et­te­loon. Sau­no­mi­ses­sa ei ole sään­tö­jä, pait­si ne kir­joit­ta­mat­to­mat.

Art­tu Tuo­mi­nen

Po­ri­lai­nen kir­jai­li­ja ja ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri, joka am­men­taa luo­mis­vim­man­sa po­ri­lai­ses­ta hul­luu­des­ta, ran­ni­kon luon­nos­ta ja Sel­kä­me­ren aal­lois­ta.